Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

notatka z wyboru oferty na:Świadczenie usług przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

2018-10-11 12:34:53

.

Znak sprawy: IPR.272.1.59.2018

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 26.07.2018. na kwotę 12 590 zł netto za co stanowi równowartość 2 919,96 euro (1euro = 4,3117zł) na podstawie rozeznania rynku.
Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia kwotę brutto 12 300,00 zł
3. W dniu 25.09.2018 zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
2. Katolicki Uniwersytet Lubelski
3. .Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić).
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin – cena brutto zamówienia: część 1: „Informatyka śledcza” 4 200,00 zł netto/brutto, część 3: „Zarządzanie sprzedażą” 4 400,00 zł netto/brutto
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
6. Uzasadnienie wyboru:
Oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełniająca wymagania Zamawiającego
7. Postępowanie prowadziła: Edyta Szostakiewicz
ZATWIERDZAM .......................................................................
(Przewodniczący Zarządu)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www