Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

notatka z wyboru oferty na:usługi z zakresu terapii metodą Integracji Sensorycznej

2018-10-11 07:30:19

.

Znak sprawy: IPR.272.1.63.2018

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

1 Opis przedmiotu zamówienia:
usług zakresu terapii metodą Integracji Sensorycznej
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 27.09.2018. na kwotę 72 600,00 zł netto za 1320 godz. zegarowych co stanowi równowartość 16837,90 euro (1euro = 4,3117zł) na podstawie rozeznania rynku.
Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia kwotę brutto 66 000,00 zł
3. W dniu 02.10.2018 zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1. Innowacyjne centrum Szkoleniowe Karolina Bryda, ul. Tomasza Zana 11a, 20-601 Lublin
2. Marcin Franczak
3. .Stowarzyszenie Synergia, ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin
Zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić).
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. Innowacyjne centrum Szkoleniowe Karolina Bryda, ul. Tomasza Zana 11a, 20-601 Lublin - cena zamówienia: 55,00 zł brutto za 1 godz.
2. Stowarzyszenie Synergia, ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin - cena zamówienia: 53,00 zł brutto za 1 godz.
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Stowarzyszenie Synergia, ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin cena zamówienia: 53,00 zł brutto za 1 godz.
6. Uzasadnienie wyboru:
Oferty są kompletne, najkorzystniejsze i spełniają wymagania Zamawiającego
7. Postępowanie prowadziła: Edyta Szostakiewicz
ZATWIERDZAM .......................................................................
(Przewodniczący Zarządu)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron