Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Ogłoszenie o wyborze ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: Organizacja wycieczki do Portugalii dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej. Nr sprawy IPR.272.4.30.2018

2018-10-09 11:49:54

; .


IPR.272.4.30.2018 Łęczna, dnia 09.10.2018r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zamówienia: „Organizacja wycieczki do Portugalii dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej”. Nr sprawy IPR.272.4.30.2018

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 147 000,00 złotych brutto.


1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo STANPOL Przytuła Stanisław ul. Stefanii Pawlak 3, 21-010 Łęczna

2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty.

4. W wyniku badania i oceny oferty przyznano następującą ilość punktów:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
Łączna ilość punktów
Cena Doświadczenie pilota wycieczki Baza noclegowa
Znajomość
jęz.angielskiego i/lub
jęz.portugalskiego Liczba odbytych wycieczek do Portugalii w charakterze pilota
1. Magdalena Siśkiewicz New Challenge
ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków 36,51 5,00 20,00 10,00 71,51
2. Przedsiębiorstwo STANPOL
Przytuła Stanisław
ul. Stefanii Pawlak 3, 21-010 Łęczna 60,00 5,00 20,00 2,86 87,86
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
6. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
7. Zgodnie z zapisem art. 94 ust.1 pkt.2 Zamawiający informuje, że umowa na realizację zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
8. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron