Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług zakresu terapii metodą Integracji Sensorycznej w ramach projektu pt. w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”

2018-10-02 13:39:29

IPR.272.1.63.2018

IPR.272.1.63.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
na świadczenie usług zakresu terapii metodą Integracji Sensorycznej w ramach projektu pt. w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności zamówienia o wartości przekraczającej 50 tyś PLN netto;
Ogłoszone w Bazie konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl z dnia 02.10.2018r., na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys euro.,
KOD CPV: 80340000-9 -usługi edukacji specjalnej
PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO ZAPYTANIA I TREŚCIĄ ZAŁĄCZNIKÓW
I.INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Nazwa:
NIP:
Regon:
Adres:
Adres strony internetowej:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania: Powiat Łęczyński
505-001-77-32
431019425
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
www.powiatleczynski.pl
zamowienia@powiatleczynski.pl
81 53 15 200
81 752 64 64
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, oraz w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu Nr 568/2016 z dnia 07.10.2016r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakresu terapii metodą Integracji Sensorycznej w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”., zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.
IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Okres realizacji zamówienia: październik 2018 – grudzień 2019
2. Świadczenie usług będzie odbywało się w placówce Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej ( godziny popołudniowe) zgodnie z Umową stanowiącą załącznik 2 do zapytania ofertowego.
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania odpowiednich uprawnień, wiedzy i doświadczenia;
1.2. braku powiązań z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:
2.1. w zakresie warunku opisanego w pkt. 1.1– do potwierdzenia oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2.2. w zakresie warunku opisanego w pkt. 1.3 – do potwierdzenia oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga w szczególności, załącznik nr 4
3.1. Sporządzony przez Wykonawcę według instrukcji Formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3.2. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do świadczenia usług z zakresu terapii metodą Integracji Sensorycznej .
VI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ, SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim,
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej,
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną,
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej i w Bazie Konkurencyjności.
7. Jeżeli w wyniku zmian treści zapytania ofertowego prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Informację o zmianie Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej i w Bazie Konkurencyjności.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą złożoną w postępowaniu przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
4. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz aby strony oferty były połączone w sposób trwały uniemożliwiający bezśladowe naruszenie,
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
6. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem: „Oferta na świadczenie usług zakresu terapii metodą Integracji Sensorycznej w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”,, a następnie przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
7. Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się spośród korespondencji listowej.
8. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
IX. MIEJSCE ITERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać osobiście, lub pocztą - decyduje data i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego - w zaklejonych nieprzezroczystych kopertach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, biuro podawcze I p. p 111 do 10.10.2018 r. do godz. 10:00. Biuro podawcze czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 -15:00, wtorki w godzinach 8:00-16:00
Miejsce i termin otwarcia ofert: 10.10.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej pok. Nr 13
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
L. p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1 Oferowana cena 100% 100

Zamawiający dokona oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
P N
PC = ------- x 100pkt
P B
gdzie,
P C - ilość punktów za kryterium cena,
P N - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
P B – cena oferty badanej.
3.Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności, jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi wykonawcami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.
XI. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający z pośród złożonych ofert wybierze oferty, które spełniają wszystkie kryteria udziału w postępowaniu, oraz które otrzymały w kolejności największą ilość punktów.
2. Niezwłocznie po wyborze ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej oraz w Bazie Konkurencyjności informację o wyborze najkorzystniejszych oferty. Informacja o wyborze będzie zawierała: dane Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru
Niezwłocznie po wyborze ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców, których oferty zostały wybrane, o terminie, w którym Umowa w sprawie zamówienia może być zawarta.
4. Wykonawca lub osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu Umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania Umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
XII. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY
1. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
2. Wzór Umowy w załączeniu – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, który stanowi integralną część zapytania ofertowego.
3. Podpisanie umów nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego.
XIII. OFERTA CZĘŚCIOWA
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
XIV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
XV. POCZTA ELEKTRONICZNA, STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO
1.Strona internetowa zamawiającego ma następujący adres: www.powiatleczynski.pl
2. Adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje: zamówienia@powiatleczynski.pl
XVII. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy;
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków;
4. Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań.
6. Załącznik nr. 6. RODO
7. Załącznik nr. 7- wykaz osób

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych