Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Ogłoszenie o zamówieniu ...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: ORGANIZACJA WYCIECZKI DO PORTUGALII DLA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ.

2018-09-27 14:39:32

; .Ogłoszenie nr 622856-N-2018 z dnia 2018-09-27 r.
Powiat Łęczyński - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej: ORGANIZACJA WYCIECZKI DO PORTUGALII DLA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: W imieniu i na rzecz Zamawiającego postępowanie przeprowadza: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna telefon:81 53 15 204 faks: 81 752 64 64 e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl Strona internetowa www.powiatleczynski.pl
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, krajowy numer identyfikacyjny 432496417, ul. Krasnystawska 52 , 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 752 29 20, e-mail zamowienia@powiatleczynski.pl, a.jozwiak@powiatleczynski.pl, faks 81 752 29 20.
Adres strony internetowej (URL): www.zaz.leczna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka - SIWZ z załącznikami

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
kancelaria podawcza Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ORGANIZACJA WYCIECZKI DO PORTUGALII DLA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ
Numer referencyjny: IPR.272.4.30.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu dla 35 osób, ośmiodniowej (8 dni) wycieczki zagranicznej do PORTUGALII dla pracowników Zamawiającego w terminie plus/minus dwa dni pomiędzy 23.10.2018r. a 01.11.2018 r., z zapewnieniem bezpośredniego przelotu na trasie Warszawa -Portugalia – Warszawa. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zwiedzanie minimum miejsc wyszczególnionych w pkt 1.3.1., noclegi, wyżywienie i transport na zasadach określonych w niniejszej SIWZ. 1.2. Ramowy program wycieczki oraz podana przez Wykonawcę cena musi obejmować: 1.2.1. Planowaną godzinę wylotu/przylotu w drodze do miejsca wycieczki 1.2.2. Planowaną godzinę wylotu/przylotu w drodze powrotnej, 1.2.3. Planowaną godzinę zbiórki pod siedzibą Zamawiającego w celu transferu na lotnisko, 1.2.4. Planowaną godzinę powrotu pod siedzibę Zamawiającego w dniu przylotu, 1.2.5. Planowaną liczbę uczestników - 35 osób, 1.2.6. Środek transportu: bezpośredni samolot do i z Portugalii, autokar na okres trwania wycieczki na terenie Portugalii oraz autokar zapewniający uczestnikom transfer spod siedziby Zamawiającego na lotnisko wylotu, a w drodze powrotnej transfer z lotniska przylotu do siedziby Zamawiającego; autokar spełniający normę ekologiczną minimum EURO-4, wyposażony w klimatyzację z indywidualnymi nawiewami, WC, DVD, barek, nagłośnienie autokaru w tym mikrofon. 1.2.7. Noclegi: 1.2.7.1. w hotelach w Portugalii o standardzie minimum ***, pokoje 2 osobowe wraz z klimatyzacją, z łazienkami i WC, łóżka pojedyncze bez dostawek, nie dopuszcza się łóżek piętrowych; nieodpłatne zapewnienie przez obiekt pościeli – oddzielnej dla każdego uczestnika; pokoje usytuowane w jednym kompleksie, każdy z hoteli musi mieć do dyspozycji grupy co najmniej dwa pokoje przystosowane w pełni dla osób niepełnosprawnych ( drzwi wejściowe min. 90 cm szerokości- do pokoju i łazienki, o poręczowanie i oprzyrządowanie w łazienkach dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) oraz windę lub możliwość zakwaterowania osób niepełnosprawnych na parterze. 1.2.7.2. zakwaterowanie musi odbywać się w obiekcie o standardzie nie gorszym niż hotelu co najmniej 3*** gwiazdkowego, którego standardy określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017r poz. 1553 tekst jednolity) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169 tekst jednolity); 1.2.7.3. Nocleg w LIZBONIE lub najbliższej okolicy - 2 noclegi w Lizbonie wraz z wyżywieniem: 2 x śniadanie oraz 2 x obiadokolacje. Dopuszcza się zakwaterowanie w hotelu o wymaganym standardzie w odległości max. do ok. 40 km od lotniska w Lizbonie (miejsca przylotu i odlot grupy) i Belem's Tower 1.2.7.4.Nocleg w BRAGA lub najbliższe okolice - 2 noclegi w wraz z wyżywieniem: 2 x śniadanie oraz 2 x obiadokolacje. Dopuszcza się zakwaterowanie w hotelu o wymaganym standardzie w odległości do 10 km od Katedry rzymskokatolickiej w Bradze. 1.2.7.5. Nocleg w COIMBRA lub najbliższej okolicy - 1 nocleg w Coimbrze wraz z wyżywieniem: śniadanie oraz obiadokolacja. Dopuszcza się zakwaterowanie w Hotelu w odległości do 30 km od Uniwersytetu w Coimbrze. 1.2.7.6. Nocleg w FATIMIE - 2 noclegi wraz z wyżywieniem: 2 x śniadanie oraz 2 x obiadokolacje. Hotel w odległości max. do 500 m od Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. 1.2.7.7. Zamawiający wymaga podania w ofercie pełnej nazwy, dokładny adres i opis oraz standard hoteli. 1.2.8. Posiłki: śniadania w formie bufetu wzmocnione (minimum: wędliny, sery, warzywa i owoce, pieczywo, napoje ciepłe i gorące), Obiady serwowane i obiadokolacje w formie bufetu lub serwowane. Obiady powinny być zaplanowane w takich miejscowościach jak: Lizbona, Fatima, Nazar, Coimbra, Porto. Obiady i obiadokolacje, powinny składać się z dwóch dań i napoju ( napoje typu soki, nektary, wody mineralne gazowane/niegazowane butelkowane, o poj. min 200 ml każdorazowo do posiłku dla każdego uczestnika wycieczki) : I przystawka np.: zupa, warzywa grillowane/pieczone z pieczywem lub innym dodatkiem węglowodanowym lub danie regionalne mięsne lub bezmięsne; II danie główne – np. mięso wołowe, wieprzowe, drób/ryba, dodatek węglowodanowy, dodatek warzywny w postaci surówki lub warzyw pieczonych, gotowanych, grillowanych; dopuszcza się dania regionalne skomponowane z ww. składników przewidzianych dla dania głównego; 1.2.8.1. Wykonawca zapewni uczestnikom od 2-go do 7-go dnia pobytu w Portugalii serwis kawowy wraz z ciastkiem. 1.2.8.2. Pierwszym świadczeniem dla grupy jest obiad w Polsce i obiadokolacja w Hotelu w Portugalii pierwszego dnia wycieczki, ostatnim świadczeniem jest śniadanie w Hotelu w Portugalii ostatniego dnia wycieczki oraz obiad w Polsce. 1.2.8.3. Dodatkowo, każdy z uczestników będzie miał do degustacji po 1 szt. babeczki w Pasteis de Belém w Lizbonie. 1.2.9. Zamawiający wymaga, aby posiłki były serwowane uczestnikom wycieczki w określonych porach, tj.: śniadania powinny być spożywane w godz. 7:30 - 9:00, a obiadokolacje pomiędzy 17:00 - 19:00. W dniu przylotu do Portugalii Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom wycieczki obiadokolację, niezależnie od godziny przyjazdu do hotelu (w tym dniu Zamawiający dopuszcza podanie obiadokolacji o godzinie późniejszej, aniżeli określone powyżej). 1.2.10.Zamawiający zastrzega, że w przypadku spożywania posiłku w restauracji na trasie zwiedzania, dopuszczony jest wyłącznie standard odpowiadający restauracji znajdującej się w miejscu zakwaterowania/noclegu. Zamawiający nie dopuszcza spożywania posiłków w barach szybkiej obsługi, serwujących dania typu Fast food. 1.2.11. Opiekę polskojęzycznego pilota wycieczki posiadającego zgodnie z ustawą o usługach turystycznych odpowiednie kwalifikacje wymagane w zwiedzanym kraju, potwierdzone stosownym dokumentem, oraz posiadającego znajomość jednego z języków obcych, tj. języka angielskiego lub języka portugalskiego. 1.2.12. Zapewnienie świadczenia usługi przewodnika przez licencjonowanych miejscowych przewodników w języku polskim, w czasie zwiedzania obiektów określonych w programie wycieczki. (na min. 3 godz. każda) m.in.: Lizbony, Coimbry z Uniwersytetem, Porto z piwnicą winną. 1.2.13. Ubezpieczenie KL, NNW, OC w życiu prywatnym uczestnika w stosunku do osób trzecich i bagażu (na kwotę nie mniejszą niż KL -50. 000 PLN, NNW – 10.000 PLN, OC w życiu prywatnym w wysokości- 20.000 PLN, bagaż – 1.000 PLN) i zabezpieczenia w pakiecie ubezpieczeniowym – ubezpieczenia od chorób przewlekłych następstw nieszczęśliwych wypadków dla jednego (CP) bez względu na rodzaj schorzenia. 1.2.14. W cenie Wykonawca ujmuje: wszelkie opłaty lotniskowe, drogowe, parkingowe, wjazdy do wszystkich miast na trasie wycieczki i inne – wszelkie opłaty związane z przemieszczaniem się uczestników wycieczki samolotem, autokarem lub innym środkiem transportu w tym także publicznego, opłaty za przewodników miejscowych, zestawy słuchawkowe (audio tour guide) przez całą wycieczkę, dla każdego uczestnika, koszty biletów wstępu do: Monastery of Jerónimos – Lizbona, Pałac Narodowy w Sintrze, Uniwersytet w Coimbrze, rejs po rzece Douro w Porto, Porto – wstęp do Porto Wine z degustacją, 1.2.15. Koszt opieki pilota podczas wycieczki przez cały okres trwania wycieczki wliczony jest w cenę wycieczki. 1.3. Minimalne wymagania do programu szczegółowego: 1.3.1. Szczegółowy program musi uwzględnić zwiedzanie minimum niżej wymienionych miejscowości, miejsc i obiektów: Lizbona: - Plac Rossio - Wieża Belem - pomnik Odkrywców - uliczki starej Lizbony - Kościół Św. Antoniego - Katedra - Monastery of Jerónimos -bilet wstępu - zamek św. Jerzego - klasztor Hieronimitów - Plac Don Pedro IV - kościół św. Rocha - Parlament - Bazylika św. Jana -Stare Miasto -dzielnica Mauretańska. Porto: - Porto Wine- bilet wstępu z degustacją wina - port, - katedra Se -most żelazny z XIX -Avenida Boavista -promenada nad Oceanem Atlantyckim -Avenida dos Aliados -Kościół św. Franciszka „złoty kościół” -rejs po rzece Douro- bilet wstępu - spacer po starym mieście -sanktuarium Bom Jesus - Pałac Arcybiskupi z XVIII-wieczna fontanną Cabo da Roca: - zachód słońca na najbardziej na zachód wysuniętym punkcie Europy Sintra: - Pałac Narodów– bilety wstępu - spacer po mieście Obidos Alcobaca: - spacer po miasteczku - opactwo Cystersów, grobowce króla Piotra I, Sala Królów Fatima: - Sanktuarium Bazyliki św. Trójcy Kaplicy Objawień - Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej - kościółek w którym ochrzczone były Dzieci: Lucja Santos, Francisco Marto i Jacinta Marto -pomnik wykonany z fragmentu berlińskiego muru - możliwość udziału w wieczornej procesji; Evora - rzymska świątynia Diany, -kościół Sao Francisco z Kaplicą Czaszek, - akademia jezuicka z krużgankami, - udział w uroczystościach religijnych - miejskie kamienice Aljustrel: - domy rodzinne pastuszków: Hiacynty, Franciszka i Łucji Valinhos: - Droga Krzyżowa, - Skała Anioła Pokoju Coimbra: -Kościół Santa Clara Nova - Memoriał Siostry Łucji dos Santos, - Stary Uniwersytet- bilety wstępu -dziedziniec Jana V, - Kaplica św. Michała, - Biblioteca Joanina - wieża zegarowa Torre Bucaco: - Hotel Buçaco - XIX w. pałac neomanueliński (z zewnątrz) - Kościół Santa Cruz - las i ogrody założone przez Karmelitów Bosych w XVII w. na wzór Góry Karmel w Palestynie Braga: -Sanktuarium Dobrego Jezusa z Bom Jesus de Monte -spacer po mieście - najstarsza katedra w Portugalii -ogród św. Barbary przy Pałacu Biskupim - plac Praca da Republica, Aveiro: -spacer po mieście -dzielnica Beira Mar Nazare: - spacer po mieście założonym przez templariuszy. - punkt widokowy. 1.3.2. Wykonawca uwzględni w szczegółowym planie wycieczki wszystkie wskazane obiekty w kolejności, którą uzna za najkorzystniejszą. Dopuszcza się możliwość ustalenia z uczestnikami przerw na czas wolny w trakcie trwania wycieczki. 1.3.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, sporządzając szczegółowy plan wycieczki, zapewnił dostosowanie planu zwiedzania poszczególnych obiektów do możliwości fizycznych uczestników z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich i o laskach, z uwzględnieniem potrzeb fizjologicznych uczestników. 1.3.4. Zamawiający dopuszcza zmiany w szczegółowym planie wycieczki w trakcie jej trwania, w odniesieniu do kolejności zwiedzania obiektów lub zamiany jednego obiektu na inny (kilka innych) tylko za zgodą Zamawiającego. 1.3.5. Rozszerzenie liczby zwiedzanych obiektów w trakcie trwania wycieczki, po uprzednim uzgodnieniu z uczestnikami nie będzie uznawane za zmianę, ani podstawę do zmiany wynagrodzenia. 1.3.8. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia każdego uczestnika wycieczki od: - KL – w wysokości minimum 50.000 PLN, - NNW – w wysokości minimum 10.000 PLN - Ubezpieczenie bagażu w wysokości minimum 1.000 PLN - OC w życiu prywatnym w wysokości - 20.000 PLN - zabezpieczenia w pakiecie ubezpieczeniowym – ubezpieczenia od chorób przewlekłych następstw nieszczęśliwych wypadków dla jednego (CP) bez względu na rodzaj schorzenia. 1.3.9. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu wraz z ofertą szczegółowego programu wycieczki zawierającego: 1) Czas podróży w obie strony - Wykonawca podając czas podróży w jedną stronę (tam) poda godzinę zbiórki uczestników pod siedzibą Zamawiającego ( ul. Krasnystawska 52 Łęczna), czas transferu na lotnisko, z którego będzie wylot, godzinę wylotu oraz godzinę przylotu do Portugalii; czas podróży w drugą stronę (z powrotem) uwzględnia godzinę stawienia się na lotnisku do odprawy, godzinę wylotu z Portugalii, godzinę przylotu na wybrane lotnisko oraz przewidywany czas powrotu do siedziby Zamawiającego. 2) W cenę wycieczki wliczony jest bagaż min. 20 kg rejestrowy na osobę plus podręczny min. 5 kg. Wykonawca poda szczegółowe limity oraz koszty ewentualnego dodatkowego 1kg nadbagażu. 3) Opis bazy noclegowej – warunki zakwaterowania, w tym podanie nazwy i adresów hoteli, podanie liczby noclegów w danym hotelu oraz standard hotelu (do oceny punktowej oferty) wraz z opisem warunków zakwaterowania oraz adresem strony internetowej oferowanego hotelu. 4) W razie konieczności spożywania posiłku w postaci obiadokolacji z uwagi na trasę przejazdu i zbyt późne dotarcie do hotelu, Wykonawca poda liczbę przewidywanych obiadokolacji poza miejscem zakwaterowania/noclegu wraz z propozycją restauracji, w której uczestnicy będą spożywać posiłek, z uwzględnieniem wymagań w zakresie menu, określonych w pkt. 1.2.8 SIWZ powyżej. 5) Program wycieczki uwzględniający wymagania Zamawiającego - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić plan wycieczki, zawierający odpowiednio szczegółowy plan każdego dnia, z podaniem informacji w zakresie wymagań określonych w pkt 1.3.1 – 1.3.7 powyżej. 6) Informację o oferowanym ubezpieczeniu KL, NNW, OC w życiu prywatnym uczestnika w stosunku do osób trzecich i bagażu . Szczegółowy program wycieczki stanowi integralną część oferty Wykonawcy oraz musi zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w ppkt 1)-6) powyżej. Brak szczegółowego programu wycieczki lub brak wymaganych informacji nie podlega uzupełnieniu. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą braki w zakresie szczegółowego programu wycieczki. 1.4 Oferta musi obejmować minimum określone przez Zamawiającego w programie wycieczki i założeniach SIWZ tzn. oferta musi umożliwić zwiedzanie minimum tych miejsc, które są wyszczególnione w szczegółowym programie wycieczki oraz spełniać wymogi określone w SIWZ. 1.5 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia. 1.6 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników wycieczki przez czas jej trwania, za który to czas uznaje się okres od dnia (chwili) wyjazdu z miejsca zbiórki - do dnia (chwili) zakończenia wycieczki w miejscu przyjazdu autokaru. 1.7 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu uczestników wycieczki, autokarem spełniającym wymogi określone w SIWZ, sprawnym technicznie, posiadającym wszystkie, wymagane przepisami krajowymi, oraz przepisami krajów, po których autokar będzie się poruszał, dokumenty, spełniającym wszystkie wymogi bezpieczeństwa zgodnie z przepisami o transporcie drogowym oraz obsługiwanym przez kierowców posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi służącymi do przewozu osób, odpowiednie do obowiązujących przepisów na terenie kraju, w którym kierowca będzie prowadził autokar; 1.8 Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia autokaru na cały okres trwania wycieczki, w tym do przemieszczania się uczestników w trakcie realizacji programu. 1.9 Wykonawca, w przypadku awarii, zobowiązuje się na własny koszt do niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 3 godziny, podstawienia autokaru zastępczego, o parametrach określonych w SIWZ. 1.10 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w odrębnym piśmie, załączonym do złożonej oferty określił sposób oraz terminy zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług objętych niniejszym zamówieniem, z zastrzeżeniem, że zasady te nie są sprzeczne ze wzorem umowy oraz uwzględnią następujące warunki: 1.10.1 W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie realizacji wycieczki, Zamawiający ma prawo i obowiązek poinformowania pilota lub innego miejscowego przedstawiciela Wykonawcy o spostrzeżonych uchybieniach oraz do żądania niezwłocznego podjęcia środków zaradczych, w czasie do 12 godzin; Zamawiający przewiduje zgłaszanie uchybień w formie ustnej pilotowi wycieczki, a w przypadku braku reakcji i usunięcia spostrzeżonych uchybień w czasie określonym powyżej, Zamawiający poinformuje o tym fakcie telefonicznie sms-em lub e-mailem Wykonawcę, a następnie po powrocie z wycieczki złoży Wykonawcy w formie pisemnej reklamację obejmującą wykaz nieusuniętych uchybień, o których mowa powyżej. 1.10.2 Niezależnie od zgłoszonych uchybień w trakcie trwania wycieczki, Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w terminie do 30 dni po zakończeniu wycieczki, które Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć w terminie do 14 dni od zgłoszenia. 1.11. Wymagania zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. Zakres przedmiotu zamówienia nie przewiduje wykonywania czynności polegających na wykonywaniu prac w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 63510000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
63511000-4
55100000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-11-01
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-11-01

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie do dnia 01.11.2018r. Ośmiodniowa wycieczka (kolejne osiem dni wskazane przez Wykonawcę) w terminie pomiędzy 23.10.2018 r. a 01.11.2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej i przewidzianej zamówieniem działalności lub czynności, tj.: posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, zezwalający na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a) posiada obowiązkowe ubezpieczenie, wymagane w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na kwotę min. 150.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące: a) doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na zorganizowaniu co najmniej 5-dniowej wycieczki zagranicznej, o charakterze objazdowym, dla minimum 30 uczestników, każda z usług; b) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował (i w przypadku udzielenia zamówienia skieruje do świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego), co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia pilota wycieczek, ze znajomością minimum języka angielskiego i/lub języka portugalskiego, posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji pilota co najmniej jednej wycieczki do Portugalii.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: 5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki, o których mowa w pkt 5.1.2 ppkt 3) niniejszego rozdziału zostaną spełnione, jeżeli potencjał łączny będzie zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5.1 w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. 5.4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zobowiązanie lub inny dokument musi określać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5.5. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. 5.13 i 5.14 5.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ 5.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem posiadania przez te podmioty stosownych uprawnień. W takim przypadku Zamawiający, zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 5.9. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie usługi. Wykonawca winien zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także winien przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi. 5.10. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 5.11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 5.12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 5.13. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg aktualnej numeracji nadanej w ustawie obligatoryjnym przesłankom wykluczenia) z postępowania w sprawie zamówienia publicznego wyklucza się: 12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769); 14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5.14. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 Ustawy Pzp: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344); 5.15. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania (art.24 ust.12 ustawy). 5.16. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 5.17. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 5.16 SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, którego oferta będzie oceniona najwyżej, będzie miał obowiązek złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 6.4.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 6.4.2. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu , o którym mowa w pkt.6.4.1 przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6.4.3. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta będzie oceniona najwyżej, będzie miał obowiązek złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 6.4.4. aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1553 z późn. zm); 6.4.5. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.4.4. – składa zaświadczenie/dokument równoważny wystawiony w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający uprawnienia i kompetencje do prowadzenia działalności z zakresu usług turystycznych; 6.4.6. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w Rozdziale 5 pkt.5.1.2 ppkt.2; 6.4.7. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.4.6 składa dokument potwierdzający posiadanie zabezpieczenia finansowego, wymaganego w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 6.4.8. wykaz usług turystycznych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; Wykonawca wykaże minimum usługi turystyczne, określone w rozdziale 5 pkt 5.1.2 ppkt 3 lit.a SIWZ. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ; 6.4.9. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi pilota, wraz z informacjami na temat ich uprawnień do wykonania zamówienia, wymaganego doświadczenia oraz znajomości wymaganego języka obcego, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykonawca wykaże osoby, określone w rozdziale 5 pkt 5.1.2 ppkt 3 lit.b . Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ; Do wykazu osób Wykonawca zobowiązany jest dołączyć certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego przez pilota, zgodnie z informacjami podanymi w wykazie osób.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6.1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wszyscy Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty : 6.1.1. wypełnione formularze oświadczeń Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SIWZ) oraz przesłanek wykluczenia z postępowania (według załącznika nr 3 do SIWZ), aktualne na dzień składania ofert; 6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu wszyscy Wykonawcy są zobowiązani również do złożenia następującego oświadczenia: Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według Załącznika Nr 7 do SIWZ). UWAGA! Oświadczenie, o którym mowa Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6.3. Wykaz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez wszystkich Wykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniach o których mowa w pkt. 6.1.1. 6.5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: 6.5.1. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt. 6.1, 6.2 i 6.4. ppkt. 6.4.1.) składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 6.5.2. Pozostałe oświadczenia i dokumenty oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 6.5.3. Poza dokumentami wymienionymi w pkt 6.5.1. i 6.5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa; 6.6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt.6.1. niniejszego rozdziału, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6.7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 6.8. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty według formuły „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia. 6.9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt.7.4 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
10.1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 10.2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Powiatu Łęczyńskiego w Banku PKO BP filia Łęczna, Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 w tytule przelewu podając: Wadium dla postępowania pn.: „ORGANIZACJA WYCIECZKI DO PORTUGALII DLA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ Sprawa nr IPR 272.4.30.2018. 10.4. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 10.5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, należy złożyć dokument w formie oryginału. 10.6. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 10.7. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy. 10.8. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 10.9. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto „C” 60,00
Jakość „J” 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
20.8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 20.9. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana nastąpi wyłącznie w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą następujące okoliczności (warunki zmiany umowy): 20.9.1. zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego). 20.9.2. Zamawiający dopuszcza zmianę pilota wycieczki, przewidzianego do realizacji zamówienia pod warunkiem, że osoba zastępująca będzie posiadała co najmniej takie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie, jakie były wymagane w procedurze przetargowej, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadanej przez Wykonawcę zdolności zawodowej oraz będzie zatrudniona na warunkach określonych przez Wykonawcę w ofercie. 20.9.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany hotelu, w przypadku jego zamknięcia lub z powodu zaistnienia innych okoliczności, uniemożliwiających zakwaterowanie uczestników wycieczki, nieleżących po stronie Wykonawcy, pod warunkiem zapewnienia hotelu o standardzie i warunkach odpowiadającym hotelowi zaoferowanemu przez Wykonawcę w szczegółowym programie wycieczki. 20.9.4. zakresu wskazanego w załączniku nr 4 do SIWZ. – wzorze umowy 20.10. Zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 20.11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zapisów umowy w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została wybrana. 1) Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: a) zmiana nr rachunku bankowego, b) zmiana danych teleadresowych. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych