Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

2018-09-25 13:58:44
IPR. 272.1.59.2018 Łęczna, 25.09.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa:
NIP:
Regon:
Adres:
Adres strony internetowej:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania: Powiat Łęczyński
505-001-77-32
431019425
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
www.powiatleczynski.pl
zamowienia@powiatleczynski.pl
81 53 15 200
81 752 64 64
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:

1. Strona Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
2. Strona: www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB ZAMÓWIENIA.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu Nr 568/2016 z dnia 07.10.2016r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie na kierunkach:
a) Informatyka śledcza
b) Rachunkowość zarządcza i controling w praktyce
c) Zarządzanie sprzedażą
w ramach projektu studia w oparciu o standardy kształcenia nauczycieli,
w szczególności o ustawę o szkolnictwie wyższym z dn. 27.07.2005r, Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U.2017, poz.2183, z późn.zm.),
o rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego-standardy kształcenia nauczycieli (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkol. Wyższego
z dn.17.01.2012r.).
2. Sposób weryfikacji nabycia kompetencji po ukończonych studiach: końcowa praca dyplomowa, egzamin.
3. Koszt realizacji Zamówienia zawiera koszt trenerów, koszty egzaminów, a także wszelkie inne koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.
4. W ramach realizacji zajęć, prowadzący zobowiązani są w szczególności do:
a)przeprowadzenia wsparcia dla wskazanych uczestników zgodnie z ustalonym programem i harmonogramem oraz wytycznymi Zamawiającego.
b) stosowania się do materiałów, przekazanych przez Zamawiającego do realizacji.
c) wypełnianie przekazanych przez Zamawiającego kart pracy po każdych zajęciach.
d) prowadzenie przekazanych przez Zamawiającego list obecności.
e)prowadzenia poprawnej dokumentacji świadczenia usługi i terminowego przekazywania jej Zamawiającemu.

V. CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest świadczenie usług przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego, przygotowanie nauczycieli do podniesienia kwalifikacji, rozszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji, obejmującym zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne) nauczycieli pracujących w szkole kształcenia zawodowego uczestniczących w projekcie „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: CPV 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego

1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części.:
1) studia podyplomowe dla 1 osoby na kierunku „Informatyka śledcza”.
2) studia podyplomowe dla 1 osoby na kierunku „Rachunkowość zarządcza i controling
w praktyce”.
3) studia podyplomowe dla 1 osoby na kierunki „Zarządzanie sprzedażą”.

Opis Części 1 przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolnictwa wyższego dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie obejmująca zakup miejsca na studiach podyplomowych -dwusemestralnych dla 1 osoby na kierunku „Informatyka śledcza”
Program studiów musi obejmować, co najmniej 168 godzin zajęć dydaktycznych i między innymi takie zagadnienia jak:
Moduł I: Informatyka Śledcza-aspekt prawny
• Umocowanie prawne biegłego
• Problematyka dowodów cyfrowych w postępowaniach
• Prawne aspekty zabezpieczenia śladów cyfrowych
• Współpraca z organami ścigania
• Przeszukanie i zatrzymanie
• Wykorzystanie dowodów w postępowaniach
Moduł II: Odzyskiwanie danych
• Nośniki danych
• Formaty danych
• Operacje na danych
• Zasady działania nośników danych
• Systemy plików
• Rodzaje uszkodzeń i metodologia odzyskiwania danych
Moduł III: Cyberprzestępczość
• Najczęstsze przypadki cyberprzestępczości
• Wybrane metody zwalczania cyberprzestępczości
Moduł IV: Analizy śledcze danych
• Zabezpieczanie dowodów cyfrowych-aspekt techniczny
• Analizy systemów operacyjnych
• Analiza artefaktów
• Analiza urządzeń mobilnych
• Analiza danych sieciowych
2. Termin realizacji usługi: rok akademicki 2018/2019 (dwa semestry) w systemie weekendowym.
Praca końcowa obejmująca tematykę wybraną przez uczestnika Studiów.
Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń, zdaniu egzaminów i obronie pracy końcowej, absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Opis Części 2 przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolnictwa wyższego obejmująca zakup miejsca na studiach podyplomowych dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie obejmująca zakup miejsca na studiach podyplomowych –dwusemestralnych dla 1 osoby na kierunku „Rachunkowość zarządcza i controling w praktyce”
Program studiów musi obejmować, co najmniej 198 godzin zajęć dydaktycznych
i między innymi takie zagadnienia jak:
• Rachunkowość finansowa jako podstawowe źródło informacji o firmie
• Sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane
• Analiza sprawozdań finansowych
• Sprawozdanie zarządu z działalności
• Rachunek kosztów
• Budżetowanie
• Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
• Zrównoważona karta wyników (BalancedScorecard)
• Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
• Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel w controllingu (zajęcia komputerowe)
• Ocena projektów inwestycyjnych
2. Termin realizacji usługi: rok akademicki 2018/2019 (dwa semestry) w systemie weekendowym.

Opis Części 3 przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolnictwa wyższego obejmująca zakup miejsca na studiach podyplomowych dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie obejmująca zakup miejsca na studiach podyplomowych –dwusemestralnych dla 1 osoby na kierunku „Zarządzanie sprzedażą”
Program studiów musi obejmować, co najmniej 194 godzin zajęć dydaktycznych
i między innymi takie zagadnienia jak:
Negocjacje i psychologia procesów sprzedaży
• Techniki perswazyjne i negocjacje handlowe
• Psychologia sprzedaży-czyli od ogółu do szczegółu
Komunikacja marketingowa
• Marketing i narzędzia PR w zarządzaniu sprzedażą
• Marketing strategiczny
• Strategia marki
Skuteczne zespoły handlowe
• Procesy rekrutacyjne dla działów sprzedaży
• Trening Menadżerski
• Budowanie efektywnego zespołu handlowego
• Budowa systemów motywacyjnych i wynagradzanie handlowców
• Zarządzanie zmianą w dziale sprzedaży
• Coaching w zarządzaniu
• Planistyka i controling procesów sprzedaży
Finansowe aspekty sprzedaży
• Aspekty finansowe sprzedaży w relacjach B2C i B2B
Efektywne relacje z klientami
• Zarządzanie relacjami z klientem
2. Termin realizacji usługi: rok akademicki 2018/2019 (dwa semestry) w systemie weekendowym.

3. W odniesieniu do każdej z części zamówienia, Oferent winien jest zapewnić:
a) sale wykładowe spełniające warunki realizacji zajęć w ramach studiów podyplomowych,
b) wykładowców posiadających odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć,
c) materiały dydaktyczne w formie papierowej dla uczestników zajęć,
d) dokumentację potwierdzającą realizację programu nauczania i uczestnictwo słuchaczy studiów, np. listy obecności,
e) dyplom ukończenia studiów podyplomowych dla uczestników wraz z zaświadczeniami oraz kopie na potrzeby archiwalne projektu,
f) dostęp do infrastruktury Oferenta dla słuchaczy studiów, w tym karty biblioteczne.
4. Studia podyplomowe mają być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.).
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Umowa o udzielenie zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony.
2. Termin wykonania zamówienia do 31.IX. 2019 r.
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia studiów dla każdego z zadań zostanie uzgodniony
z Zamawiającym.

VI. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolnictwa wyższego dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie obejmująca zakup miejsca na studiach podyplomowych – dwusemestralnych na kierunkach:
- „Informatyka śledcza”
- „Rachunkowość zarządcza i controling
w praktyce”
- „Zarządzanie sprzedażą”.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do organizacji studiów podyplomowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2183, z póź. zm),
2) wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3) potencjału technicznego
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania
1) Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału
w postepowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca do oferty załączy:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji Oferenta, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa
w pkt. 10 niniejszego Zapytania ofertowego lub zaświadczenie o wpisie na listę uczelni publicznych lub niepublicznych;
b) dokument potwierdzający prowadzenie kształcenia na kierunku i w zakresie objętym zamówieniem;
c) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;
d) ramowy program studiów ze wskazaniem przedmiotów i ich wymiaru godzinowego;
e) ramowy harmonogram realizacji studiów ze wskazaniem terminów i miejsca realizacji zajęć.
2. Zamawiający informuje, iż przedłożenie ww. dokumentów będzie oceniane odrębnie dla każdej z części postępowania.


IX. KRYTERIUM OCENY OFERT, WAGA I SPOSÓB PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT :
Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
Kryterium – cena, podlegać będzie ocenie wg wzoru:

Cena min.
Cena = ---------------------- x 100
Cena Bad. of.
gdzie:
C min – cena brutto oferty najniższej,
C bad. of – cena brutto badanej oferty


XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

XIII. INNE FORMALNOŚCI, KTÓRE NALEŻY DOPEŁNIĆ CELEM ZŁOŻENIA OFERTY:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, podając cenę brutto/netto. Cena wyrażona jest w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Do oferty należy dołączyć:
1) Dokumenty wskazane w pkt X niniejszego zapytania,
2) wypełniony formularz ofertowy,
Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia wszystkich ofert danego oferenta.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, przed terminem składania ofert, w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pani Edyta Szostakiewicz, adres e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, tel. 81 53 15 203. Informacja zostanie udzielona w terminie 48 h, chyba, że pytanie Oferenta nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty.
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

XIV. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT:
Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie do 02 października 2018 r. (decyduje data wpływu
w siedzibie Zamawiającego w Łęcznej), drogą pocztową, elektroniczną (zamówienia@powiatleczynski.pl ) przesyłką kurierską lub osobiście. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
ul. Al. Jana Pawła II 95 A
21-010 Łęczna
Oferta: Studia podyplomowe - „Ciekawsza nauka w Bolivarze- łatwiejszy start zawodowy.
Złożona oferta oraz załączniki muszą być parafowane na każdej stronie. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez Oferenta.
XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, tel. Kont.: 81 5315200
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także
- w przypadkach przewidzianych prawem
- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

XV. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.


……………………………………………
Data i podpis kierownika Zamawiającego


Wykaz załączników:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Wzór umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www