Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na świadczenie usług zakresu terapii metodą Integracji Sensorycznej

2018-09-24 13:41:18

.

ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na świadczenie usług zakresu terapii metodą Integracji Sensorycznej w ramach projektu pt. w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen kursów kod CPV: 80340000-9 -usługi edukacji specjalnej
Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.. Usługi terapii odbywać się będą w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę i skierowane będą do dzieci i dorosłych dotkniętych niepełnosprawnością/ zagrożonych niepełnosprawnością.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -WYMAGANIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług terapii sensorycznej – prowadzenie terapii dzieci i dorosłych dotkniętych niepełnosprawnością/ zagrożonych niepełnosprawnością

Usługi z zakresu terapii metodą Integracji Sensorycznej - październik 2018 – grudzień 2019 (60h/osobę- łącznie objętych projektem jest 22 osoby)

Wymagania dotyczące osób świadczących usługi :

• prowadzenie terapii zaburzeń poprzez metody integracji sensorycznej,
• dostarczanie uczniom różnorodnych doznań percepcyjnych w ramach zajęć w pracowni doświadczania świata,
• opracowywanie indywidualnych form wsparcia terapeutycznego dla uczestników,
• współpraca z zespołem terapeutycznym odnośnie metod i technik pracy,
• prowadzenie konsultacji i udzielanie fachowej pomocy terapeutycznej uczniom i ich opiekunom,
• dbanie o bezpieczeństwo uczniów,
• dbanie o przyrządy będące na wyposażeniu sali rehabilitacyjnej,
• dbanie o czystość i estetyczny wygląd odcinka pracy.
Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• wykształcenie wyższe kierunkowe - fizjoterapia,
• uprawnienia do wykonywania pracy terapeuty Integracji Sensorycznej (kurs II stopnia uprawniający do samodzielnego przeprowadzania diagnozy i terapii integracji sensorycznej),
• co najmniej roczny staż pracy, w tym półroczny z osobami niepełnosprawnymi,
• cierpliwość, wytrwałość, odporność emocjonalna,
• umiejętność prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych,
• wysoki poziom umiejętności społecznych,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełne korzystanie z praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karnoskarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• komunikatywność, zdolności organizacyjne i interpersonalne,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
• specjalista ds. terapii integracji sensorycznej

Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV),
• list motywacyjny,
• kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),
• kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty),
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

Zamawiający w procedurze zamówienia wybierze 1 ofertę która spełnia wszystkie wymagania i uzyska największą liczbę punktów.

ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia
Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji zamówienia na załączonym formularzu do dnia 27 września 2018 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Anna Giszczak, Edyta Szostakiewicz tel: 081 5315203
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa