Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn.:Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych (w tym komputerowych) Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.

2018-09-19 12:11:18

IPR.272.4.28.2018

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IPR.272.4.28.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia : Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych (w tym komputerowych) Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.09.2018 r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łęcznej- pok. Nr 13
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 206 560,00 zł brutto:
zadanie 1- komputer stacjonarny- 160,710,00 zł
zadanie 2- laptop z pakietem biurowym- 7 500,00 zł
zadanie 3- monitory interaktywne, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne- 38 350,00 zł
3. Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w zakresie trzech części z tym, że dostawa pierwszej części będzie podzielona na trzy etapy dostawy. Pierwszy etap dostawy w części 1, oraz część 2 i 3 Wykonawca dostarczy w terminie maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy.
4. Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
5. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena brutto zł Termin dostawy
1. MEGATECH Dariusz Gutek, ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin Zadanie 1- 160 362,00
Zadanie 2- 7 490,70
Zadanie 3- 36 653,64
Zadanie 1- 5 dni
Zadanie 2- 5 dni
Zadanie 3- 5 dni

Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.


19.09.2018r.. .......................................... 19.09.2018r............................................. (podpis osoby sporządzającej (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa