Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka zapytania ofertowego na:„Zakupu testów i podręczników dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej”

2018-09-12 12:56:21

.

Znak sprawy: IPR.272.1.44.2018NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.


1 Opis przedmiotu zamówienia:
„Zakupu testów i podręczników dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej”
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 26.06.2018 na kwotę 11 500,00 zł co stanowi równowartość 2667,17euro (1euro = 4,3117zł) na podstawie rozeznania rynku
3. W dniu 14.08.2018 zwrócono się do 1 niżej wymienionego wykonawcy z zapytaniem ofertowym:
1. Pracownia testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o.
4. Zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić).
1. Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro. oraz na bazie konkurencyjności pod nr 1134080
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Zamawiający unieważnia przedmiotowe postepowanie bez podania przyczyny zgodnie z zapisem XVI zapytania ofertowego

6. Postępowanie prowadził: Edyta Szostakiewicz


AKCEPTUJĘ ………………………………………………
(podpis Kierownika Jednostki/ Naczelnika Wydziału)
ZATWIERDZAM .......................................................................
(Przewodniczący Zarządu)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe