Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9.

2018-09-07 13:19:26

NR SPRAWY IPR.272.1.50.2018

NR SPRAWY: IPR.272.1.50.2018
Załącznik Nr 2 do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro


NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9 w ramach projektu pn. „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 12 – Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 30.08.2018r. na kwotę 8 837,03 zł co stanowi równowartość 2 049,55 euro (1euro = 4,3117 zł) na podstawie rozeznania rynku – szacowania wartości zamówienia średnich cen usług świadczonych w podobnym zakresie.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 8 500,00 złotych brutto.
Zamawiający z uwagi na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizacje zamówienia, podjął decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych na realizacje zamówienia do kwoty oferty najkorzystniejszej.

3. W dniu 03.09.2018r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1) Usługi Elektroinstalacyjne Robert Ciuraj, Al. Jana Pawła II 48, 21-010 Łęczna
2) Extrem Pod Napięciem Michał Wawszczak Minkowice 188, 21-007 Mełgiew
3) Elektroz Stanisław Rozner ul. Leśna 52, 21-010 Łęczna

zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić). Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl , zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys. euro, oraz stronie Bazy Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


4. Do terminu składania ofert uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1) Usługi Elektroinstalacyjne Robert Ciuraj, Al. Jana Pawła II 48, 21-010 Łęczna – za cenę 14 000,00 zł
2) ELEKTROZ Stanisław Rozner ul. Leśna 52, 21-010 Łęczna – za cenę 9 340,74 zł
3) ARRIS Computer Tomasz Stolarek, ul. Polna 21, 24-100 Puławy - za cenę 16 769,66 zł5. wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Elektroz Stanisław Rozner ul. Leśna 52, 21-010 Łęczna za cenę 9 340,74 zł

6. Uzasadnienie wyboru:
Oferta wybranego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego.

7. Postępowanie prowadził: Agnieszka Jóźwiak
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków