Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert przetargowych na:Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.IPR.272.4.27.2018

2018-09-07 12:20:48

IPR.272.4.27.2018

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IPR.272.4.27.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia : Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 07.09.2018 r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łęcznej- pok. Nr 13
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
100 000,00 zł brutto
Część nr 1 zamówienia – Duże AGD – 34 400,00 -zł
Część nr 2 zamówienia- Małe AGD – 6 250,00 zł
Część nr 3 zamówienia – Meble kuchenne – 41 700,00 zł
Część nr 4 zamówienia- Kasa kelnerska, terminal z oprogramowaniem sieciowym – 7 650,00 zł
Część nr 5 zamówienia - Zestaw sprzętu gastronomicznego – 10 000,00 zł
3. Warunki gwarancji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
4. Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
5. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:
Nr. oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty Termin realizacji dostawy
Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5
1. GASTROTEKA Anna Wirkus, ul. 3 Maja 17/1, 84-200 Wejherowo
-
-

-
-

10 502,92
15
2. GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna, ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin
41 943,00
25 215,00
45 756,00
22 140,00
20 664,00
15
3. Przedsiębiorstwo Handlowe „UNIGA”, ul. Rejtana 22/98, 35-310 Rzeszów
-
5 500,56
-
-
7 534,98
15
4. Goga- Grażyna Staszewska, 03-290 Warszawa, ul. Podłużna 28
63 591,00
35 670,00
52 803,90
-
18 708,30
15
5.Hurtownia Robin Danuta Robaczewska, ul. Łączna 39, 41-303 Dąbrowa Górnicza
-
-
26 952,13
-
-
15
6.
Sprzedaż-Serwis Sprzętu Gastronomicznego „GASTRO-POL” Sylwia Nowak, ul. Kamienna Droga 10, 67-200 Głogów
29 124,91
5 739,71
32 085,78
-
- Część 1-20
Cześć 2-15
Część 3-20
7. UNIGASTRO, ul. Międzyleska 6C, 50-514 Wrocław
30 823,80
13 566,90
30 651,60
-
9 195,48
15
8. SWISSPOL Ltd Sp. z o.o., ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław
39 148,44
9 333,24
22 335,57
9 985,14
10 704,69
15
9. METAL PRODUKT Majewski marcin, ul. Tektoniczna 2/100, 25-640 Kielce
-
-
38 088,18
-
-
20
Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
07.09.2018r.. .......................................... 07.09.2018r.............................................
(podpis osoby sporządzającej
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków