Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Bogdanowicza 9.

2018-09-03 14:40:28

NR SPRAWY: IPR.272.1.50.2018

IPR.272.1.50.2018 Łęczna, dnia 03.09.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Łęczyński zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Bogdanowicza 9, w ramach realizacji projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 12 – Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe

I. ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łęczyński
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 531-52-04, fax /81/ 752-64-64
www.powiatleczynski.pl
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl
NIP 505-001-77-32,
REGON 431019425
Godziny pracy: poniedziałek, środa piątek 7:00-15:00, wtorek 8:00-16:00

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:
1. Strona Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl , zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys. euro, Baza Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Uchwały Nr 568/2016 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 7 października 2016 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.z 2017 r. Dz. U. poz.. 1277) oraz uwzględniając zasady konkurencyjności określone w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

IV. CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy na wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71314100-3 Usługi elektryczne
31680000-6 Elektryczne artykuły i akcesoria


Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9.

I. Specyfikacja
1. Wymiary sali: 5,7 m x 9,0m
2. Ilość stanowisk komputerowych:
- uczniowskich: 15 (w tym jedno dla niepełnosprawnego)
- nauczyciela: 1
3. Każde stanowisko uczniowskie powinno zawierać jedno podwójne gniazdo RJ45 oraz
3 gniazda elektryczne pojedyncze jednofazowe.
4. Stanowisko nauczyciela powinno posiadać jedno podwójne gniazdo RJ45 oraz 6 sztuk gniazd elektrycznych pojedynczych jednofazowych do podłączenia: komputera, drukarki laserowej a4 – 2 szt., drukarki laserowej a3 - 1 szt., głośników.
5. Za stanowiskiem nauczyciela na ścianie należy zapewnić gniazdo elektryczne podwójne do podpięcia telewizora.

II. Punkt dystrybucyjny
- punkt dystrybucyjny stanowi zawieszona na ścianie szafka krosownicza 19’’ 4U wyposażona w listwę zasilająca z wyłącznikiem na 6 gniazd (do montażu wewnątrz szafki) oraz Patch panel 24 porty
III. Sposób dołączenia urządzeń przewidzianych do pracy w sieci
Komputer PC dołączyć kablem przyłączeniowym RJ45/RJ45 do gniazda RJ45 w punkcie końcowym sieci. Gniazdo patchpanela odpowiadające gniazdu RJ45w punkcie końcowym, do którego dołączono komputer połączyć kablem krosowym RJ45/RJ45 z dowolnym portem aktywnego urządzenia sieciowego.
IV. Przebieg tras kablowych
Ciągli kablowe poprowadzić w korytkach systemowych dzielonych 60/110 rozmieszczonych na ścianach sali lekcyjnej, za stanowiskami uczniowskimi. Obwody gniazd elektrycznych wykonać przewodem YDY 3x2,5mm2. Każde gniazdo RJ45 znajdujące się w punkcie końcowym połączyć z punktem dystrybucyjnym Kablem UTP kat. 5E 100% CU
V. Sieć elektryczna
W celu wydzielenia instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania sieci komputerowej i urządzeń zapewnić: rozdzielnicę n/t 3x12 Un, rozłącznik tablicowy 3polowy 100A, ogranicznik przepięć typu C – BY-C, wyłączniki różnicowo-prądowe DMA-60B 16/0,030, wyłącznik nadmiarowo-prądowy B50A, lampki kontrolne L1.L2, L3
w ilościach koniecznych do zapewnia bezpiecznych warunków pracy.
Sieć należy wykonać według obowiązujących norm
.

Przewidywana ilość materiałów potrzebnych do wykonania instalacji elektrycznej
w pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,
ul. Bogdanowicza 9.
Lp. Nazwa i opis ilość
1 Przewód YDY 5x10mm2 40 m
2 Rury instalacyjne PVC 37 20 szt.
3 Złączka prosta dwukielichowa do rury 37 18 szt.
4 • Złączka kątowa 90° dwukielichowa do rury 37 10 szt.
5 Uchwyty do rury 37 1 kpl.
6 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy B50A 1 szt.
7 Rozdzielnica n/t 3x12 Un 400V 1 szt.
8 Rozłącznik tablicowy 3polowy 100A 1 szt.
9 Ogranicznik przepięć typu C – BY-C 4 1 szt.
10 Wyłączniki różnicowo-prądowe DMA-60B 16/0,030 8 szt.
11 Lampka kontrolna L1.L2, L3 1 szt.
12 Korytka systemowe dzielone 60/110 40m
13 Przegroda do korytka 60/110 20 szt.
14 Narożniki wewnętrzne 60/110 6 szt.
15 Narożniki zewnętrzne 60/110 3 szt.
16 Narożniki płaski 60/110 6 szt.
17 Gniazda systemowe 230V pojedyncze ( 3 szt. Na stanowisko) 45 szt.
18 Gniazda systemowe 230V pojedyncze (6 szt. Stanowisko nauczyciela + serwer) 6 szt.)
19 Gniazda sieciowe RJ 45 kat 5 18 szt.
20 Kabel teleinformatyczny kat 5e –305m 305 m
21 Przewód YDY 3x2,5mm2 – 200m 200 m
22 Patch panel 24 porty 2 szt.
23 Szafka krosownicza 19’’ 4U 2 szt.
24 Listwa zasilająca z wyłącznikiem na 6 gniazd do montażu w szafie krosowniczej 2 szt.
25 Wtyki RJ45 50 szt.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 12 – Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 14.09.2018r.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3) zdolności technicznej lub zawodowej,
a) doświadczenie:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
b) osoby zdolne do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą posiadającą uprawnienia elektryczne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
c) potencjału technicznego:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,

2. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z udziału z postepowania
1) Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
2) Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy (podmioty i osoby) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej od drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3) Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.)

Brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający zweryfikuje na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty :
1. wykaz usług, wg wzoru załącznika nr 3, wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości.
2. świadectwo kwalifikacyjne wydane przez uprawnioną instytucję zaświadczające, że osoba skierowana do realizacji przedmiotu zamówienia posiada kwalifikacje elektryczne odpowiednie do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności w/w dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty.
4. oświadczenie Wykonawcy zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego o powiązaniach osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

IX. WYKAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW:
1. Formularz ofertowy (zał. 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.

Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
4. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:
Powiat Łęczyński
ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, fax. 81 752 64 64
5. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Agnieszka Jóźwiak; e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, tel. 81 53 15 204

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 10 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5. Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
6. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki
i inne, o których mowa w zapytaniu. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.
8. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 06.09.2018 r do godziny 10:00
1) pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego podany w punkcie I lub
2) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111), lub
3) przesłać e-mailem: zamowienia@powiatleczynski.pl; (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
2. Oferty składane pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście należy oznakować
w następujący sposób:
„Oferta na wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Bogdanowicza 9” Nr sprawy: IPR.272.1.50.2018”.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zamówienia. Zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1).
2. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto (w PLN) dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i słownym, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. W razie rozbieżności wiążącą jest cena podana słownie.
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest prawidłowe ustalenie podatku VAT.
4. Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za realizację zamówienia.
5. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu dostawy, niezbędnej do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Zamawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny,
tj.: cena ofertowa brutto za całość zamówienia – waga 100%.
a) Zamawiający porówna i oceni oferty, według następującego wzoru matematycznego:

Cena = Cena najtańszej oferty x 100 pkt
Cena ocenianej oferty

Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
5. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie – wg. wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 2
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane w formie notatki służbowej z przeprowadzonego postępowania pocztą elektroniczną do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
5. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

XVII. INFORMACJA O SPOSOBIE ROZLICZANIA MIEDZY STRONAMI:
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe dokonywane będą wyłącznie w PLN.
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nastąpi w formie polecenia przelewu po odbiorze przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od otrzymania faktury, na numer rachunku bankowego wskazanego w treści faktury.
Zamawiający zastrzega, iż termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony będzie od terminu wpływu na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca
i mogą ulec opóźnieniom.

XVIII. WYNIK POSTĘPOWANIA
O wyborze oferty zamawiający powiadomi wykonawców drogą mailową, zamieści notatkę z wyboru na swojej stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski,pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys. euro.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.


Lista załączników:
Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy.
Zał. Nr 2 – Umowa- projekt
Zał. Nr 3 – Wykaz usług
Zał. Nr 4 - Oświadczenie o powiązaniach osobowych lub kapitałowych

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www