Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na:Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.IPR.272.4.26.2018

2018-09-03 12:40:55

.

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IPR.272.4.26.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia : Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 03.09.2018 r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
25 000,00 zł brutto
Część nr 1 zamówienia –zestaw kelnerski – 10 500,00 -zł
Część nr 2 zamówienia- zestaw do serwowania potraw – 1000,00 zł
Część nr 3 zamówienia – zestaw barmański – 12 200,00 zł
Część nr 4 zamówienia- zestaw do dekoracji stołów, potraw i carvingu- 1 300,00 zł
3. Warunki gwarancji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
4. Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
5. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:
Nr. oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty Termin realizacji dostawy
Część 1 Część 2 Część 3 Część 4
1. „DRZEWIARZ_BIS” Sp. zo.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno 12 890,40 1 119,30 19 163,40 8 634,60 15
2. Goga- Grażyna Staszewska, 03-290 Warszawa, ul. Podłuzna 28 11 414,40 1 500,60 21 985,02 1 298,00 15
Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
03.09.2018r.. .......................................... 03.09.2018r.............................................
(podpis osoby sporządzającej
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków