Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru na:Szkolenia dla pracowników pełniących rolę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

2018-08-30 14:55:49

.

Znak sprawy: IPR.272.1.41.2018
Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Szkolenia dla pracowników pełniących rolę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej”
kod CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe,
80400000-8 – usługi edukacji osób dorosłych oraz inne,
80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego,
80500000-9- usługi szkoleniowe
2. dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
3. Kwota przeznaczona na realizację zadania brutto:11 520,00 zł
4. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 855, Rozdział 85595 § 6067,6069
5. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) OMEGA –kursy i szkolenia Lublin
2) Kursor- centrum edukacji Lublin
6. Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro.
7. Wykaz uzyskanych ofert:
Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta.
8. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: Małgorzata Sitarczyk, Tomaszówka 22a, 24-220 Niedrzwica Duża
oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełnia wymagania Zamawiającego.
30.08.2018r. …………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
……………………………………………
podpis kierownika Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe