Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie przetargu na zakup dla MOW Podgłębokie art. spożywczych z podziałem na 7 zadań

2008-12-19 12:51:08

Łęczna: ZP.3431.20.2008
Zakup z dostawą do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, według podziału na 7 pakietów (zadań)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480, faks 081 7526464.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP.3431.20.2008 Zakup z dostawą do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, według podziału na 7 pakietów (zadań).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup z dostawą do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, według podziału na pakiety (zadania): 1) Zadanie nr 1 artykułów spożywczych, CPV: 15800000-6; 2) Zadanie nr 2 mięsa, wędlin, CPV:15119000-5, 15131130-5; 3) Zadanie nr 3 drobiu, CPV: 15131500-0; 4) Zadanie nr 4 pieczywa, CPV: 15811000-6; 5) Zadanie nr 5 art. mleczarskich, CPV: 15500000-3 ; 6) Zadanie nr 6 warzyw i owoców, CPV: 15300000-1; 7) Zadanie Nr 7 jaja, CPV: 01242000-5.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki: 1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi; 2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia; 3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IV SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił. 3. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, tylko i wyłącznie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy gdy ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy [na formularzu ofertowym - załącznik Nr 1do SIWZ]; 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie właściwego Urzędu Gminy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej(rolniczej); 4) oświadczenie wykonawcy lub zaświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub właściwej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 5) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (rolniczej - dla zadania Nr 6); 6) podpisany i uzupełniony o dane wykonawcy wzór umowy na potwierdzenie, że wykonawca akceptuje wzajemne obowiązki stron wynikające z wyboru oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne : SIWZ;.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne : SIWZ;.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie : Powiat Łęczyński 21 - 010 Łęczna, Aleja Jana Pawła II 95 A do dnia 30.12.2008r. godz. 10.00 p. 111 Kancelaria Ogólna.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup z dostawą do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, według podziału na pakiety (zadania): 1) Zadanie nr 1 artykułów spożywczych, CPV: 15800000-6;.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup z dostawą do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, według podziału na pakiety (zadania): 1) Zadanie nr 1 artykułów spożywczych, CPV: 15800000-6;.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych