Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

notatka z wyboru oferty na:Przystosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością i wykonanie podjazdów dla osób z niepełnosprawnością do budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

2018-08-22 14:53:29

IPR.272.1.39.2018

Znak sprawy: IPR.272.1.39.2018

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” współfinansowanego przez Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020
Opis przedmiotu zamówienia:
przedstawienie oferty na: Przystosowanie łazienki do potrzeb osób
z niepełnosprawnością i wykonanie podjazdów dla osób z niepełnosprawnością do budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

CPV 45000000-7 – roboty budowlane
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:20 000,00 zł
2. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
3. Dział 801 Rozdział 80130 § 6067, 6069
4. Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro., oraz na www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl
5. Wykaz uzyskanych ofert:
L.p Nazwa i adres Wykonawcy Przystosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością i wykonanie podjazdów dla osób z niepełnosprawnością do budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
Cena brutto
1. Żeleźnik Jacek, ul. Obrońców Pokoju 11/3, 21-010 Łęczna 20 000,00 zł
6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: Żeleźnik Jacek, ul. Obrońców Pokoju 11/3, 21-010 Łęczna
oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełniająca wymagania Zamawiającego.


22.08.2018r. …………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
………………………………………
podpis kierownika Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www