Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert na:Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych (w tym komputerowych) Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.

2018-08-22 12:15:49

IPR.272.4.24.2018

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IPR.272.4.24.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia : Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych (w tym komputerowych) Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22.08.2018 r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łęcznej- pok. Nr 13
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 259 710,00 zł brutto:
zadanie 1- komputer stacjonarny- 160,710,00 zł
zadanie 2- laptop z pakietem biurowym- 7 500,00 zł
zadanie 3- podzespoły do montażu komputerów- 35 770,00 zł
zadanie 4- monitory interaktywne, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne- 38 350,00 zł
zadanie 5- wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu- 17 380,00 zł
3. Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: maksymalnie 14 dni od podpisania umowy.
4. Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
5. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena brutto zł Termin dostawy
1. KNS Przemysław Wielgo, ul. Młoda 53, 25-619 Kielce Zadanie 1- brak oferty
Zadanie 2- brak oferty
Zadanie 3-24 728,34
Zadanie 4- 56 862,00
Zadanie 5- 18 729,88 Zadanie 1- brak oferty
Zadanie 2- brak oferty
Zadanie 3- 5 dni
Zadanie 4- 5 dni
Zadanie 5- 5 dni
2 MEGATECH Dariusz Gutek, ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin Zadanie 1- 176 607,00
Zadanie 2- 12 712,05
Zadanie 3-54 243,00
Zadanie 4- 54 970,50
Zadanie 5- 19 360,20 Zadanie 1- 5 dni
Zadanie 2- 5 dni
Zadanie 3- 5 dni
Zadanie 4- 5 dni
Zadanie 5- 5 dni
Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.


22.08.2018r.. .......................................... 22.08.2018r............................................. (podpis osoby sporządzającej (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków