Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zapytanie ofertowe na:Zakupu testów i podręczników dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej”

2018-08-14 15:54:38

IPR.272.1.40.2018


IPR. 272.1.40.2018 Łęczna, dnia 14.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe na:
„Zakupu testów i podręczników dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej” w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa:
NIP:
Regon:
Adres:
Adres strony internetowej:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania: Powiat Łęczyński
505-001-77-32
431019425
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
www.powiatleczynski.pl
zamowienia@powiatleczynski.pl
81 53 15 200
81 752 64 64
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:
1. Strona Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl , zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys euro., www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


III. TRYB ZAMÓWIENIA.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu Nr 568/2016 z dnia 07.10.2016r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiot zamówienia określają postanowienia niniejszego Zapytania oraz zasady realizacji opisane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.
2. Kod CPV 33156000-8- przyrządy do testów psychologicznych.
3. Dostarczony asortyment powinien być fabrycznie nowy, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany. W cenę wliczony koszt dostawy, transportu oraz wszelkie inne koszty związane z realizację zamówienia zgodnie z opisanymi wymaganiami oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
4. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o treści nie odbiegającej niż wskazane przez Zamawiającego.
5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

L.P. OPIS PRODUKTU SPECYFIKACJA
TESTY/ / PODRĘCZNIKI

1. Poker osobowościowy 1 kompl., to narzędzie przeznaczone dla menedżerów, trenerów, coachów; autorzy: Sabine Hugentobler, Bernhard Oettli, Doris Ruckstuhl, tłumaczenie: Aleksandra Jaworowska, red.: Anna Matczak. Gra w karty do stosowania w pracy z zespołami i grupami. Komplet z materiałami: Karty do gry, Podręcznik, Arkusze – bloczek 100szt.
2. CUIDA 1 kompl., przeznaczony jest do diagnozowania kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów, opiekunów prawnych i mediatorów; autorzy:F.A. Bermejo, I. Estevez, M. I. Garcia, E. Garcia-Rubio, L. Lapastora, P. Letamendia, J. C. Parra, A. Polo, M. J. Sueiro, F. Velazquez de Castro; polska normalizacja i podręcznik: Aleksandra Jaworowska. CUIDA składa się ze 175 pozycji, na które udziela się odpowiedzi na 4-stopniowej skali. Materiały: komplet (podręcznik, arkusze z instrukcją (25 egz), arkusze odpowiedzi (25 egz.), arkusze wyników (25 egz.), komplet kluczy (17 egz.), podręcznik, arkusze z instrukcją (25 egz.), arkusze odpowiedzi (25 egz.), arkusze wyników (25 egz.), komplet kluczy.
3. DSR – Dziecięca Skala Rozwojowa 1 kompl., służy do diagnozowania aktualnego poziomu rozwoju dziecka; autorzy: Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Anna Ciechanowicz, Diana Fecenec, Joanna Stańczak, Ewa Zalewska (2007); DSR Komplet (podręcznik, instrukcja, pomoce w torbie, film instruktażowy, 25 arkuszy Skali Wykonaniowej, 25 arkuszy Skali Obserwacyj, Aneks).


4. IDS – P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym 1 kompl., narzędzie pozwalaja na wielowymiarową ocenę funkcjonowania dzieci w wieku 3-5 lat. Test składa się z 18 testów badających sześć różnych sfer rozwoju dziecka: Zdolności poznawcze (testy: Percepcja wzrokowa, Uwaga selektywna, Pamięć fonologiczna, Pamięć wzrokowo-przestrzenna, Rozumowanie przestrzenne, Rozumowanie pojęciowe, Pamięć słuchowa); Umiejętności psychomotoryczne (testy: Motoryka, Manipulacja, Koordynacja wzrokowo-ruchowa), Kompetencje społeczno-emocjonalne (test Kompetencje społeczno-emocjonalne); Matematyka (test Rozumowanie logiczno-matematyczne), Język (testy: Mowa czynna, Słownik, Mowa bierna). Motywacja (test Odraczanie nagrody, skale: Wytrwałość, Satysfakcja z osiągnięć); autorzy: Alexander Grob, Giselle Reimann, Janine Gut, Marie-Claire Frichknecht; polska adaptacja i podręcznik: Diana Fecenec, Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak; materiały: komplet (podręcznik, pomoce w torbie, 25 arkuszy zapisu), podręcznik, pomoce w torbie, arkusze zapisu.

5. IDS Skale Inteligencji i Rozwoju dla dzieci w wieku 5-10 1 kompl., narzędzie pozwalaja na ocenę zdolności i kompetencji dzieci w wieku 5-10 lat. Test składa się z 19 testów badających sześć różnych obszarów funkcjonowania dziecka: zdolności poznawczych (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pamięć fonologiczna, pamięć wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe, pamięć słuchowa), oraz pięć kompetencji (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyka, język, motywacja osiągnięć); autorzy: Alexander Grob, Christine S. Meyer, Priska Hagmann-von Arx; polska adaptacja i podręcznik: Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Diana Fecenec; materiały: komplet (pomoce w torbie, podręcznik, 3 rodzaje - arkusze zapisu -25 szt., arkusze matematyka 25 szt., arkusze kaczuszki - 25szt.), podręcznik, pomoce w torbie, arkusze zapisu (25 szt.), arkusze matematyka (25 szt.), arkusze uwagi selektywnej - kaczuszki (25 szt.).

6. Książka „IDS w praktyce psychologicznej” 1szt., autorzy: Fecenec Diana, Jaworowska Aleksandra, Matczak Anna, Potapska Agata, Kaczan Radosław, Rycielski Piotr; wydawca: PTP/PTP, rok 2017, wydanie I, Format: 16.5x23.4cm, oprawa: miękka, liczba stron:72

7. Diagnoza Więzi Rodzinnych dzieci i Młodzieży 1szt., narzędzie składa się z 15 zabaw opisanych w podręczniku, oraz przygotowanych do ich przeprowadzenia pomocy; autorzy: Aleksandra Lewandowska-Walter, Magdalena Błażek, Witold Bruski.

8. Test Relacji Rodzinnych (TRR) 1 kompl., narzędzie służące do badania dzieci w wieku 6–14 lat, przy czym uwzględniono w nim wersję dla dzieci młodszych (6–9 lat) i wersję dla dzieci starszych (10–14 lat). Narzędzie pozwala uzyskać informacje o formie relacji w rodzinie oraz jakości relacji pomiędzy jej członkami; autorzy: Aleksandra Lewandowska-Walter, Magdalena Błażek. Test składający się z zestawu figurek symbolizujących członków rodziny, zestawu wiadomości SMS (komunikatów wysyłanych poszczególnym członkom rodziny), dwóch "smartfonów" z których dziecko wysyła wiadomości, planszy służącej do rozmieszczenia poszczególnych osób oraz klocków, służących do oznaczania hierarchii w rodzinie. Zestaw testowy zawiera ponadto podręcznik oraz protokoły badania.

9. KRR – Kwestionariusz Relacji Rodzinnych 1komp., kwestionariusz mający sześć wersji służących do oceny: rodziny jako całości - wersja Moja Rodzina zawierająca 32 pozycje oceniające komunikację, spójność, autonomię – kontrola i tożsamość; rodziców jako pary małżeńskiej - wersja Moi Rodzice jako Małżeństwo zawierająca 16 pozycji oceniających komunikację i spójność; relacji z matką - wersja Moja Matka zawierająca 24 pozycje oceniające komunikację, spójność i autonomię – kontrola; relacji z ojcem - wersja Mój Ojciec zawierająca 24 pozycje oceniające komunikację, spójność i autonomię – kontrola; wyobrażenia na temat - jak relacje z danym dzieckiem ocenia matka - wersja Ja w Oczach Matki zawierająca 24 pozycje oceniające komunikację, spójność oraz autonomię – kontrola; wyobrażenia na temat - jak relacje z danym dzieckiem ocenia ojciec - wersja Ja w Oczach Ojca, zawierająca 24 pozycje oceniające komunikację, spójność oraz autonomię – kontrola; autor: Mieczysław Plopa i Piotr Połomski; KRR Komplet (podręcznik, kpl arkuszy- po 50egz.), w tym: KRR-podręcznik-Kwestionariusz Relacjii Rodzinnych(miękka oprawa), KRR6-ark.pyt.kpl.(50egz.)Ja w oczach ojca-co mój ojciec sądzi o mnie, KRR5-ark.pyt.kpl.(50egz.)Ja w oczach matki-co moja matka sądzi o mnie, KRR5-6-ark.obl.kpl.(50egz.)Ja w oczach matki, ojca (wspólny), KRR4-ark.pyt.kpl.(50egz.) Mój ojciec, KRR3 ark. pyt. kpl.(50egz.)Moja matka, KRR3-4-ark.obl.kpl.(50egz.)Moja matka, mój ojciec, KRR2-ark.pyt.kpl.(50egz.)Moi rodzice jako małżeństwo, KRR1A-ark.obl.kpl.(50egz.)Moja rodzina, KRR1-ark.pyt..kpl.(50egz.)Moja rodzina.

10. LBQ Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego 1 komp., LBQ składa się z 24 pozycji opisujących odczucia osoby badanej dotyczące jej pracy zawodowej; autor: Massimo Santinello, autorzy polskiej adaptacji: Zespół Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; LBQ KOMPLET (podręcznik oryginalny, polska normalizacja, arkusze z kluczem 25 egz), w tym: LBQ-podręcznik oryginalny-Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego, LBQ-polska normalizacja-Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego, LBQ- ark. odp. z kluczem - kpl. (25egz.), e -LBQ jednostka badaniowa, e -LBQ jednostka badawcza (bez raportu), e -LBQ wprowadzenie wyników.
LBQ-polska normalizacja-Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego

11. KPS – Kwestionariusz Poczucia Stresu 1 komp., Kwestionariusz przeznaczony jest do pomiaru struktury doznań stresowych; Kwestionariusz składa się z 27 stwierdzeń; badany określa stopień, w jakim dane stwierdzenie go dotyczy, korzystając z pięciostopniowej skali, której krańce opisują odpowiedzi „Prawda” i „Nieprawda”; autorzy: Mieczysław Plopa i Ryszard Makarowski; KPS Komplet (podręcznik, kpl. arkuszy- po 50egz.), w tym: KPS-podręcznik- Kwestionariusz Poczucia Stresu (miękka oprawa), KPS ark.pyt.wersja dla mężczyzny(50egz.), KPS ark.pyt.wersja dla kobiet (50egz.), KPS ark.obliczeniowy(50egz.).
12. IAS Interpersonalne Skale Przymiotnikowe Jerry'ego Wigginsa 1 komp. narzędzie samoopisowe służące do pomiaru cech, które charakteryzują człowieka w relacjach z innymi ludźmi. Składa się z 64 przymiotników; autor: Jerry S. Wiggins; Polska adaptacja i podręcznik: Andrzej E. Sękowski, Waldemar Klinkosz; IAS Komplet (podr. polski, podr. oryg., 25 ark. testowych, 25 ark. wyników, 25 ark. słownik), w tym: IAS- Podręcznik oryginalny, IAS- Podręcznik polski, IAS- ark. testowy-kpl.(25egz.), IAS- ark. wyników-kpl(25egz.), IAS- ark. słownik-kpl.(25egz.).
V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
L. p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1 Oferowana cena 100% 100

Zamawiający dokona oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
P N
PC = ------- x 100pkt
P B
gdzie,
P C - ilość punktów za kryterium cena,
P N - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
P B – cena oferty badanej.
3.Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
5. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności, jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi wykonawcami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.
VI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI
Anna Giszczak ,Edyta Szostakiewicz adres e-mail: zamówienia@powiatleczynski.pl , tel. 081 5315203
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: do 7 dni roboczych od podpisania umowy
2. Termin płatności: przelew, zapłata w ciągu 14 dni od otrzymania faktury VAT, przekazanej Zamawiającemu
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Zamawiający nie precyzuje żadnych szczególnych wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu.
IX. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca do oferty załączy:
a)aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji Oferenta, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
X. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
XI. WARUNKI GWARANCJI:
1. Okres gwarancji: min. 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym;
2. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia publicznego bezpłatna wymiana nastąpi później niż w terminie 7 dni od ich zgłoszenia;
XII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Kopertę zawierającą ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego) w terminie do dnia 23.08.2018 r. do godz. 12:00 na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna biuro podawcze pok. 111.
2. Koperta powinna być opisana:
Oferta w postępowaniu pn.: „Zakupu testów i podręczników dla PCPR w Łęcznej NIE OTWIERAĆ PRZED 23.08.2018 r. godz. 12:00
3. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.08.2018 r. w Sali konferencyjnej nr 13 o godz 12:15
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
30 dni od upływu terminu otwarcia oferty.
XIV. ZAWARTOŚĆ OFERTY
1Formularz ofertowy sporządzony w języku polskim (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
2.Formularz cenowy sporządzony w języku polskim, ceny w PLN (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do zapytania ofertowego),
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),
4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika
6. Złożona oferta oraz załączniki muszą być parafowane na każdej stronie. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
7. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania pisemnie.
XV. DODATKOWE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wskazanych w zaproszeniu do składania ofert w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą w wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) będzie złożona w niewłaściwej formie,
b) jej treść nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do składania ofert,
c) jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji,
d) cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę, którą zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – przy czym zamawiający może zwiększyć kwotę którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty,
e) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
g) wpłynęła po terminie;
h) zawiera cenę dumpingową tzn. cenę niepokrywającą kosztów produkcji.
3. Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty;
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem składania ofert, wykonał nienależycie zamówienie publiczne.
5. oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i uzyska najwyższą ilość punktów, z zastrzeżeniem pkt 5.
XVI. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

…………………………
Data i podpis kierownika Zamawiającego
Wykaz załączników:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Wzór umowy


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron