Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na:Przystosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością i wykonanie podjazdów dla osób z niepełnosprawnością do budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

2018-08-16 14:52:12

IPR.272.1.39.2018

IPR. 272.1.39.2018 Łęczna,14.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Na podstawie Uchwały Nr 568/2016 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 7 października 2016 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz uwzględniając zasady konkurencyjności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Powiat Łęczyński zwraca się
z prośbą o przedstawienie oferty na:
Przystosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością i wykonanie podjazdów dla osób z niepełnosprawnością do budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara
w Milejowie
w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”
nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

I. Zamawiający:
Nazwa:
NIP:
Regon:
Adres:
Adres strony internetowej:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania: Powiat Łęczyński
505-001-77-32
431019425
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
www.powiatleczynski.pl
zamowienia@powiatleczynski.pl
81 53 15 200
81 752 64 64
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje
Wykonanie podjazdów dla osób z niepełnosprawnością przy budynku Zespołu Szkół
nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie oraz przystosowanie łazienki do potrzeb osób
z niepełnosprawnością w budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara
w Milejowie w trybie zaprojektuj i wybuduj
kod CPV:
45000000-7 – roboty budowlane
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu, opracowanego na podstawie przedstawionych informacji przez Zamawiającego, na następujący zakres prac:
- roboty wewnątrz budynku – dostosowanie łazienki na parterze budynku dla potrzeb osób
z niepełnosprawnościami,
- roboty zewnętrzne –wykonania podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym oraz bocznym, z którego najczęściej korzystają uczniowie a następnie wykonania robót remontowo - budowlanych zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego zakresem.
Ponadto roboty przewidują wykonanie wszystkich niezbędnych prac, które towarzyszą niniejszemu zamówieniu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) dwa podjazdy dla osób niepełnosprawnych, jeden przy wejściu głównym do budynku szkoły od strony ul. Partyzanckiej, drugi przy wejściu bocznym, od strony boisk szkolnych, na gruncie i podkładzie z ubitego piasku wymieszanego z cementem
o szerokości płaszczyzny ruchu 1,20 m i zewnętrznych krawężnikach o wysokości 7 cm
z bloczków betonowych. Wykładzina podjazdów z kostki brukowej, wykonanie balustrad,
2) dostosowanie łazienki na parterze budynku dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami polegające na: wymianie i dostosowaniu stolarki drzwiowej (90 cm) do potrzeb poruszania się na wózku, dostosowaniu wielkości pomieszczenia poprzez roboty rozbiórkowe w zakresie ścianek, wymiana niezbędna części posadzek na posadzki GRES oraz uzupełnienie ubytków posadzek po wyburzeniu ścianki działowej. Roboty malarskie wraz z uzupełnieniem tynków i gruntowaniem, oraz wykonanie nowych okładzin ścian ściennych. Wymiana i montaż nowych urządzeń sanitarnych wraz z podejściami – WC, umywalka. Montaż poręczy i uchwytów dla niepełnosprawnych.

3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z zakresem robót z zaleceniem przeprowadzenia wizji lokalnej budynku, który będzie dostosowywany dla potrzeb OzN,
2) zapewnienia ochrony mienia i ochrony ppoż. znajdującego się na placu budowy;
3) oznaczenia terenu budowy, odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp;
4) zapewnienia szczególnych warunków bezpieczeństwa na budowie z uwagi na prowadzenie prac w obiekcie pod ruchem;
5) Utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji prac;
6) Przeprowadzania prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt;
7) Wykonania, na żądanie Zamawiającego, dodatkowych pomiarów sprawdzających; Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykażą one, że pomiary dały wynik negatywny;
8) Usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza, itp., po zakończeniu robót;
9) Uporządkowania terenu oraz naprawienie nawierzchni uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac).
4. Zamawiający ma prawo do dokonywania kontroli przebiegu i sposobu realizacji prac, odstąpienia od umowy w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z warunków umowy i nieprzedstawienia zadowalających wyjaśnień.
5. Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z umową.
6. Warunki bezpieczeństwa pracy:
1) Wszystkie prace remontowe winni przeprowadzać wykwalifikowani, przeszkoleni pracownicy, posiadający aktualne badania lekarskie i zaopatrzeni w środki ochrony osobistej.
2) Podczas prac należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z2003r. Nr 169, poz. 1650 z póz. zm.) oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). W szczególności należy przestrzegać przepisów zawartych w rozdziałach 5 i 9 obejmujących: - Rozdział
5 - wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie.
7. Właściwości wyrobów budowlanych
1) Do wykonania robót należy zastosować materiały, wyroby budowlane i urządzenia odpowiadające, co do jakości wymaganiom określonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1570 z późn. zm.), oraz opisie przedmiotu zamówienia. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.
3) Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozbieżności nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
4) Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przepisami, normami, sztuką budowlaną. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5) Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
6) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym porządku, w tym także sprzątania ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowników Wykonawcy do transportu materiału.
7) Wykonawca celem dokonania pomiarów oraz ustalenia szczegółów niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania podjazdów i przystosowania łazienki dla niepełnosprawnych przed przystąpieniem do złożenia oferty cenowej, po wcześniejszym umówieniu się, musi dokonać wizji lokalnej.
8) Wszelkie odstępstwa od przedstawionego zakresu robót, a także zauważone w trakcie wykonywania robót wszelkie uszkodzenia elementów konstrukcyjnych należy konsultować z zamawiającym.

Dokumentacja projektowa musi rozwiązać kwestie bezpieczeństwa osoby niepełnosprawnej, korzystającej z pochylni.

II. Termin wykonania zamówienia:
1. Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 30.09.2018 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
2) sytuacji finansowej i ekonomicznej:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował, co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu remontów budynków o wartości nie mniejszej niż 10 tys. zł brutto. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez zamawiającego, wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP, na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
IV. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22-08- 2018 r. do godz. 12:00.

Oferty należy składać na adres:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
ul. Al. Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
pokój nr 111 (1 piętro)-Biuro Podawcze

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22-08-2018 r. o godz. 12:15, w siedzibie Zamawiającego pok.
nr 13 (parter).

V. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją:
Oferta na realizację zadania pn.
„Przystosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością i wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnością do budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara
w Milejowie”

VI. Warunki gwarancji:
Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

VII. Termin związania ofertą: 30 dni.

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy – załącznik nr 1
- Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy-Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie Wykonawcy.

IX. Kryteria oceny ofert-Cena-100%
Najniższa cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego opisane
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
W razie nieuwzględnienia w przedmiarze sporządzonym przez Wykonawcę pozycji koniecznych do kompleksowego wykonania danej części przedmiotu zamówienia, uznaje się, że zaoferowana przez wykonawcę cena ryczałtowa obejmuje również te konieczne elementy robót. W związku z powyższym, zaleca się dokonanie oględzin przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty.

X. Udzielanie wyjaśnień:
Osobami upoważnionymi do kontaktu w przedmiocie niniejszego zamówienia są:
Anna Giszczak, Edyta Szostakiewicz, e-mail: zamówienia@powiatleczynski.pl .

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych
w niniejszym zapytaniu ofertowym – wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 3
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej.
4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
5. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

XII. Wynik postępowania
O wyborze oferty zamawiający zamieści notatkę z wyboru na swojej stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski,pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys. euro.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy- załącznik nr 2
3. Wzór umowy - załącznik nr 3


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron