Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”. Nr sprawy IPR.272.4.21.2018

2018-08-10 12:47:47

. ;

Zamawiający: Powiat Łęczyński
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IPR.272.4.21.2018INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Przedmiot zamówienia : „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”.

Zamawiający, Powiat Łęczyński ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.08.2018r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 25 000,00 złotych brutto, w tym:
Część 1 zamówienia – zestaw kelnerski – 11 500,00 zł brutto,
Część 2 zamówienia – zestaw barmański – 12 200,00 zł brutto,
Część 3 zamówienia – zestaw do dekoracji stołów, potraw i carvingu – 1 300,00 zł
3. Warunki gwarancji: Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy
4. Warunki płatności: Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
5. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena oferty
Termin realizacji dostawy
Część 1 Część 2 Część 3
1. Goga – Grażyna Staszewska
ul. Podłużna 28, 03-290 Warszawa 12 646,86 zł 41 369,82 zł 2 337,00 zł 5 dni od dnia podpisania umowy
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
PHU „BMS” sp.j. Z.Bielecki
Ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn 44 967,08 zł 50 480,67 zł 3 899,10 zł 5 dni od dnia podpisania umowy
Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm..) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych