Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu na Dostosowanie osnowy geodezyjnej do wymogów rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na obszarze powiatu łęczyńskiego.

2018-08-02 10:21:27

,

IPR.272.4.20.2018 Łęczna, dnia 02.08.2018Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Dostosowanie osnowy geodezyjnej do wymogów rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na obszarze powiatu łęczyńskiego. Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze gminy Milejów. Wykonanie projektu modernizacji i założenia szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Milejów, powiat łęczyński

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza pytanie o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzieloną na nie odpowiedź:

Pytanie 1
Punkt 14.17 (str.13) opisujący oznaczenie koperty zawiera zapis: Nie otwierać przed dniem 02.08.2018r. godziną 10:15 wraz z informacją, iż "Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego oznakowania lub uszkodzenia kopert zawierających oferty przetargowe" natomiast punkt 16.2 na tej samej stronie stanowi, iż "Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2018r. godz. 10:15". W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności dat.


Odpowiedź
Zamawiający zgodnie z modyfikacją SIWZ (opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 31.07.2018 r.) informuje, że prawidłowe brzmienie zapisu w punkcie 14.17 SIWZ brzmi: „Nie otwierać przed dniem 06.08.2018r. godziną 10:15”


Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź staje się integralną częścią SIWZ
i jest wiążące przy składaniu ofert.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe