Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty na Inspektora nadzoru inwestorskiego

2018-07-27 15:21:05

.,

Łęczna, dnia 27.07.2018
Znak sprawy: IPR.272.1.37.2018

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018
Opis przedmiotu zamówienia:
wykonanie usługi Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W związku z realizacją zadań projektu pn:
Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego w Milejowie, Kijanach i Podgłębokiem.
CPV: 71700000-5 – usługi nadzoru i kontroli
dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
10 000,00 zł
2. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 926, Rozdział 92695 § 2050
3. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro.
4. Wykaz uzyskanych ofert:
L.p Nazwa i adres Wykonawcy Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru
Etap Milejów
Cena brutto Etap Kijany
Cena brutto Etap Podgłębokie
Cena brutto Łącznie cena ryczałtowa za wszystkie etapy brutto
1. MANEVO Ziółków 88/21-077 Spiczyn 2130,00 zł 1420,00 zł 2500,00 zł 6050,00 zł
2. Bartłomiej Mrowiński, ul. Konopnickiej 2, 22-335 Żółkiewka-Osada 1300,00 zł 1300,00 zł 1300,00 zł 3900,00 zł
5. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
Bartłomiej Mrowiński, ul. Konopnickiej 2, 22-335 Żółkiewka-Osada,
Łącznie cena ryczałtowa za wszystkie etapy brutto- 3900,00 zł
oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełnia wymagania Zamawiającego.

27.07.2018r. …………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam


……………………………………………
Data i podpis kierownika Zamawiającego
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków