Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zapytanie ofertowe na:zakup samochodu służbowego dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach

2018-07-24 14:54:36

.,

Łęczna, dnia 24.07.2018
Znak sprawy: IPR.272.1.38.2018ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DLA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W KIJANACH

I. Zamawiający:
Nazwa Zamawiającego:

Adres:
Strona internetowa:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania: Powiat Łęczyński - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kijanach
Kijany 19B, 21-077 Spiczyn
www.powiatleczynski.pl
poczta@powiatleczynski.pl
81 53 15 200
81 752 64 64
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00


II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Uchwały
Nr 568/2016 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 7 października 2016r. w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych. (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (.Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).


III. Opis przedmiotu zamówienia
CPV: 34110000-1 – samochody osobowe.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu służbowego dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach

2. Informacje dodatkowe (minimalne parametry samochodu):
1) fabrycznie nowy – rok prod. min. 2017
2) typ samochodu – osobowy
3) typ nadwozia – mini van


4) liczba drzwi – 5
5) liczba miejsc – 7
6) silnik – benzyna, poj. 1 598 cm3
7) napęd – przedni
8) skrzynia biegów – manualna, 5-biegowa
9) układ kierowniczy ze wspomaganiem
10) systemy wspomagania – ABS, system kontroli toru jazdy ESC
11) poduszki powietrzne – dla kierowcy i pasażera (czołowe i boczne)
12) obręcze kół – 16 cali
13) koło zapasowe
14) system wspomagania parkowania tyłem,
15) klimatyzacja manualna
16) dywaniki – gumowe (komplet), materiałowe (komplet)
Wykonawca dołączy do oferty specyfikację techniczną oferowanego samochodu potwierdzającą spełnianie minimalnych parametrów
3. Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie miał obowiązek złożenia, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty, projektu umowy do akceptacji przez Zamawiającego.
IV. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień do 15 września 2018 r.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym: IPR.272.1.38.2018
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania, zapytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

4. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl , fax. 81 752 64 64
5. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Pani Edyta Szostakiewicz i Pan Michał Bijata e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl

VI. Termin związania ofertą:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 20 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. Opis sposobu przygotowywania ofert:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki
i inne, o których mowa w zapytaniu.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 01.08.2018 r do godziny 12:00
1) pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, lub
2) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111), lub
3) przesłać faksem na nr: /081/ 752 64 64 lub e-mailem: zamowienia@powiatleczynski.pl;
(decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego; oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane).
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.IX. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zamówienia; zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1).
2. Wartości cenowe należy podać w złotych polskich (PLN)
3. Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za realizację zamówienia.
4. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania.

X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1.Zamawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena 100
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

1) W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta z najniższą ceną, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Cn
C = _________________________ x 100% x 100 pkt.

Cob
C – Cena
Cn - Cena najtańszej oferty
Cob– Cena oferty badanej
3. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
5. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie w ciągu 5 dni od wyboru oferty do przedłożenia projektu umowy do akceptacji przez Zamawiającego
3. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od realizacji zamówienia Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,


XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

….……………………………………………
Data i podpis kierownika zamawiającego

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa