Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie o dostawę kamery cyfrowej z osprzętem

2008-12-12 17:15:08
FIRP.3411/ /08 Łęczna, dn. 12.12.2008r.ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 32 z dnia 31 stycznia 2007 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. tj. z 2007r. Nr 223 poz. 11655 i art. 35 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. Zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę: kamery cyfrowej z osprzętem, wyspecyfikowanej zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania o cenę kamery.

I. Zamawiający:
Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą: 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95A
REGON: 431019425 NIP: 505-001-77-32
Telefon: /081/752-64-06 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: r.kloc@powiatleczynski.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zakup kamery cyfrowej wraz z osprzętem, wg CPV: 323333200-8
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji producenta.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
4. Zapłata za zakup kamery będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 18.12.2008r.

IV. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1).

V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert:
S= (Cmin/Cof.) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
- formularz ofertowy (załącznik nr 1) w którym należy podać dokładnie parametry oferowanego sprzętu,
- zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2),
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

VII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Rafał Kloc Tel. (081) 752-64-06, e-mail: r.kloc@powiatleczynski.pl

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć faksem lub e-mailem na adres podany wyżej w terminie do 15.12.2008 r. godzina 14.00.

Łęczna, 12.12.2008 r.

....................................
Przewodniczący zarządu
Adam Niwiński

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy
3. Specyfikacja potrzebnego sprzętu.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków