Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

szacowanie wartości zamówienia naWykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnością przy budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie 2. Przystosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku Zespołu Szkół N

2018-07-23 15:15:23

.,

ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na:
1. Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnością przy budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
2. Przystosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
w ramach projektu pn.: Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

Przedmiot zamówienia obejmuje
1. Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnością przy budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
2. Przystosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen
kod CPV:
45000000-7 – roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Dwa podjazdy dla osób niepełnosprawnych, na gruncie i podkładzie z ubitego piasku wymieszanego z cementem o szerokości płaszczyzny ruchu 1,20 m i zewnętrznych krawężnikach o wysokości 7 cm z bloczków betonowych. Wykładzina podjazdów z kostki brukowej
2) Roboty rozbiórkowe w zakresie ścianek. Wymiana części posadzek na posadzki GRES oraz uzupełnienie ubytków posadzek. Roboty malarskie wraz z uzupełnieniem tynków i gruntowaniem, oraz wykonanie nowych okładzin ścian ściennych. Wymiana i montaż nowych urządzeń sanitarnych wraz z podejściami – WC. Montaż poręczy i uchwytów dla niepełnosprawnych.

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) Zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy zakresem robót,
2) Zapewnienia ochrony mienia i ochrony ppoż. znajdującego się na placu budowy;
3) Oznaczenia terenu budowy, odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp;
4) Zapewnienia szczególnych warunków bezpieczeństwa na budowie z uwagi na prowadzenie prac w obiekcie pod ruchem;
5) Zapewnienia bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji sąsiadujących z terenem budowy;
6) Utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji prac;
7) Przeprowadzania prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt;
8) Wykonania, na żądanie Zamawiającego, dodatkowych pomiarów sprawdzających; Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykażą one, że pomiary dały wynik negatywny;
9) Usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza, itp., po zakończeniu robót;
10) Uporządkowania terenu oraz naprawienie nawierzchni uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac).
3. Zamawiający ma prawo do dokonywania kontroli przebiegu i sposobu realizacji prac, odstąpienia od umowy w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z warunków umowy i nieprzedstawienia zadowalających wyjaśnień.
4. Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z umową.
5. Warunki bezpieczeństwa pracy.
1) Wszystkie prace remontowe winni przeprowadzać wykwalifikowani, przeszkoleni pracownicy, posiadający aktualne badania lekarskie i zaopatrzeni w środki ochrony osobistej.
2) Podczas prac należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z2003r. Nr 169, poz. 1650 z póz. zm.) oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). W szczególności należy przestrzegać przepisów zawartych w rozdziałach 5 i 9 obejmujących: - Rozdział 5 - wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie.
6. Właściwości wyrobów budowlanych
1) Do wykonania robót należy zastosować materiały, wyroby budowlane i urządzenia odpowiadające codo jakości wymaganiom określonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881), oraz opisie przedmiotu zamówienia. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.
3) Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
4) W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały będą niezgodne z dokumentacją lub specyfikacją, przy jednoczesnym wpływie na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz z poleceniem inspektora nadzoru. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
5) Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6) Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
7) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym porządku, w tym także sprzątania ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowników Wykonawcy do transportu materiału.
8) Przed złożeniem oferty Zamawiający oczekuje od Oferenta zapoznania się z obiektem, w którym mają być prowadzone prace budowlane.
9) Wszelkie odstępstwa od projektu, a także zauważone w trakcie wykonywania robót wszelkie uszkodzenia elementów konstrukcyjnych należy konsultować z zamawiającym.

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.


ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu do dnia 27 sierpnia2018 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl
Autor: Zespół ds. realizacji projektu „ Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków