Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru InwestorskiegoW związku z realizacją zadań projektu pn: Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego w Milejowie, Kijanach i Podgł

2018-07-19 14:52:12

.


IPR.272.1.37.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE


I. ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łęczyński
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 531-52-04, fax /81/ 752-64-64
e-mail: www.powiatleczynski.pl
NIP 505-001-77-32,
REGON 431019425

1. W związku z realizacją zadań projektu pn:
Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego w Milejowie, Kijanach i Podgłębokiem.
Realizowanego w ramach Programu rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy aktywności (OSA) Edycja 2018.
Powiat Łęczyński zaprasza do złożenia oferty na:
Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

II. Tryb postępowania
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt. 8 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

III. Opis przedmiotu zamówienia

CPV: 71700000-5 – usługi nadzoru i kontroli

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie wynikającym z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z póź. zm.) nad robotami budowlanymi dla wykonania trzech Otwartych Stref Aktywności Fizycznej, zlokalizowanych w miejscowościach Milejów Osada, Podgłębokie i Kijany. Strefy aktywności
w Milejowie i Podgłębokiem będą składały się z siłowni plenerowych, natomiast strefa aktywności w Kijanach z siłowni plenerowej oraz z placu zabaw.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót
i projektach budowlanych.
W Podgłębokiem strefa aktywności zostanie wykonana w zakresie mniejszym niż wynika to z dokumentacji technicznej. W stosunku do przedmiaru nie będą wykonane następujące elementy (w nawiasie podano numer pozycji z przedmiaru):
Dostawa i montaż małej architektury:
1. Ławka – zestawiania urządzeń wraz z wykonaniem fundamentów (poz. 10),
2. Stół do gry w szachy/chińczyk – dostawa i montaż(poz.11),
3. Gra w kółko i krzyżyk – dostawa i montaż (poz. 12),
4. Stojak na rowery – zestawienia urządzeń wraz z wykonaniem fundamentu (poz. 14),
Nasadzenia drzew i krzewów:
1. Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim (poz. 15)
2. Sadzenie drzew i krzewów (poz. 16)
3. Pielęgnacja krzewów liściastych i iglastych – 24 m-ce (poz. 17)
Założenie trawnika - wykonanie trawników dywanowych (poz. 18)

2. Zamówienie podzielone będzie na etapy obejmujące poszczególne lokalizacje Stref Aktywności (Milejów, Kijany, Podgłębokie) – Wykonawca będzie składał rozliczenia
w odniesieniu do poszczególnych etapów robót – zapłaty także będą następowały za każdy z etapów robót odrębnie. Wykonawca zobowiązany będzie, do pielęgnacji drzew i krzewów przez okres 24 miesięcy od zakończenia robot (Milejów, Kijany), co uwzględnione jest w przedmiarze.

3. Do zakresu zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało:
1) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją tj. projektem budowlanym, projektem wykonawczym, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz umową o realizację robót budowlanych,
w ścisłym porozumieniu z Inwestorem, którym dla przedmiotowego zadania jest Powiat Łęczyński.
2) sprawowanie w zakresie odpowiadającym poniższym wymaganiom, zgodnie z art. 25
i 26 z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1202 z póź. zm.) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
3) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
4) zatwierdzanie zastosowania danego materiału wyrobu lub urządzenia w przypadkach:
a) zastosowanie rozważań zamiennych
b) braku szczegółowego opisu materiałów lub urządzeń;
5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych, poszczególnych etapów, odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
7) kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez akceptację na fakturze wskazanego zakresu robót;
8) monitorowanie zgodności robót z zapisami zawartymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy;
9) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie
w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,
10) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, które wymagają dodatkowo uzgodnienia z Zamawiającym,
11) kontrola i weryfikacja przedkładanych obmiarów robót, kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji,
12) uczestniczenie przy prowadzeniu przez wykonawców robót koniecznych prób, pomiarów i sprawdzeń,
13) organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań
w zależności od potrzeb,
14) kontrola i monitoring, aby osoby zatrudnione przez wykonawców robót budowlanych posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych,
15) kontrola i monitoring, aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacją projektową i wymaganiami umowy,
16) uzgadnianie miejsc tymczasowego składowania materiałów w obrębie terenu inwestycji oraz ich kontrola,
17) egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
18) sprawdzenie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu,
19) wydawanie kierownikom budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: wykonywania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,
20) zawieszenie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,
21) weryfikacja, analizowanie i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez wykonawcy robót budowlanych w związku z realizacją umowy na roboty budowlane,
22) uzgadnianie z wykonawcą robót budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym,
23) przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów związanych
z rozpoczęciem robót, odbiorem końcowym oraz złożeniem zawiadomienia
o zakończeniu,
24) weryfikacja i sprawdzenie sporządzonych przez Wykonawcę kosztorysów różnicowych,
25) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych,
26) zarządzanie całym procesem przekazania obiektów do użytkowania,
27) inne czynności niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia: informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawców robót o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
28) poświadczenie terminu zakończenia robót,
29) Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących skutki finansowe dla Zamawiającego.
4. Usługa nadzoru obejmować będzie branżę w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
5. Ogłoszenie oraz dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru przedmiotowych robót budowlanych są zamieszczone i udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego – link do strony: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia do 30 tys euro
6. Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art.25 i 26 ustawy (.Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)
7. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.


IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie:
- rozpoczęcie - w dniu podpisania umowy,
- zakończenie Termin zakończenia robót rozumiany jako termin podpisania protokołu odbioru końcowego – 14 wrzesień 2018 r.
- Inspektor nadzoru działający w imieniu Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z umowy, będzie pełnił swoją funkcję do czasu zakończenia inwestycji, włącznie z udziałem w odbiorze bezusterkowym końcowym
i gwarancyjnym.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, wiedzę i doświadczenie do wykonania a także odpowiedni potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności uprawniającej do nadzorowania robót w zakresie
a) budowlanej z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz przynależeć do branżowej izby samorządu zawodowego;
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem
w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem
w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
3. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie
z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
8. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zobowiązany jest załączyć do oferty:
1) oświadczenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania formularz ofertowy zał. nr.1
2) aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego Inspektora nadzoru;
3) oświadczenie o dysponowaniu odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia formularz ofertowy zał nr 1
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
1. Wykaz usług (zał. Nr 3 do zapytania) uzupełniony o wymagane informacje, wraz
z poświadczeniem należytego ich wykonania.

VII. WYKAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW:
1. Formularz ofertowy (zał. 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę
Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
4. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, tel. 81 53 15 204 fax. 81 752 64 64
5. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Edyta Szostakiewicz, Michał Bijata ;e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki
i inne, o których mowa w zapytaniu.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 27.07.2018 r do godziny 10:00
a) pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego podany w punkcie I lub
b) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111), lub
c) przesłać faksem na nr: /81 752 64 64lub e-mailem: zamowienia@powiatleczynski.pl; (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane).
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zamówienia. Zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1) i będzie tożsama z ceną łączną (Razem) podaną
w podsumowaniu szczegółowego formularza oferty.
2. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto (w PLN) dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i słownym, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. W razie rozbieżności wiążącą jest cena podana słownie.
3. Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za całość zamówienia.
4. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu dostawy, niezbędnej do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Zamawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) Oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
b) Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny,
tj.: cena ofertowa brutto za całość zamówienia – waga 100%.
c) Zamawiający porówna i oceni oferty, według następującego wzoru matematycznego:

Cena = Cena najtańszej oferty x 100 pkt
Cena ocenianej oferty


Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane ze z jej realizacją zamówienia w tym m.in. koszty dojazdu na teren budowy.

2. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
4. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym – wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 2
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej.
4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
5. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

XV. WYNIK POSTĘPOWANIA
O wyborze oferty zamawiający zamieści notatkę z wyboru na swojej stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski,pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys. euro.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Lista załączników:
Zał. Nr 1 - umowa- projekt.
Zał. nr 2 – formularz ofertowy.
Zał. Nr 3 – wykaz wykonanych usług.


……………………
Podpis kierownika zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych