Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » ogłoszenie o wyborze ...

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:„Zakup, dostawa i instalacja zestawów komputerowych stacjonarnych do pracowni szkolnej Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej”. Nr sprawy IPR.272.4.17.2018

2018-07-18 14:57:25

.,


IPR.272.4.17.2018 Łęczna, dnia 18.07.2018r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
pn.: „Zakup, dostawa i instalacja zestawów komputerowych stacjonarnych do pracowni szkolnej Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej”. Nr sprawy IPR.272.4.17.2018

1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
1) w zakresie zamówienia - zestawy komputerowe, MEGATECH Dariusz Gutek ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone
w SIWZ przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

3. W prowadzonym postępowaniu, złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu, którym w wyniku badania i oceny ofert przyznano następującą ilość punktów:
1) w zakresie zamówienia - zestawy komputerowe:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C” Termin realizacji dostawy „T”
1. MEGATECH Dariusz Gutek
ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin 60,00 40,00 100,00


4. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
5. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – dział XVII "Środki ochrony prawnej".

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa