Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » ogłoszenie pierwszego ...

ogłoszenie pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę lokalu będącego własnością Powiatu Łęczyńskiego

2018-07-17 13:25:10
Uchwała Nr 1093/2018
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę lokalu będącego własnością Powiatu Łęczyńskiego


Na podstawie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 25 b, oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), § 2 Uchwały Nr XVII/154/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/185/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 czerwca 2012 r., Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:


§ 1.

1. Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres powyżej 3 lat lokalu stanowiącego własność Powiatu Łęczyńskiego, położonego w mieście Łęczna przy Al. Jana Pawła II 95, na działce oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 1 - Łęczna
nr 2604/20 dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00108816/8, szczegółowo opisane w załączniku do niniejszej uchwały i zgodnie z załącznikiem.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu
1. Dariusz Kowalski ..................
2. Grzegorz Kuczyński ................... Roman Cholewa
3. Krystyna Wiśniewska ..................
4. Paweł Wójcicki .................

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron