Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wybory oferty na:Zakup urządzenia i materiałów do diagnozy i terapii metodą Tomatisa w Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym w Łęcznej

2018-07-10 13:53:44

.,

Znak sprawy: IPR.272.1.36.2018
Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup urządzenia i materiałów do diagnozy i terapii metodą Tomatisa w Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym w Łęcznej
kod CPV: 33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych.
2. dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
3. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
52 830,00 zł
4. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 855, Rozdział 85595 § 6067,6069
5. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Tomatis Polska Sp. z o.o., ul. Smolna 40, 00-375 Warszawa
6. Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro. oraz na bazie konkurencyjności pod nr 1122594
7. Wykaz uzyskanych ofert:
L.p Nazwa i adres Wykonawcy
Cena brutto
1. Tomatis Polska Sp. z o.o., ul. Smolna 40, 00-375 Warszawa 55 211,40
2. HPM Medical, ul Bobrowniki 83, 26-903 Głowaczów
100 000,00
8. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: Tomatis Polska Sp. z o.o., ul. Smolna 40, 00-375 Warszawa cena brutto 55 211,40 zł
oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełnia wymagania Zamawiającego.
10.07.2018r. …………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
……………………………………………
podpis kierownika Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych