Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Szacowanie wartości zamówienia na:„Zakup specjalistycznych usług doradczych: psychoterapeuty, seksuologa, psychiatry, dietetyka ds. osób z niepełnosprawnością w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”.

2018-07-09 14:27:41

.,

ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na: „Zakup specjalistycznych usług doradczych: psychoterapeuty, seksuologa, psychiatry, dietetyka ds. osób z niepełnosprawnością w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”.
Nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
1. Zakup specjalistycznych usług doradczych: psychoterapeuty, seksuologa, psychiatry, dietetyka ds. osób z niepełnosprawnością w ramach projektu pn.: „Ośrodek wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”.
2. W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen usług kod CPV: 85312320-8 – usługi doradztwa,

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. Przez przeprowadzenie specjalistycznych usług doradczych Zamawiający rozumie zapewnienie osoby posiadającej wykształcenie wyższe magisterskie (min 2 letnie doświadczenie). Doradztwo odbywać się będzie w siedzibie jednostek powiatowych objętych wsparciem t.j. w salach PCPR lub ORW w Łęcznej w zależności od osób korzystających z usług i skierowane będą do rodzin, w szczególności rodzin zastępczych, osób z niepełnosprawnością, rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W celu rozeznania rynku, zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji zamówień dla następujących usług specjalistycznych:
Część 1-DIETETYK – osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu dietetyki/ technologii żywności i żywienia człowieka, niezbędne kwalifikacje do wykonywania zawodu dietetyka, umiejętność pracy indywidualnej, komunikatywność, nastawienie na jakość obsługi klienta, co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa dietetycznego zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia dla różnych grup populacyjnych (dorosłych, dzieci i młodzieży, w tym osób z niepełnosprawnością), doświadczenie w poradnictwie w indywidualnych problemach doboru diety, np. po przebytej chorobie. Wykształcenie i jakość wykonywanej pracy w zakresie dietetyki potwierdzone dokumentacją, np. dyplomami, certyfikatami, zaświadczeniami, referencjami.
Część 2- PSYCHOTERAPEUTA – osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu psychologii lub socjologii lub pedagogiki, niezbędne kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii, umiejętność pracy indywidualnej, grupowej i/lub posiadający certyfikaty psychoterapeuty i/lub będący w szkoleniu certyfikacyjnym, komunikatywność, nastawienie na jakość obsługi klienta, co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia psychoterapii, w tym terapii par i/lub terapii rodzinnej, obejmującej pracę z poszczególnymi członkami rodziny i całej rodziny, w tym dzieci i młodzieży i osób z niepełnosprawnością. Wykształcenie i jakość wykonywanej pracy w zakresie psychoterapii potwierdzone dokumentacją, np. dyplomami, certyfikatami, zaświadczeniami, referencjami.
Część 3-SEKSUOLOG - osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie zakresu psychologii ze specjalizacją seksuologii lub osoba z wykształceniem wyższym magisterskim na kierunku psychologii, która ukończyła również studia podyplomowe związane z seksuologią lub lekarz medycyny posiadający specjalizację z seksuologii, niezbędne kwalifikacje
do wykonywania pracy seksuologa, umiejętność pracy indywidualnej, komunikatywność, nastawienie na jakość obsługi klienta, co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia poradnictwa w zakresie seksuologii. Wykształcenie i jakość wykonywanej pracy w zakresie seksuologii potwierdzone dokumentacją, np. dyplomami, certyfikatami, zaświadczeniami, referencjami.
Część 4-PSYCHIATRA - osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie medyczne
ze specjalizacją w zakresie psychiatrii i/lub psychiatrii dzieci i młodzieży, niezbędne kwalifikacje do wykonywania zawodu psychiatry, umiejętność pracy indywidualnej, komunikatywność, nastawienie na jakość obsługi klienta, co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa dla osób dotkniętych chorobami i/lub zaburzeniami psychicznymi, w tym dzieci i młodzieży i osób z niepełnosprawnością. Wykształcenie i jakość wykonywanej pracy w zakresie psychiatrii potwierdzone dokumentacją, np. dyplomami, certyfikatami, zaświadczeniami, referencjami.
Czas realizacji IX 2018- XII 2019

Dopuszcza się składanie ofert przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
W załączniku szczegółowe informacje na temat każdego szkolenia.
ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia
Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji zamówienia na załączonym formularzu do dnia 16 lipca 2018 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Anna Giszczak, Edyta Szostakiewicz tel: 081 5315203
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron