Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Szacowanie wartości zamówienia na:Przeprowadzenie kursów specjalistycznych z zakresu pracy z rodziną dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Łęcznej

2018-07-03 10:10:21

.

ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na: „Przeprowadzenie kursów specjalistycznych z zakresu pracy z rodziną dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Łęcznej” w ramach projektu pn.: „Ośrodek wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
1. Przeprowadzenie kursów specjalistycznych w zakresie pracy z rodziną dla pracowników PCPR w Łęcznej, pełniących rolę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen kursów kod CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe,
80400000-8 – usługi edukacji osób dorosłych oraz inne,
80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego,
80500000-9- usługi szkoleniowe
Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. Przez przeprowadzenie kursów Zamawiający rozumie zapewnienie trenera/wykładowcy
(min 5 letnie doświadczenie), materiałów szkoleniowych, ustalenie i przeprowadzenie egzaminów, wydania zaświadczeń, certyfikatów, zapewnienie przerwy kawowej. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie jednostek powiatowych objętych wsparciem t.j. w salach PCPR w Łęcznej i skierowane będą do osób będących koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej planujących podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności oraz przygotowujące do prowadzenia szkoleń skierowanych do rodzin, w tym szczególnie dla rodzin zastępczych.
W celu rozeznania rynku, zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji zamówień dla następujących szkoleń dla koordynatorów:
Część 1- szkolenie z zakresu pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne, z zaburzonymi więziami) i ich rodzinami, organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania – jednodniowe(8h), dla 4 osób.
Część 2- szkolenie diagnozy rodziny, zastosowanie narzędzi psychologicznych- jednodniowe (8h,) dla 4 osób
Część 3- szkolenie z zakresu uzależnienia wśród młodzieży i profilaktyka uzależnień- jednodniowe (8h), dla 4 osób
Część 4 – szkolenie z zakresu pracy psychologiczno-pedagogicznej z dzieckiem z rodziny wieloproblemowej- jednodniowe (8h), dla 4 osób
Część 5 – szkolenie z zakresu radzenia z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży- jednodniowe (8h), dla 4 osób
Część 6 – szkolenie z zakresu pracy z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS- jednodniowe (8h), dla 4 osób
Część 7- szkolenie z rozpoznawania zagrożeń- diagnoza i wczesna interwencja w przypadkach przemocy domowej- jednodniowe (8h), dla 4 osób
Część 8- szkolenie metodą dialogu motywującego- praca z trudnym nastolatkiem- jednodniowe (8h), dla 4 osób
Część 9 – szkolenie z komunikacji według Marshalla Rosenberga- jednodniowe (8h), dla 4 osób
Termin szkoleń VII-VIII 2018

Kadra dydaktyczna o kwalifikacjach odpowiednich do prowadzenia wyżej wymienionych szkoleń, osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne i/lub pedagogiczne oraz doświadczenie minimum pięć lat pracy psychologicznej i/lub pedagogicznej, doświadczenie w prowadzeniu różnych form wsparcia, tj. zajęć grupowych,
w tym warsztatów; zajęć indywidualnych, w co najmniej w trzech z podanych zakresów, tj.: pracy z dziećmi i/lub młodzieżą przejawiającą zaburzenia i/lub ich rodzinami, prowadzenia diagnozy rodziny oraz zastosowania narzędzi psychologicznych, pedagogicznych w tym zakresie; profilaktyki uzależnień i uzależnień wśród młodzieży; pracy z osobami przejawiającymi zachowania agresywne; pracy z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS; diagnozy i interwencji w przypadkach przemocy domowej; metody dialogu motywującego – pracy z trudnym nastolatkiem oraz w zakresie komunikacji potwierdzonych referencjami i/lub certyfikatami i/lub zaświadczeniami.
Dopuszcza się składanie ofert przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
W załączniku szczegółowe informacje na temat każdego szkolenia.
ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia
Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji zamówienia na załączonym formularzu do dnia 10 lipca 2018 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Anna Giszczak, Edyta Szostakiewicz tel: 081 5315203
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków