Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru na :pełnienie funkcji: 1) specjalisty ds. rekrutacji i wsparcia szkoleniowego, 2) specjalisty ds. merytorycznych i wyposażenia pracowni, zaangażowanych w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

0000-00-00 00:00:00

.

Znak sprawy: IPR.272.1.35.2018
Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” współfinansowanego przez Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020 w okresie od 01.07.2018 r. do 31.08.2020r.
Opis przedmiotu zamówienia:
przedstawienie oferty na pełnienie funkcji:
1) specjalisty ds. rekrutacji i wsparcia szkoleniowego,
2) specjalisty ds. merytorycznych i wyposażenia pracowni,
zaangażowanych w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
CPV 80300000-7 79421000–1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych,
75121000-0 Usługi administracyjne w zakresie edukacji,
79600000-0 Usługi rekrutacyjne
1. dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
52 000,00 zł (2 specjalistów)
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
4. Dział 801 Rozdział 80130 § 6067
5. Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro.
6. Wykaz uzyskanych ofert:
L.p Nazwa i adres Wykonawcy specjalisty ds. rekrutacji i wsparcia szkoleniowego specjalisty ds. merytorycznych i wyposażenia pracowni
Cena brutto Cena brutto
1. Teresa Zgolińska, ul. Topolowa 45, 21-020 Milejów - 1000,00
2. Anna Czubacka, ul. Osiedlowa 12, 21-020 Milejów 1000,00 -
3. Anna Wójcik,ul. Ratajczaka 11/29, 21-040 Świdnik - 1600,00
4. Agata Barbachowska, Milejów 170 1200,00 -
7. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
specjalisty ds. rekrutacji i wsparcia szkoleniowego- Anna Czubacka, ul. Osiedlowa 12, 21-020 Milejów,
specjalisty ds. merytorycznych i wyposażenia pracowni- Teresa Zgolińska, ul. Topolowa 45, 21-020 Milejów
oferty są kompletne, najkorzystniejsze i spełniają wymagania Zamawiającego.
2.07.2018r. …………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
………………………………………
podpis kierownika Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych