Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zapytanie ofertowe na:Zakup urządzenia i materiałów do diagnozy i terapii metodą Tomatisa w Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym w Łęcznej

2018-06-29 15:05:36

.


IPR. 272.1.35.2018 Łęczna,29.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe
na:

Zakup urządzenia i materiałów do diagnozy i terapii metodą Tomatisa w Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym w Łęcznej w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa:
NIP:
Regon:
Adres:
Adres strony internetowej:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania: Powiat Łęczyński
505-001-77-32
431019425
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
www.powiatleczynski.pl
zamowienia@powiatleczynski.pl
81 53 15 200
81 752 64 64
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:
1. Strona Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl , zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys euro.
III. TRYB ZAMÓWIENIA.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu Nr 568/2016 z dnia 07.10.2016r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiot zamówienia określają postanowienia niniejszego Zapytania oraz zasady realizacji opisane we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.
2. Kod CPV 33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych.
3. Wraz z urządzeniami dostawca dostarcza pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą obsługi, działania i utrzymania sprzętu oraz kartę gwarancji i certyfikaty bezpieczeństwa CE (dla asortymentu, dla którego takie certyfikaty są wydawane).
4. Dostarczony asortyment powinien być fabrycznie nowy, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany. W cenę wliczony koszt dostawy, transportu oraz wszelkie inne koszty związane z realizację zamówienia zgodnie z opisanymi wymaganiami oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
5. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. Wykonawca może przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom opisanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający informuje, iż osoby, które będą korzystać ze sprzętu będą osobami, które odbyły odpowiednie szkolenie i będą uprawnione do korzystania z licencji.
7. Szczegółowy wykaz wyposażenia:

Zakup urządzeń do diagnozy i terapii metodą Tomatisa

L.P. OPIS URZĄDZENIA CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA GŁOWNE PARAMETRY LICZBA SZTUK
1. Urządzenie do stymulacji sensorycznej metodą A. TOMATISA wraz z słuchawkami – zestaw do prowadzenia indywidualnego treningu słuchowego metodą A. Tomatis’a wraz z 2 letnią licencją

W ZESTAWIE:
• Sztywne futerały: do przechowywania oraz zabezpieczający
• Ładowarka
• Podręcznik dla specjalisty oraz instrukcja obsługi dla klienta
• Słuchawki bezprzewodowe z przewodnictwem powietrznym i kostnym z mikrofonem
• Natychmiastowe przetworzenie dźwięku za pomocą bramkowania elektronicznego z efektem Tomatisa
• Dostęp do nieskompresowanych i zabezpieczonych utworów
• Swobodny wybór spośród licznych gotowych programów, możliwość zestawiania ze sobą ich części lub tworzenia własnych programów
• Opóźnienie i precesja (specjalne przetwarzanie dźwięku w dwóch kanałach: C1 i C2)
• Filtry wysokiej częstotliwości (do 8000 Hz)
• Przetwarzanie głosu w czasie rzeczywistym
• Przetwarzanie głosu matki
• Wymiary: 11,7 x 8,3 x 2 cm
• Aluminiowa obudowa
• Ekran dotykowy
• Czas pracy akumulatora po naładowaniu: ok. 6 godzin
• Kontrolki bramkowania C1/C2
• In Intuicyjny Program Manager, z funkcją „przeciągnij i upuść“ (ang. „drag and drop”)
• Zgodność z normami: CE, FCC, RoHS.
2
2. Słuchawki z przewodnictwem powietrznym i kostnym
• Dźwięk wysokiej rozdzielczości
• Dwa niezależne od siebie rodzaje przewodnictwa: powietrzne i kostne
• Regulacja parametrów lateralizacji słuchowej
• Mikrofon wysokiej czułości do pracy z głosem w fazie aktywnej
• Rozmiar standardowy z nakładką dla mniejszych dzieci - bezprzewodowe
• Rozmiar dziecięcy
21

3. Urządzenie do testów uwagi słuchowej - umożliwiające ustalić u badanego progi słyszenia dla poszczególnych częstotliwości, zdolność do określania źródła dochodzącego dźwięku i rozróżniania (dyskryminacji) dźwięków, jak również lateralizację słuchową. 1
4. Urządzenie dające możliwość układania indywidualnych programów fazy pasywnej i aktywnej terapii metodą A. Tomatisa (wraz z słuchawkami bezprzewodowymi 1
8. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
L. p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1 Oferowana cena 100% 100
Zamawiający dokona oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
P N
PC = ------- x 100pkt
P B
gdzie,
P C - ilość punktów za kryterium cena,
P N - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
P B – cena oferty badanej.
3.Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
5. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności, jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi wykonawcami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.
VI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI
Anna Giszczak ,Edyta Szostakiewicz adres e-mail: zamówienia@powiatleczynski.pl , tel. 081 5315203
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: do 7 dni roboczych od podpisania umowy
2. Termin płatności: przelew, zapłata w ciągu 14 dni od otrzymania faktury VAT, przekazanej Zamawiającemu
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Zamawiający nie precyzuje żadnych szczególnych wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu.
IX. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca do oferty załączy:
a)aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji Oferenta, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
X. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
XI. WARUNKI GWARANCJI:
1. Okres gwarancji: min. 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym;
2. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia publicznego bezpłatna naprawa gwarancyjna lub wymiana nastąpi później niż w terminie 7 dni od ich zgłoszenia;
3. Po dwóch naprawach gwarancyjnych, w przypadku stwierdzenia następnej wady lub usterki, przedmiot umowy ulega wymianie.
XII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Kopertę zawierającą ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego) w terminie do dnia 10.07.2018 r. do godz. 12:00 na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna biuro podawcze pok. 111.
2. Koperta powinna być opisana:
Oferta w postępowaniu pn.: „Dostawa urządzeń i materiałów do diagnozy i terapii metodą Tomatisa dla Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego w Łęcznej
NIE OTWIERAĆ PRZED 10.07.2018 r. godz. 12:00
3. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.07.2018 r. w Sali konferencyjnej nr 13 o godz 12:15
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
30 dni od upływu terminu otwarcia oferty.
XIV. ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. 1Formularz ofertowy sporządzony w języku polskim (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
2Formularz cenowy sporządzony w języku polskim, ceny w PLN (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do zapytania ofertowego),
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),
4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika
6. Złożona oferta oraz załączniki muszą być parafowane na każdej stronie. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
7. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania pisemnie.
XV. DODATKOWE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wskazanych
w zaproszeniu do składania ofert w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą
w wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) będzie złożona w niewłaściwej formie,
b) jej treść nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do składania ofert,
c) jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji,
d) cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę, którą zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – przy czym zamawiający może zwiększyć kwotę którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty,
e) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
g) wpłynęła po terminie;
h) zawiera cenę dumpingową tzn. cenę niepokrywającą kosztów produkcji.
3. Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty;
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem składania ofert, wykonał nienależycie zamówienie publiczne.
5. oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i uzyska najwyższą ilość punktów, z zastrzeżeniem pkt 5.
XVI. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.


……………………………………………
Data i podpis kierownika Zamawiającego
Wykaz załączników:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Wzór umowyPliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa