Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » ogłoszenie o wyborze ...

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 2 oraz unieważnienie postępowania na zadanie nr 1 w przetargu pn.Zakup, dostawa i instalacja zestawów komputerowych stacjonarnych do pracowni szkolnej ZSG w Łęcznej oraz laptopów do biura p

2018-06-28 14:52:24

.
IPR.272.4.15.2018 Łęczna, dnia 28.06.2018r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 2 ZAMÓWIENIA
ORAZ UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI DOT. ZADANIA NR 1

pn.: „Zakup, dostawa i instalacja zestawów komputerowych stacjonarnych do pracowni szkolnej Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej oraz laptopów do biura projektu”.
Nr sprawy IPR.272.4.15.2018

1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie części 2 zamówienia - laptopy do biura projektu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
VICO SP.J D. Daniłowski K.. Zakrzewski, ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone
w SIWZ przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. W prowadzonym postępowaniu w części 2 zamówienia – laptopy do biura projektu, złożono 2 oferty.
4. W wyniku badania i oceny oferty przyznano następującą ilość punktów:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C” Termin realizacji dostawy „T”
1. MEGATECH Dariusz Gutek, ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin 49,18 40,00 89,18
2. VICO SP.J D. Daniłowski K.. Zakrzewski, ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin 60,00 30,00 90,00
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie części 2 – laptopy do biura projektu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
6. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie części 2 – laptopy do biura projektu nie zostały odrzucone oferty.
7. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
8. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – dział XVII "Środki ochrony prawnej".
Jednocześnie Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z póź. zm.), zwanej dalej „Pzp”, zawiadamia o unieważnieniu postępowania nr IPR.272.4.15.2018 na
zadanie nr 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) w zw. z art. 146 ust. 6 Pzp, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wynikającą z dokonania przez zamawiającego czynności z naruszeniem art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp.

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności ich badania, Zamawiający powziął informację
o dokonaniu nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia w tabeli wyceny Załącznika nr 1a do SIWZ poprzez nieprecyzyjne wyszczególnienie w opisie przedmiotu zamówienia zestawów komputerowych i oprogramowania Office z antywirusem. Zgodnie z art. 83 ust. 1, pkt. 26a ustawy
o VAT stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych, natomiast oprogramowanie Office jest objęte stawką 23% VAT. Zamawiający niepoprawnie wprowadził zapisy w opisie przedmiotu zamówienia w formularzu cenowym załącznik 1a polegające na zamieszczeniu w jednej pozycji przedmiotów objętych różnymi stawkami podatku VAT. Ponadto Zamawiający w SIWZ wymagał aby Wykonawca wskazał w ofercie parametry techniczne oferowanego sprzętu natomiast w tabeli załącznika 1a nie wskazał wymogu wpisania tych parametrów, jedynie producenta, modelu i nazwy. Wskazany opis przedmiotu zamówienia jest elementem znaczącym i warunkującym złożenie prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych Wykonawców. Powyższe niedoprecyzowanie przedmiotu zamówienia spowodowało złożenie przez Wykonawców nieporównywalnych ofert.
Niejednoznacznie opisany przedmiot zamówienia doprowadził do złożenia ofert o nieporównywalnej treści, tym samym nie jest możliwy wybór oferty najkorzystniejszej. Brak możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej jest niemożliwą do usunięcia wadą na tym etapie postępowania. Nie jest możliwe w toku badania i oceny ofert dokonywanie zmian w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Zamawiający podjął decyzję unieważnienie postępowania tak jak to wynika z przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Nieprecyzyjnie opisany przedmiot zamówienia ma wpływ na wynik przedmiotowego postępowania, gdyż każdy z potencjalnych Wykonawców powinien pozyskać informacje o istotnym znaczeniu dla przygotowania oferty i jej obligatoryjnych elementów.
Powyższe zatem w pełni uzasadnia unieważnienie niniejszego postępowania na podstawie przesłanki z art. 93 ust.1 pkt 7 z związku z art. 146 ust.1 pkt 6 oraz art. 29 ust.1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp , gdyż naruszenie przepisów uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.


Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www