Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO WRAZ Z JEGO JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.

2018-06-21 14:40:21

NR SPRAWY: IPR.272.1.34.2018

Łęczna, dnia 21.06.2018
Znak sprawy: IPR.272.1.34. 2018


ZAPYTANIE OFERTOWE NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ
BUDŻETU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO WRAZ Z JEGO JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

I. Zamawiający:
Nazwa Zamawiającego: Powiat Łęczyński
NIP: 505-001-77-32
Regon:431019425
Adres: ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
Strona internetowa: www.powiatleczynski.pl
E-mail: poczta@powiatleczynski.pl
Numer telefonu: 81 53 15 200
Numer faksu: 81 752 64 64
Czas urzędowania: Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Uchwały Nr 568/2016 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 7 października 2016r. w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 1277z późn. zm.).


III. Opis przedmiotu zamówienia
CPV: 66110000-4 – usługi bankowe.
1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Łęczyńskiego wraz
z jego jednostkami organizacyjnymi w okresie od dnia 01.08.2018 r. do 31.12.2019 r.
2. Jednostki organizacyjne objęte niniejszym postępowaniem:

2.1. Jednostki niżej wymienione, objęte wspólnym ryczałtem stałych opłat:
1) Rachunek podstawowy budżetu Powiatu Łęczyńskiego,
2) Starostwo Powiatowe w Łęcznej,
3) Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej,
4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,
5) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęcznej,
6) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem,
7) Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,
8) Zespół Szkół w Ludwinie,
9) Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach,
10) Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie,
11) Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej,
12) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach,
13) Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej.
14) Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej

2.2. Jednostki nie objęte wspólnym ryczałtem stałych opłat, kalkulacja za całość usług bankowych dla każdej z n/w jednostek:
1) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej,
2) Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej,
4) Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.

2.3. Jednostka dla której kalkulacja obejmować ma całość usług bankowych
1) Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej – Rachunek Funduszu Pracy

3. Obsługa bankowa jednostek wymienionych w punkcie 2.1. ; 2.2. i 2.3. obejmuje w szczególności:
1) Miesięczną obsługę bankową polegającą na:
1.1. Otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bankowych: podstawowych
i pomocniczych, w tym walutowych,
1.2. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych oraz wpłat obcych
1.3. Dokonywaniu wypłat gotówkowych,
1.4. Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (w ramach danego banku,
elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo),
1.5. Realizacja poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo) zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym sorbnet o wartości powyżej 1.000.000 zł (słownie: jednego miliona zł),
1.6. Sporządzaniu i udostępnianiu dziennych wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej udostępnianych następnego dnia roboczego do godz. 8:00
1.7. Wydawaniu blankietów czekowych,
1.8. Zapewnieniu w każdej jednostce systemu bankowości elektronicznej w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości obsługi bankowej: zainstalowanie systemu, wdrożenie, szkolenie osób, serwis w trakcie trwania umowy; czas reakcji na problemy związane z funkcjonowanie systemu - 2 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego do banku; przy realizacji przelewu wymagane dwa podpisy,
1.9. W razie potrzeb wydanie i możliwość korzystania z karty płatniczej i/lub kredytowej bez ponoszenia dodatkowych opłat,
1.10. Stosowanie przez bank negocjowanych kursów walut do transakcji w walutach
obcych, w szczególności z tytułu wymiany walutowej, poleceń wypłaty z zagranicy i za granicę dla transakcji o równowartości co najmniej 5.000,00 euro,
1.11. W razie potrzeb potwierdzanie wpłat obcych dokonywanych na rachunek bieżący
w oddziale banku,
1.12. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu:
a. wpłat gotówkowych własnych dokonywanych na konta powiatu i jego
jednostek organizacyjnych,
b. wypłat gotówkowych na rzecz posiadaczy rachunku z wszystkich rachunków,
c. wydawaniu opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego
i obsługiwanych jednostek,
d. przyjęcia depozytu,
e. korzystania z systemu bankowości elektronicznej.
1.13. Bank zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki prowadzone w ramach umowy w Oddziale banku bez pobierania opłat i prowizji.
1.14. udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacji przeprowadzanych danego dnia bez prowizji i opłat,

Cena ryczałtowa za wymienione usługi dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych, objętych ryczałtem – wymienione w dziale III ust. 2 punkt 2.1. będzie ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą ponosiło będzie Starostwo Powiatowe w Łęcznej (wspólny ryczałt stałych opłat).
Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.3 w zakresie ppkt: 1.1. do 1.14. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy.

Cena za wymienione usługi dla jednostek organizacyjnych (nie objętych ryczałtem – wymienione w dziale III ust. 2 punkt 2.2. będzie ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą ponosiła będzie każda z wymienionych jednostek samodzielnie.
Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.3 w zakresie ppkt: 1.1. do 1.14 Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy.

Cena za wymienione usługi dla jednostki organizacyjnej – wymienionej w dziale III ust. 2 punkt 2.3. będzie ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą będzie ponosiła ta jednostka samodzielnie.
Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.3. w zakresie ppkt: 1.1. do 1.14. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy

2) Kredyt w rachunku podstawowym budżetu Powiatu Łęczyńskiego
Bank zapewni możliwości uruchomienia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (podstawowym) budżetu Powiatu Łęczyńskiego w wysokości ustalanej corocznie w uchwale budżetowej. Kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o marżę banku stałą w całym okresie trwania umowy. Naliczanie odsetek w ostatnim dniu miesiąca. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w terminie do 5 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat i prowizji związanych z jego uruchomieniem, a jedynym kosztem dla zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu. Kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny i będzie wynikał z Uchwały Rady Powiatu na poszczególne lata budżetowe. Maksymalna kwota w 2018 roku wynosi 8 000 000 zł.
3) Lokata OVERNIGHT
Bank zapewni możliwości tworzenia lokat OVERNIGHT na koniec każdego dnia do wysokości powyżej 10.000 zł na rachunku bankowym. Oprocentowanie lokat O/N według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy.
4) Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w złotych oprocentowane będą w oparciu
o stawkę WIBID 1 M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy.
Środki gromadzone na rachunkach bankowych w walucie obcej oprocentowane będą według wysokości obowiązującej w danym banku. Naliczenie odsetek w ostatnim dniu kwartału.

4. Do oferty należy przyjąć wysokość stopy WIBOR 1M, WIBID 1M według danych z dnia 31 maja 2018 roku; WIBOR 1M – 1,64%: WIBID 1M – 1,44 %;
5. W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBOR 1M, WIBID 1M oraz EURIBOR 1 M obowiązująca w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca.
6. Punk kasowy lub ajencyjny
Uruchomienie punktu kasowego lub ajencyjnego w siedzibie zamawiającego umożliwiającego dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych z/na rachunki bankowe budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych na blankietach wpłat częściowo wypełnionych przez prowadzącego punkt kasowy / ajencyjny w zakresie:
1) nazwy odbiorcy wpłaty,
2) rachunku odbiorcy wpłaty,
3) tytułu opłaty;
dane do wpisu zostaną przekazane prowadzącemu punkt kasowy / ajencyjny w dniu podpisania umowy na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej z wybranym bankiem.
Godziny otwarcia punktu kasowego od poniedziałku do piątku (prócz wtorków) 7:15 do 14:45, wtorki od 8:15 do 15:45
Punkt kasowy Wykonawca uruchomi w terminie maksymalnie 3 dni od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje pobieranie opłat za udostępnienie powierzchni przeznaczonej na punkt kasowy w wysokości uzgodnionej z Wykonawcą na podstawie odrębnej umowy.


7. Wielkości przyjęte na potrzeby złożenia ofert:
7.1. dla wymienionych w dziale III ust. 2 punkt 2.1.
1) - ilość rachunków bankowych - 61 szt.
2) - ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych – 310szt/60 352 zł
3) - ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – 8 szt./9 700 zł
4) - ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych –1 837

7.2. dla wymienionych w dziale III ust. 2 punkt 2.2.
1) - ilość rachunków bankowych – 17
2) - ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych
15 szt./48 050 zł
3) - ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – brak
4) - ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych - 398

7.3. dla wymienionych w dziale III ust. 2 punkt 2.3.
1) - ilość rachunków bankowych – 1 – Rachunek Funduszu Pracy
2) - ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych – brak
3) - ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – 10szt./8 000zł
4) - ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych – 400

Informacje dodatkowe
1. Wykonawca powinien posiadać przynajmniej jeden oddział / filię Banku na terenie miasta Łęczna.
2. Nie dopuszcza się, aby jakikolwiek element ceny zaoferowany był w wysokości 0.

IV. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia ustala się na okres od 01.08.2018r do 31.12.2019r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający wymaga, by Wykonawca przystępujący do przedmiotowego zamówienia posiadał Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. 2017 poz. 1876 ) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
W przypadku banku państwowego (art. 14 i nast. Prawo bankowe) wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.
2) zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania potencjałem technicznym w postaci oddziału lub filii banku znajdującego się na terenie miasta Łęczna i zobowiąże się do utworzenia punktu kasowego/ajencyjnego w siedzibie Zamawiającego.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.)

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) kopię zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. 2017 poz. 1876 z późn. zm. ) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, lub innego równoważnego dokumentu uprawniającego do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku banku państwowego (art. 14 i nast. Prawo bankowe) wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.
3) oświadczenie o posiadaniu oddziału lub filii banku, znajdującej się na terenie miasta Łęczna oraz zobowiązanie do utworzenia punktu kasowego/ ajencyjnego w siedzibie zamawiającego według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego..

2. Wykaz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców:
1) Formularz ofertowy wraz z zawartymi w nim oświadczeniami zgodny z zał.nr 1
2) Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane są przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie miał obowiązek złożenia, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty, projektu umowy do akceptacji przez Zamawiającego, zawierający istotne postanowienia umowy określone w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym: IPR.272.1.34.2018
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania, zapytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
4. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl , fax. 81 752 64 64
5. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
W zakresie przedmiotu zamówienia: Pani Patrycja Miazio – Skarbnik Powiatu; e-mail: p.miazio@powiatleczynski.pl tel. 81 53 15 256
W zakresie proceduralnym Pan Michał Bijata e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl

VIII. Termin związania ofertą:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 20 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki i inne, o których mowa w zapytaniu.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 28.06.2018 r do godziny 12:00
1) pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, lub
2) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111), lub
3) przesłać faksem na nr: /081/ 752 64 64 lub e-mailem: zamowienia@powiatleczynski.pl;
(decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego; oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane).
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zamówienia. zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1).
3. Wartości cenowe należy podać w złotych polskich (PLN)
4. Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za realizację zamówienia.
5. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania.
Przy ustalaniu wysokości oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz lokat O/N nie należy uwzględniać środków w walutach obcych

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1.Zamawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena miesięczna obsługi bankowej „Mo” 80
2 Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym „Ok.” 10
3 Oprocentowanie środków na rachunkach „Oś” 10
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

1) W kryterium „Cena miesięczna obsługi bankowej „Mo”” najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta z najniższą ceną, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Cn
Mo = _________________________ x 80% x 100 pkt.

Cob
Mo – Cena miesięcznych opłat obsługi bankowej
Cn - Cena najtańszej oferty
Cob– Cena oferty badanej

Cena obsługi bankowej stanowi sumę cen obsługi Powiatu i jednostek organizacyjnych.
2) W kryterium „Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym „Ok.”” –najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta z najniższym oprocentowaniem, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

On
Ok = _________________________ x 10% x 100 pkt.

Oob
Ok – ilość punktów za wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym
On – najniższa stopa procentowa spośród badanych ofert
Oob – stopa procentowa badanej oferty
3) W kryterium „Oprocentowanie środków na rachunkach „Oś” najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta z najwyższym oprocentowaniem, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Oob
Oś = _________________________ x 10% x 100 pkt.

Om
Oś – liczba punktów za wysokość oprocentowania środków na rachunkach
Oob – stopa procentowa badanej oferty
Om – najwyższa stopa procentowa spośród badanych ofert

3. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
5. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie w ciągu 5 dni od wyboru oferty do przedłożenia projektu umowy do akceptacji przez Zamawiającego
3. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od realizacji zamówienia Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

XIV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu oddziału/filii banku / zobowiązanie do utworzenia punktu kasowego/ajencyjnego
3. Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia
4. Istotne postanowienia umowy
5. Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej ZamawiającegoPliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron