Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn.:Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia do pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

0000-00-00 00:00:00

.,


Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IPR.272.4.16.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia : Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia do pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.


Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21.06.2018 r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 110 000,00 zł brutto
-zadanie 1- tokarka konwencjonalna z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających - 22 000,00 -zł brutto
-zadanie 2 –wiertarko-frezarka z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających - 22 000,00 zł brutto
- zadanie 3 – stanowiska spawalnicze kompletne- 66 000,00 zł brutto
3. Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: w zakresie wszystkich części w terminie maksymalnie 60 dni (zgodnie ze złożoną ofertą) od dnia podpisania umowy.
4. Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
5. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena brutto zł części I zamówienia Cena brutto zł części II zamówienia Cena brutto zł części III zamówienia Okres gwarancji część I zamówienia Okres gwarancji część II zamówienia Okres gwarancji część III zamówienia Termin realizacji dostawy część I zamówienia Termin realizacji dostawy część II zamówienia Termin realizacji dostawy część III zamówienia Czas reakcji serwisowej część I zamówienia Czas reakcji serwisowej część II zamówienia Czas reakcji serwisowej część III zamówienia
1. METAL TECHNICS POLSKA S.C Jastrzębska Monika, ul. Fabryczna 1, 08-300 Sokołów Podlaski 15 200,00 9 800,00

-

37 m-cy

37 m-cy

-

5 dni

5 dni

-

42 godz.

42 godz

-
2. MEXPOL Sp z o.o., ul. Głogowska 23, 45-315 Opole Oddział Tarnobrzeg, ul. Warszawska 6c, 39-400 Tarnobrzeg - -

78 228,00

-

-

37 m-cy

-

-

30 dni

-

-

48 godz
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ GAMA” Sp. z o.o., ul. Miła 4, 20-104 Lublin - -

69 741,00

-

-

12 m-cy

-

-

30 dni

-

-

48 godz
Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
21.06.2018r.. .......................................... 21.06.2018r............................................. (podpis osoby sporządzającej (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna