Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 2 do przetargu na usługi telefonii stacjonarnej

2008-12-11 07:20:29

Łęczna, dnia 11.12.2008r.

w/g rozdzielnika pytania i odpowiedzi do przetargu Nr 2


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „realizację usługi telefonii stacjonarnej na rzecz Starostwa Powiatowego w Łęcznej polegająca na realizacji głosowych połączeń zewnętrznych z naliczaniem sekundowym i bezpłatnych połączeń pomiędzy lokalizacjami znajdującymi się w obrębie budynku Starostwa Powiatowego (nr 081/752 64 -00 do 99) oraz Wydziału Starostwa usytuowanego w Łęcznej ul. Krasnystawska 52 (nr 081/ 752 34 18), wymienione w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ Nr 3 oraz zachowaniem dotychczasowej numeracji, w zakresie połączeń telefonicznych, faksowych i modemowych oraz dzierżawy centrali telefonicznej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, w terminie od 01stycznia 2009 do 31 grudnia 2009r.
CPV: 64.21.10.00-8.


Starostwo Powiatowe w Łęcznej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące zapytania:

1. "Z treści SIWZ w zakresie formularza oferty oraz treści par. 1 ust. 1 projektu umowy wynika,
że Zamawiający oczekuje przedstawienia wraz z ofertą cen niektórych tylko usług dostępnych
w publicznej sieci, w wąski sposób określa zakres usług telekomunikacyjnych objętych umową, pomijając szereg dostępnych w publicznej sieci usług lub świadczeń dodatkowych.
Czy zatem, w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, Zamawiający dopuszcza by do świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępnych dla każdego użytkownika w sieci publicznej, a nie wymienionych wyraźnie w ogłoszeniu lub umowie, stosowano postanowienia doręczonego Zamawiającemu przed zawarciem umowy i dostępnego publicznie cennika usługi, wydanego na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.Nr 171, poz. 1800 ze zm.), jednakże jedynie w zakresie nie uregulowanym odmiennie w ustawie prawo zamówień publicznych, umowie lub ofercie, czy też Zamawiający oczekuje, że usługi nie wymienione wyraźnie w umowie (np. sms) nie będą dla niego dostępne?
W związku z tym Wykonawca zwraca uwagę, że SIWZ oraz projekt umowy nie zawierają zapisu, zgodnie z którym do umowy powinien zostać dołączony cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową.
Czy w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, Zamawiający dopuszcza by do świadczenia usług objętych zamówieniem stosowano postanowienia doręczonego Zamawiającemu cennika usług, wydanego na podstawie art.. 61 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz.U.Nr 171, poz. 1800 ze zm.), jednakże jedynie w zakresie nie uregulowanym odmiennie w ustawie prawo zamówień publicznych, umowie lub ofercie?".


2. "Par. 1 ust. 2 przewiduje, że "Wykonawca zapewni ciągłość działania usług po wygaśnięciu bieżącej umowy (usługi muszą być świadczone nieprzerwanie do zawarcia kolejnej umowy w oparciu o ustawę Uzp". Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy w okresie pomiędzy rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy a zawarciem kolejnej zastosowanie mieć będą nadal zasady określone w dotychczasowej umowie, czy też Wykonawcy zostanie udzielone odrębne zamówienie, względnie zamówienie uzupełniające?"

3. "Par. 1 ust. 5 przewiduje, iż "Wykonawca zabezpiecza serwis naprawy telefonów w terminie nie dłuższym niż do 72 h na usuniecie usterki oraz do 48 h na usunięcie awarii." Ponieważ pojęcia "usterki" oraz "awarii" nie zostały zdefiniowane, Wykonawca prosi o wskazanie umownych definicji tych pojęć."

4. "Zgodnie z par. 1 ust. 7 projektu umowy, Wykonawca ma udzielić gwarancji na dzierżawioną centralę telefoniczną. Tymczasem centrala ta jako przedmiot dzierżawy nie może być objęta gwarancją na rzecz Zamawiającego, albowiem do wad centrali zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego regulująca stosunek dzierżawy (oraz o najmie, w zakresie nie uregulowanym w przepisach dotyczących dzierżawy), a także postanowienia umowy w zakresie obsługi serwisowej. Z przepisów tych wynikają zasady odpowiedzialności wydzierżawiającego za wady ujawnione w okresie trwania umowy dzierżawy. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza wykreślenie wskazanego postanowienia z projektu?"

5. "Zgodnie z par. 2 ust. 1 projektu umowy, "Za wykonane usługi Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT, na wyznaczony uprzednio dzień miesiąca". Wykonawca prosi o wyjaśnienie, kto i w jakim trybie wyznaczy dzień miesiąca, na który mają być wyznaczane faktury, a także o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wskazanego zapisu i pozostanie przy terminach wystawiania faktur wynikających z przepisów prawa podatkowego?

6. "Par. 2 ust. 2 stwierdza, że "Należność za wykonane usługi uregulowana zostanie przez Zamawiającego przelewem w terminie nie krótszym niż 21 dni od daty otrzymania faktury". Abstrahując od - jak się wydaje oczywistej - omyłki polegającej na wskazaniu terminu 21 dni jako minimalnego, wskazany zapis projektu umowy uzależnia termin płatności od daty doręczenia faktury, uniemożliwiając tym samym określenie w jej treści terminu płatności. Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy w zw.
ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych powstaje z upływem terminu płatności (a nie na zasadach ogólnych – z chwilą realizacji usługi). Stąd też uzależnienie początku biegu terminu płatności od nieznanej Wykonawcy daty doręczenia faktury do Zamawiającego znacząco utrudnia prawidłowe ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego, a ponadto ze względu na właściwości systemu rozliczeniowego TP, poważnie utrudnia prawidłowe wystawienie faktury VAT. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zapisanie w umowie kwestii terminu płatności w ten sposób, aby podawany był on w treści wystawianej przez Wykonawcę faktury z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do doręczania faktury na co najmniej 21 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia?"

7. "Suma zabezpieczenia należytego wykonania umowy wskazana w par. 4, a nadto brak jakichkolwiek postanowień dotyczących rekompensaty będącej następstwem inflacji utraty wartości zabezpieczenia w przypadku wniesienia go w formie pieniężnej, wydają się być w ocenie Wykonawcy rażąco niekorzystne z punktu widzenia Wykonawcy. W ocenie Wykonawcy, w przypadku usług telekomunikacyjnych konieczność ustanowienia tak wysokiego zabezpieczenia może stawiać pod znakiem zapytania uzasadnienie biznesowe przystąpienia do niego, w znaczący sposób opóźniając uzyskanie przez Wykonawcę - przy znacznych nakładach wymaganych przez SIWZ - zwrotu
z inwestycji. Wykonawca zwraca ponadto uwagę, że najpewniej w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy są w stanie spełnić wymagania stawiane przez SIWZ, nie istnieje groźba niewypłacalności, która mogłaby uniemożliwić zaspokojenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego.
Ponadto, najwyraźniej zapisy par. 4 nie odnoszą się do przedmiotu świadczenia ze strony Wykonawcy, albowiem z żadnym ze świadczeń Wykonawcy nie są związane roszczenia Zamawiającego oparte na rękojmi lub gwarancji jakości - które nie występują przy świadczeniu usług lub dzierżawie urządzeń.
W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z zabezpieczenia przewidzianego w par. 4?"
8. "SIWZ, w tym projekt umowy nie zawiera zapisu, zgodnie z którym do oferty powinny zostać dołączone regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową. Czy w związku
z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, Zamawiający dopuszcza by do świadczenia usług objętych zamówieniem stosowano postanowienia doręczonych Zamawiającemu wraz z ofertą regulaminów usług, wydanych na podstawie art. 59 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), jednakże jedynie w zakresie nie uregulowanym odmiennie w ustawie prawo zamówień publicznych, umowie, SIWZ lub ofercie?
Umowa nie określa wszystkich wymaganych przez art. 56 ustawy prawo telekomunikacyjne warunków świadczenia usługi a to w szczególności trybu postępowania reklamacyjnego i konieczności wyczerpania tego trybu jako warunku dochodzenia roszczeń przewidzianych w umowie, postanowień określających tryb rozwiązania umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego - co czyni umowę w części niezgodną z przepisem art. 56 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) także zgodnie z wytycznymi Prezesa UKE.
Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza uzupełnienie umowy w tym zakresie zapisami zgodnymi z załączonym wzorcem, po ich dostosowaniu do warunków SIWZ oraz przepisów ustawy prawo zamówień publicznych?"

W odpowiedzi informujemy:

Ad.1 Wykonawca dołączy do umowy cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową.
Zamawiający dopuszcza by do świadczenia usług objętych zamówieniem stosowano postanowienia doręczonego Zamawiającemu cennika usług telekomunikacyjnych wydanego na podstawie ustawy
z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne jednakże jedynie w zakresie nie uregulowanym odmiennie w ustawie Prawo zamówień publicznych, umowie lub ofercie.

Ad.2 W okresie pomiędzy rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy a zawarciem kolejnej Wykonawcy będzie udzielone zamówienie uzupełniające na podstawie art. 67 ust.1 pkt.7 ustawy Prawo zamówień publicznych. W okresie pomiędzy umowami zastosowanie będą mieć zasady określone w bieżącej umowie.

Ad. 3. Zamawiający przez pojęcie awarii rozumie stan systemu nie pozwalający na odbieranie
i wykonywanie połączeń telefonicznych, faksowych (głuche słuchawki). Natomiast za usterkę Zamawiający rozumie stan systemu nie pozwalający na pełne korzystanie z zakupionych usług. Tzn. system działa nie w pełni (można wykonywać połączenia, ale nie można wykonywać konferencji telefonicznych).

Ad.4. Zamawiający dopuszcza wykreślenie wskazanego postanowienia z projektu umowy.

Ad. 5 Za wykonane usługi Wykonawca będzie wystawiał fakturę na koniec okresu rozliczeniowego. Przyjmuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Przy czym abonamenty płatne „z góry”, a za wykonane połączenia płatne „z dołu”.

Ad. 6
Należność za wykonane usługi uregulowana zostanie przez Zamawiającego przelewem w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

Ad. 7 Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z zabezpieczenia należytego wykonania umowy przewidzianego w §4 w oparciu o art147 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.8 Wykonawca dołączy do umowy regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych wydanych na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Zamawiający dopuszcza by do świadczenia usług objętych zamówieniem stosowano postanowienia doręczonych Zamawiającemu wraz z ofertą w/w regulaminów jednakże jedynie w zakresie nie uregulowanym odmiennie w ustawie Prawo zamówień publicznych, umowie lub ofercie.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków