Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn.:„Zakup i dostawa wyposażenia w sprzęt IT pracowni Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej oraz biura projektu”

2018-06-06 16:04:12
Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IPR.272.4.13.2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTPrzedmiot zamówienia : „Zakup i dostawa wyposażenia w sprzęt IT pracowni Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej oraz biura projektu”.


Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 06.06.2018r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 151 755,00 złotych brutto w tym:
Część nr 1 zamówienia – zestawy komputerowe, drukarki i oprogramowanie
130 055,00 zł
Część nr 2 zamówienia - sprzęt elektroniczny 21 700,00 zł
3. Termin realizacji zamówienia: Maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy.
4. Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
5. Okras gwarancji: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
6. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:


Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena oferty
Termin realizacji dostawy
Część 1 Część 2
1. Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów
- 19 908,78
5 dni
2. DESICO Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław 71 830,63 - 5 dni
3. P.H.U. „HORYZONT” Krzysztof Lech ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice 96 645,70 - 5 dni
4. SUNTAR Sp. z o.o.
ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów - 15 755,07 5 dni
5. CPU ZETO Sp. z o.o.
ul. Powst. Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra 79 779,47 - 5 dni
6. MEGATECH Dariusz Gutek
ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin 76 732,32 - 5 dniZgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
06.06.2018r.. .......................................... 06.06.2018r.............................................
(podpis osoby sporządzającej) (data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych