Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty na studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej

2018-06-05 08:17:02

.

Znak sprawy: IPR.272.1.21.2018
Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”, nr projektu RPLU.12.04.00-06-0011/16, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu
CPV 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego
1. dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
8 600,00 zł
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 801, Rozdział 80130 § 0437,0439
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Politechnika Warszawska
2) Politechnika Lubelska
3) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
5. Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl oraz na www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro.
6. Wykaz uzyskanych ofert:
L.p Nazwa i adres Wykonawcy Chłodnictwo i klimatyzacja Systemy sterowania i nadzoru w budynkach
Cena netto Cena brutto
1. Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii, ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin - 4 500,00
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30
4 000,00 -
3. Politechnika Warszawska Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa 5 900,00 -
7. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii, ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin cena brutto 4 500,00 zł – Systemy sterowania i nadzoru w budynkach
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30-cena brutto 4 000,00 zł- Chłodnictwo i klimatyzacja.(Wentylacja i klimatyzacja obiektów)oferty są kompletne, najkorzystniejsze i spełniają wymagania Zamawiającego.
4.06.2018r. …………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
……………………………………………
podpis kierownika Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna