Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty na: Zakup i dostawa ekspresu ciśnieniowego do kawy.W ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”

2018-05-28 10:19:30

.,

Znak sprawy: IPR.272.1.30.2018
Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro W ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”
wspófinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zakup i dostawa ekspresu ciśnieniowego do kawy.
kod CPV: 39711310- elektryczne zaparzacze do kawy
2. dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
3. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
4 000,00 zł
4. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 855, Rozdział 85595 § 4217,4219
5. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) MediaExpert siedziba w Łęcznej
2) Przyjaciele Kawy Sp. z o.o. Warszawa
3) MyCenter Sklep AGD RTV Łęczna
6. Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro.
7. Wykaz uzyskanych ofert:
L.p Nazwa i adres Wykonawcy Ekspres ciśnieniowy do kawy
Cena netto Cena brutto
1. Przyjaciele Kawy Sp. z o.o., ul. Pańska 77/79, 00834 Warszawa 2 438,21 2 999,00
2. Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki, ul. Lubomirska 29A, 62-090 Mrowino
4 000,00 4 920,00
3. A&A Coffe, ul. Piękna 5, 41-219 Sosnowiec 2 845,52 3 499,98
4. P.H.”PRO-HAND”s.c. Monika Tomasionek, marcin Tomasionek, ul. Wieczorka 2A/107, 41-219 Sosnowiec 2 880,00 3 542,40
8. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: Przyjaciele Kawy Sp. z o.o., ul. Pańska 77/79, 00834 Warszawa cena brutto 2 999,00 zł
oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełnia wymagania Zamawiającego.
25.05.2018r. …………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
……………………………………………
podpis kierownika Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www