Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » SIWZ z załącznikami do ...

SIWZ z załącznikami do postępowania pn.: Zakup i dostawa wyposażenia w sprzęt IT pracowni Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej oraz biura projektu.

2018-05-24 13:38:13

NR SPRAWY: IPR.272.4.13.2018

Znak sprawy: IPR.272.4.13.2018


Powiat Łęczyński
Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
województwo lubelskie

telefon: (81) 53 15 200, faks: (81) 752 64 64
REGON: 431019425, NIP: 505-001-77-32


SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej „SIWZ”

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup i dostawa wyposażenia w sprzęt IT pracowni Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej oraz biura projektu.


kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe
30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy
30237200-1 - Akcesoria komputerowe
30232000-4 - Sprzęt peryferyjny
48620000-0 - Systemy operacyjne
30213100-6 - Komputery przenośne
30232110-8 - Drukarki laserowe
30231300-4 - Monitory ekranowe
48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
32322000-6 - Urządzenia multimedialne
32324600-6 - Telewizory cyfrowe
38651000-3 - Aparaty fotograficzne
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców
w Jagiellończyku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kształcenie i kwalifikacje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: IPR.272.4.13.2018

Łęczna, dnia 24.05.2018 r.

Spis treści
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2
2. Tryb udzielenia zamówienia 3
3. Opis przedmiotu zamówienia 3
4. Termin wykonania zamówienia 15
5. Zamówienia częściowe 16
6. Warunki udziału w postępowaniu 16
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 18
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 20
9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 20
10. Wymagania dotyczące wadium. 21
11. Termin związania ofertą 21
12. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ 21
13. Opis sposobu przygotowania oferty 22
14. Forma oferty 23
15. Zawartość oferty 25
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 25
17. Opis sposobu obliczenia ceny 25
18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 26
19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 27
20. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 28
21. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 29
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 29
23. Informacje dodatkowe dotyczące realizacji niniejszego zamówienia 30
24. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ 30


1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Nazwa: Powiat Łęczyński
NIP: 505-001-77-32
Regon:431019425
Adres: ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
Adres strony internetowej: www.powiatleczynski.pl
E-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl
Numer telefonu: 81 53 15 200
Numer faksu: 81 752 64 64
Czas urzędowania:
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 w/w ustawy dla dostaw
i usług.

Informacje ogólne dotyczące przedmiotowej procedury.
2.2. Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego w oparciu o przepisy art.
31a - 31c ustawy.
2.3. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, tj.: najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. oraz zgodnie z art. 24aa.ust. 2 jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
2.5. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
2.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2.7. Nie ogranicza się udziału Wykonawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne poniżej 30 % ogólnej liczby.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Rodzaj zamówienia: dostawy
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia w sprzęt IT pracowni Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej oraz biura projektu w ramach projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kształcenie i kwalifikacje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
3.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust.1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części jak poniżej:

3.2.1. Część nr 1 zamówienia – zestawy komputerowe, drukarki i oprogramowanie,
w tym:
Lp. Nazwa Ilość Wymagania
Sprzęt
1. Zestaw komputerowy 1 16
Komputer stacjonarny z podłączeniem do sieci lokalnej i Internetu – do pracowni organizacji reklamy
Komputer klasy PC wyprodukowany przez 1 producenta z 3 letnią gwarancją.
Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 3,0 GHz,
min. 8 GB RAM,
dysk twardy min. 500 GB,
napęd optyczny DVD+/- RW,
karta sieciowa Ethernet,
karta grafiki zintegrowana, +-,
kamera internetowa,
nie mniej niż 6 gniazd USB 2.0/3.0, z czego nie mniej niż 2 wyprowadzone na przednim panelu obudowy,
gniazdo słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przednim panelu obudowy,
czytnik kart SD/SDHC/CF wyprowadzony na przedni panel obudowy,
Monitor: płaski TFT min. 24”, rozdzielczość 1920x1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI
Klawiatura: w układzie QWERTY, +klawiatura numeryczna, długość przewodu min. 1,3m
Mysz: optyczna przewodowa
System operacyjny: min. Win 7 Professional 64 bit.
Pełne wsparcie producenta komputera przez okres gwarancji w postaci kompletu sterowników dostępnych na stronach www i certyfikacji WHCL dla systemu min. Windows 7 lub równoważny na stronie producenta oprogramowania
Parametry równoważności systemu:
-pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server m2012
-zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI
-zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu
-pełna integracja z programami MS Office, Adobe, Corel
-pełna obsługa ActiveX
Wszystkie funkcjonalności nie mogą być zrealizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 7
Gwarancja: 36 miesięcy
2. Zestaw komputerowy 2
3 szt.
Komputer stacjonarny z podłączeniem do sieci lokalnej i Internetu – do pracowni budownictwa i architektury krajobrazu
Komputer markowy, klasy PC, wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją.
Procesor min. Dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz,
min. 4 GB RAM,
dysk twardy min. 320 GB,
napęd optyczny DVD +/- RW,
karta sieciowa,
karta grafiki zintegrowana,
mysz,
klawiatura,
kamera internetowa
Monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI
System operacyjny: min. Win 7 Professional 64 bit.
Pełne wsparcie producenta komputera przez okres gwarancji w postaci kompletu sterowników dostępnych na stronach www i certyfikacji WHCL dla systemu min. Windows 7 lub równoważny na stronie producenta oprogramowania
Parametry równoważności systemu:
-pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server m2012
-zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI
-zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu
-pełna integracja z programami MS Office, Adobe, Corel
-pełna obsługa ActiveX
Wszystkie funkcjonalności nie mogą być zrealizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 7
3. Zestaw komputerowy 3
1 szt.
Komputer stacjonarny z podłączeniem do sieci lokalnej i Internetu – do pracowni ekonomicznej
Komputer stacjonarny PC
Wydajność obliczeniowa – Procesor musi osiągnąć wynik
PassMark Rating większy lub równy 3500 w rankingu PassMark Software PassMark – CPU Mark Pamięć
Pojemność minimum: 4096 MB
Maksymalna obsługiwana pojemność: minimum 16 GB
Wolne złącza pamięci: min. 1
Grafika musi osiągać wynik PassMark SoftMare PassMark – G3D Mark Karta dźwiękowa wbudowana
Dysk twardy o pojemności minimalnej 500 GB
System operacyjny: min. Win 7 Professional 64 bit.
Pełne wsparcie producenta komputera przez okres gwarancji w postaci kompletu sterowników dostępnych na stronach www i certyfikacji WHCL dla systemu min. Windows 7 lub równoważny na stronie producenta oprogramowania
Parametry równoważności systemu:
-pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server m2012
-zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI
-zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu
-pełna integracja z programami MS Office, Adobe, Corel
-pełna obsługa ActiveX
Wszystkie funkcjonalności nie mogą być zrealizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 7
Klawiatura – W układzie QWERTY – US, 102 klawiszy + kl. Numeryczna, długość przewodu min. 1,3 m.
Monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli
Mysz – optyczna USB, min. 2 przyciski + 1 rolka, rozdzielczość min. 600 DPI + podkładka z ekonomiczną podpórką na nadgarstek
Dodatkowe wymagania:
1. Nie mniej niż 6 gniazd USB 2.0/3.0, z czego nie mniej niż 2 wyprowadzona na przednim panelu obudowy
2. Min. 1x DVI-I
3. Złącze wideo zgodnie z zaoferowanym .
4. Gniazdo słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przednim panelu obudowy.
5. Czytnik kart SD/SDHC/CF
6. Karta sieciowa w standardzie Ethernet 10/100/1000 (RJ45)
7. Nagrywarka DVD+/-RW obsługująca formaty: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW i płyty dwuwarstwowe
8. Zainstalowane i aktywowane oprogramowanie:
a. Oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD DL
b. Oprogramowanie do wyświetlania filmów DVD
9. Dołączone nośniki instalacyjne systemu i sterowniki do sprzętu zainstalowanego w komputerze
Gwarancja min. 24 miesiące.
4. Zestaw komputerowy 4
1 szt.
Komputer stacjonarny z podłączeniem do sieci lokalnej i Internetu – do pracowni informatycznej
- procesor – min. czterordzeniowy, 64 Bit 3.3 GHz,
- RAM – 2x4 GB Dual 1333 MHz DDR3,
- HDD – 500 GB S-ATA,
- 2 x karta sieciowa 100/1000 Mbit/s,
- złącze RS232,
- karta dźwiękowa,
- napęd – Multi DVD +/-RW/RAM,
- klawiatura, mysz, monitor LCD 24”,
- karta graficzna 1 GB DDR3,
System operacyjny: min. Win 7 Professional 64 bit.
Pełne wsparcie producenta komputera przez okres gwarancji w postaci kompletu sterowników dostępnych na stronach www i certyfikacji WHCL dla systemu min. Windows 7 lub równoważny na stronie producenta oprogramowania
Parametry równoważności systemu:
-pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server m2012
-zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI
-zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu
-pełna integracja z programami MS Office, Adobe, Corel
-pełna obsługa ActiveX
Wszystkie funkcjonalności nie mogą być zrealizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 7
Gwarancja 24 miesiące
5. Komputer typu laptop 1 szt. Laptop do biura projektu
Ekran: Matryca 15,6” o rozdzielczości min. 1920×1080, z powłoką matową; TouchPad (płytka dotykowa)
Procesor: Procesor dwurdzeniowy dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, uzyskujący wynik co najmniej 4645 punktów w teście Passmark
Karta graficzna: kompatybilna z Microsoft® DirectX 11.1, OpenCL 1.2, OpenGL 4.0,
Pamięć operacyjna: Pojemność: min. 4 GB DDR3 1600MHz
Dysk twardy: Pojemność min. 500 GB, prędkość obrotowa 7200 obr./min, rozmiar pamięci Cache: 64MB
Napęd optyczny: Nagrywarka DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny.
Karta muzyczna: Zintegrowana, wbudowane 2 głośniki stereo, wbudowany mikrofon
Porty/złącza: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej), 1 x wejście mikrofonowe, 1 x wyjście słuchawkowe, Min. 3 x USB (wbudowane), w tym min. 1 x USB 3.0, Wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth v. 4.0 (nie akceptowane na zewnętrznej karcie lub porcie USB)., Wbudowany – wewnętrzny czytnik kart SD, MMC, Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną oraz karta WLAN 802.11b/g/n,
Mysz optyczna: przewodowa z interfejsem USB, długość przewodu min. 1m, 2 przyciski + rolka, firmowa, tej samej marki co laptop, sygnowana napisem lub logiem producenta laptopa.
Klawiatura: Pełnowymiarowa w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows „polski programistyczny”, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).Klawiatura z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury
Bateria: 6-komorowa litowo-jonowa, umożliwiająca pracę bez zasilania przez min. 4 godziny
Zasilacz: Dedykowany do laptopa
Umiejscowiona na dysku twardym laptopa lub innych nośnikach (płyty DVD lub pamięci FLASH USB) partycja Recovery w/w systemu lub systemu równoważnego
Komplet sterowników dla wszystkich elementów wymagających sterowników, wchodzących w skład urządzenia. Dostęp do najnowszych kompatybilnych sterowników i uaktualnień na stronie producenta laptopa, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu laptopa – do oferty należy dołączyć link strony. Sterowniki powinny być kompatybilne z oferowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym
Oprogramowanie
System operacyjny: system operacyjny min. Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit lub system równoważny, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft, lub posiadający swój unikalny klucz aktywacyjny (system operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w notebooku)
Pakiet biurowy: typu Microsoft Office 2016 z licencją wieczystą. Oprogramowanie nowe nieużywane nieaktywowane wcześniej na żadnym innym urządzeniu. Oprogramowanie dostarczone winno być ze wszelkimi atrybutami legalności. Klucz produktu musi znajdować się na certyfikacie autentyczności (COA) dołączonym do produktu.
Parametry równoważności:
Zamawiający uzna pakiet oprogramowania biurowego za równoważny, gdy spełni poniższe wymagania:
- Oprogramowanie biurowe kompatybilne z systemem operacyjnym min. Windows 7 lub równoważny
Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. Zawierające w pakiecie przynajmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji.
6. Drukarka nr 1, laserowa sieciowa A4 monochromatyczna,
4 szt.
Laserowa monochromatyczna, format A4
Druk 20str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi,
Pamięć min. 16 MB, złącze USB
Gwarancja 24 miesiące
7. Drukarka nr 2, laserowa, A4 dupleks kolorowa, 1 szt. Laserowa kolorowa, format A4,
Druk co najmniej 32 str./min., rozdzielczość druku min. 1200x1200 dpi
Podajnik uniwersalny
Duplex, 128 MB, USB 2.0, Ethernet
Gwarancja: 24 miesiące
8. Drukarka nr 3, laserowa sieciowa A3 kolorowa,
1 szt.
Maksymalny format nośnika A3;
Technologia druku Laserowa, kolorowa;
Interfejsy USB, LAN (Ethernet);
Dołączone akcesoria; Kabel zasilający, Kabel USB,
Gwarancja: 24 miesiące
9. Drukarka nr 4, laserowa A4 monochromatyczna 1 szt. Drukarka do biura projektu
Technologia druku laserowa, monochromatyczna
Druk dwustronny
Szybkość drukowania A4 do 38 str/min
Jakość druku 1200 x 1200 dpi
Języki drukarki: Direct Image, PCL 5e / 6, PDF, PPDS, PostScript 3, XPS
Czas wydruku pierwszej strony

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna