Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na Sporządzenie operatu szacunkowego wartości nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej Spiczyn,

2018-05-18 10:39:39
GKN. 272.1.16. 2018 Łęczna, dnia 18 kwietnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie Zarządzenia Nr 75/2016 Starosty Łęczyńskiego z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęcznej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości.
I. ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 531-52-21, fax /81/ 752-64-64
e-mail: h.ganski@powiatleczynski.pl
NIP: 713-23-98-078, REGON: 431029168
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV: 710000000-1 usługi w zakresie nieruchomości
Sporządzenie operatu szacunkowego wartości nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej Spiczyn, obrębu Jawidz jako działki nr : 1378/3, 1378/4, 1378/5, 1378/7, 1378/9, 1378/11, 1378/13, 1378/15, 1378/17, 1378/19, 1378/21, 1378/23, 1378/25, 1378/27, 1378/28 i 1378/29, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/001437917/3.
Określić wartość oddzielnie dla każdej z wymienionych działek.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Powiatu Łęczyńskiego, przeznaczona jest do sprzedaży.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: do dnia 25 czerwca 2018 r.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wypełnić załączony formularz

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1) Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21 – 010 ŁĘCZNA,
2) do 24 maja 2018 r. do godz. 1000,
3) pocztą, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną.
VI KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny:
cena oferowana brutto – waga 100%
Łęczna, dnia 18 kwiecień 2018 r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa