Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zapytanie ofertowe na Zakup i dostawę ekspresu ciśnieniowego do kawy w ramach projektu pn.: „Ośrodek wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim” do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej

2018-05-16 12:50:19

.


IPR. 272.1.30.2018 Łęczna,16.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe
na:

„Zakup i dostawa ekspresu ciśnieniowego do kawy” w ramach projektu pn.: „Ośrodek wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa:
NIP:
Regon:
Adres:
Adres strony internetowej:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania: Powiat Łęczyński
505-001-77-32
431019425
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
www.powiatleczynski.pl
zamowienia@powiatleczynski.pl
81 53 15 200
81 752 64 64
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:

1. Strona Zamawiającego: www.powiatleczynki.pl , zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys euro.

III. TRYB ZAMÓWIENIA.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu Nr 568/2016 z dnia 07.10.2016r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa ekspresu ciśnieniowego do kawy (1 szt.) do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej przy ul. Jana Pawła II 95 A
Kod CPV: 39711310- elektryczne zaparzacze do kawy

2. Wymagania techniczne dotyczące ekspresu ciśnieniowego do kawy:

parametry minimalne wymagania
Rodzaj ekspresu Ciśnieniowy
Typ ekspresu Automatyczny
Moc [W] 1450
Ciśnienie [bar] 15
Wytwarzanie ciśnienia System wysokociśnieniowy
Konstrukcja Nóżki antypoślizgowe, Opatentowany kompaktowy system grzewczy Thermoblock , Pojemnik na ziarna kawy, Przezroczysty zbiornik na kawę, Przezroczysty zbiornik na wodę, Regulacja temperatury: 3 zakresy, Regulacja wysokości dozownika, Wyjmowana taca ociekowa, Wyjmowany pojemnik na fusy po kawie, Wyjmowany zbiornik na wodę
Filtr Claris
Zastosowane technologie Claris Aqua One Touch Cappuccino Quattro Force, Thermoblock
Funkcje
Programowanie Automatyczne czyszczenie układu spieniania mleka, Automatyczne płukanie przy każdorazowym włączeniu/wyłączeniu, Funkcja przypominania o konieczności odkamienienia, Program płukania, Program usuwania kamienia, Programowanie ilości wody, mocy kawy oraz temperatury zaparzenia, Regulacja twardości wody, Wybór języka obsługi, 3 stopnie programowania temperatury zaparzenia
Sterowanie Elektroniczne
Komunikacja Elektroniczny wyświetlacz, Sterowanie dotykowe, Sygnalizator dżwiękowy, Wskaźnik braku kawy, Wskaźnik braku wody, Wskaźnik konieczności odkamieniania, Wskaźnik konieczności wymiany filtra, Wskaźnik zapełnienia pojemnika na fusy, Wyświetlacz OLED, Wyświetlacz tekstowy
Parzenie
Rodzaj kawy W ziarnach
Regulacja ilości kawy TAK
Regulacja mocy kawy TAK
Mielenie kawy Z regulacją stopnia zmielenia
Spienianie mleka Automatyczne przygotowanie
Automatyczne przygotowywanie kaw Americano, Caffe Latte, Caffe Lungo (duża kawa), Cappuccino, Doppio (podwójne espresso), Espresso, Macchiato, Ristretto
Gorąca woda TAK
Dodatkowe funkcje Ustawienia temperatury: 3, Funkcja Long Gorąca woda, Gorące mleko, Parzenie Americano, Parzenie Caffe Latte, Parzenie espresso Doppio+ Parzenie espresso i caffe lungo, Parzenie espresso macchato, Parzenie latte macchiato, Parzenie ristretto, Parzenie wstępne
Młynek Stalowy, Stożkowy, Żarnowy
Fizyczne
Pojemność [l] 2.3
Dozownik Podwójny
Wysokość [cm] 36
Szerokość [cm] 24
Głębokość [cm] 36
Wskaźnik poziomu wody Elektroniczny wskaźnik braku wody, Przezroczysty zbiornik
Pojemność zbiornika na kawę [g] 250
Ogólne
Kolor Czarny
Okres gwarancji 24 miesiące
Miejsce realizacji Autoryzowany serwis producenta
Ekspres ciśnieniowy do kawy musi być fabrycznie nowy i oryginalnie zapakowany
3. Warunki dostawy:
i. termin wykonania zamówienia: do 7 dni roboczych od podpisania umowy
ii. termin płatności: przelew, zapłata w ciągu 14 dni od otrzymania faktury VAT, przekazanej Zamawiającemu
iii. dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, wraz z rozładunkiem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.
4. Warunki gwarancji:
1) okres gwarancji: 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym;
2) w przypadku stwierdzenia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia publicznego bezpłatna naprawa gwarancyjna lub wymiana nastąpi później niż w terminie 7 dni od ich zgłoszenia;
3) po dwóch naprawach gwarancyjnych, w przypadku stwierdzenia następnej wady lub usterki, przedmiot umowy ulega wymianie.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA:
1. W postepowaniu mogą wziąć udział i złożyć ofertę Wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
2. Wykonawca na potwierdzenie spełnia ww. warunku zobowiązany jest do złożenia oświadczenia potwierdzającego jego spełnienie.
3. Ocena spełniania warunku udziału w postepowaniu dokonywana będzie w formie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie przedłożone w ofercie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu.
VII. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca do oferty załączy:
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji Oferenta, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


4. KRYTERIUM OCENY OFERT, WAGA I SPOSÓB PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT :
Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
Kryterium – cena, podlegać będzie ocenie wg wzoru:

Cena min.
Cena = ---------------------- x 100
Cena Bad. of.
gdzie:
C min – cena brutto oferty najniższej,
C bad. of – cena brutto badanej oferty


XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

XIII. INNE FORMALNOŚCI, KTÓRE NALEŻY DOPEŁNIĆ CELEM ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, podając cenę brutto/netto.
2. W przypadku, gdy ceny jednostkowe są wyższe od cen rynkowych, oferta podlega negocjacji. Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.
3. Do oferty należy dołączyć:
1) wypełniony formularz ofertowy,
Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia wszystkich ofert danego oferenta.
2)Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, przed terminem składania ofert, w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pani Edyta Szostakiewicz, adres e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, tel. 81 53 15 203. Informacja zostanie udzielona w terminie 48 h, chyba, że pytanie Oferenta nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty.
4. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

XIV. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT:
Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie do 24 maja 2018 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu w siedzibie Zamawiającego w Łęcznej), drogą pocztową, elektroniczną (zamówienia@powiatleczynski.pl ) przesyłką kurierską lub osobiście na adres:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A 21-010 Łęczna, biuro podawcze pok. 111.

Złożona oferta oraz załączniki muszą być parafowane na każdej stronie. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

XV. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
……………………………………………
Data i podpis kierownika Zamawiającego
Wykaz załączników:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Wzór umowyPliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www