Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Rozeznanie rynku - szacowanie wartości zamówienia na dostawę wraz z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej.

2018-05-15 12:56:23

ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej, w ramach projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kształcenie
i kwalifikacje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji ceny.

1. Przedmiotem zamówienia będzie: Dostawa i montaż platformy schodowej o torze prostoliniowym dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z konstrukcją i balustradą (poręczami (barierkami) bezpieczeństwa na platformie.
2. Platforma zamontowana będzie wzdłuż bocznych schodów wewnątrz budynku Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, przy ul. Bogdanowicza 9 w Łęcznej. Przeznaczeniem podstawowym platformy będzie transport niepełnosprawnego ucznia na wózku inwalidzkim.
3. Platforma powinna być wykonana zgodnie z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE, powinna posiadać świadectwo badania typu WE oraz deklarację zgodności wg Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Platforma musi posiadać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej.
4. Minimalne wymogi techniczne:
1) Platforma o napędzie elektrycznym, zasilanie platformy lub ładowarki - 230 V bezpośrednio z instalacji wewnętrznej lub akumulatorowej.
2) Parametry platformy:
a) rodzaj toru: szyna prosta
b) wymiary: szerokość x długość: 800x800 mm, przy czy wymiary platformy muszą spełniać wymogi przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych
c) udźwig: min. 200 kg
d) dwa przystanki
e) liczba klap najazdowych: trzy: z przodu, i dwie z boku
f) rampa ułatwiająca najazd z antypoślizgowym podłożem
g) szyna mocowana do ściany
h) automatyczne otwieranie/zamykanie podnóżka platformy i barierek ochronnych
i) odpowiednie poręcze i barierki zabezpieczające
j) blokada kluczykowa z opcją STOP.
k) poręcze bezpieczeństwa na platformie i rampy najazdowe otwierane i zamykane tylko na poziomach przystanków od strony wjazdu i wyjazdu,
l) systemy zabezpieczające przed zgnieceniem,
m) czujniki przeciążenia platformy - 2
n) chwytacz z kontaktem bezpieczeństwa zabezpieczający przed swobodnym opadaniem platformy,
o) ręczny zjazd awaryjny.
5. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać instalację elektryczną z instalacji wewnętrznej a także wszelkie inne prace związane z montażem platformy.
1) Istnieją dwie możliwe lokalizacje , w których istnieje możliwość wpięcia do instalacji elektrycznej.
a) Pierwsza lokalizacja – skrzynka rozdzielcza – zlokalizowana na parterze budynku (przy sekretariacie). Odległość do planowanego montażu windy (mierzona po ścianie) ok 20m – możliwość podpięcia instalacji o napięciu 380 V.
b) Druga lokalizacja - „puszka” – znajdująca się przy drzwiach wejściowych, na ścianie, na której planowany jest montaż platformy. Możliwość podpięcia instalacji o napięciu 230V.
6. Platforma musi posiadać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej, w tym decyzję Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację platformy.
7. Zamawiający będzie wymagał gwarancji na przedmiot umowy na okres min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
8. W okresie objętym gwarancją Wykonawca będzie, za osobnym wynagrodzeniem, prowadził obsługę serwisową zainstalowanych instalacji i urządzeń zgodnie z przepisami prawa oraz dokonywał napraw.
9. Wykonawca będzie zobowiązany przygotować i przekazać Zamawiającemu dokumentację wykonawczą, oraz uzyskać na własny koszt decyzję (świadectwo, zaświadczenie) dopuszczenia platformy do użytkowania przez wymagane instytucje (m. in. Urząd Dozoru Technicznego) oraz będzie brał udział przy badaniu rejestracyjnym UDT.
10. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia przeszkoli min. 3 osoby wskazane przez Zamawiającego z zakresu obsługi zamontowanej platformy.

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów dostawy i montażu platformy na załączonym formularzu do dnia 18 maja 2018 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl

ZAŁĄCZNIK : 1. Formularz szacowania wartości zamówienia.
2. Rysunek poglądowy z wymiarami schodów, przy których będzie montowana
platforma.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron