Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zapytanie ofertowe na:świadczenie usług przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej

2018-05-11 13:36:09

.


IPR. 272.1.21.2018 Łęczna, 11.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu w ramach projektu pn.: „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”, nr projektu RPLU.12.04.00-06-0011/16, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa:
NIP:
Regon:
Adres:
Adres strony internetowej:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania: Powiat Łęczyński
505-001-77-32
431019425
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
www.powiatleczynski.pl
zamowienia@powiatleczynski.pl
81 53 15 200
81 752 64 64
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:

1. Strona Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
2. Strona: www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB ZAMÓWIENIA.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu Nr 568/2016 z dnia 07.10.2016r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej na kierunkach:
a) „Chłodnictwo i klimatyzacja”
b) „Systemy sterowania i nadzoru w budynkach”
w ramach projektu studia w oparciu o standardy kształcenia nauczycieli,
w szczególności o ustawę o szkolnictwie wyższym z dn. 27.07.2005r, Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U.2017, poz.2183, z późn.zm.),
o rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego-standardy kształcenia nauczycieli (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkol. Wyższego
z dn.17.01.2012r.).
2. Sposób weryfikacji nabycia kompetencji po ukończonych studiach: końcowa praca dyplomowa, egzamin.
3. Koszt realizacji Zamówienia zawiera koszt trenerów, koszty egzaminów, a także wszelkie inne koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.
4. W ramach realizacji zajęć, prowadzący zobowiązani są w szczególności do:
a)przeprowadzenia wsparcia dla wskazanych uczestników zgodnie z ustalonym programem i harmonogramem oraz wytycznymi Zamawiającego.
b) stosowania się do materiałów, przekazanych przez Zamawiającego do realizacji.
c) wypełnianie przekazanych przez Zamawiającego kart pracy po każdych zajęciach.
d) prowadzenie przekazanych przez Zamawiającego list obecności.
e)prowadzenia poprawnej dokumentacji świadczenia usługi i terminowego przekazywania jej Zamawiającemu.

V. CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest świadczenie usług przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu, przygotowanie nauczycieli do podniesienia kwalifikacji, rozszerzenia wiedzy, umiejętności
i kompetencji, obejmującym zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem
(branżowe, specjalistyczne) nauczycieli pracujących w szkole kształcenia zawodowego uczestniczących w projekcie „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”.

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: CPV 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego

1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części.:
1) studia podyplomowe dla 1 osoby na kierunku „Chłodnictwo i klimatyzacja”
2) studia podyplomowe dla 1 osoby na kierunki „Systemy sterowania i nadzoru w budynkach”

Opis Części 1 przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolnictwa wyższego dla nauczycieli Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej obejmująca zakup miejsca na studiach podyplomowych -dwusemestralnych dla 1 osoby na kierunku „Chłodnictwo i klimatyzacja”
Program studiów musi obejmować, co najmniej 220 godzin zajęć dydaktycznych i między innymi takie zagadnienia jak:
• technika cieplna z mechaniką płynów,
• podstawy klimatyzacji,
• przechowalnictwo i system HACCP,
• urządzenia chłodnicze, zastosowania chłodnictwa, transport chłodniczy, eksploatacja urządzeń chłodniczych,
• wentylacja i klimatyzacja budynków,
• regulacja i sterowanie urządzeń chłodniczych,
• regulacje prawne w chłodnictwie i klimatyzacji,
• zasady projektowania instalacji chłodniczych,
2. Termin realizacji usługi: rok akademicki 2018/2019 (dwa semestry) w systemie weekendowym.
Praca końcowa obejmująca tematykę wybraną przez uczestnika Studiów.
Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń, zdaniu egzaminów i obronie pracy końcowej, absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Opis Części 2 przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolnictwa wyższego obejmująca zakup miejsca na studiach podyplomowych dla nauczycieli Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej obejmująca zakup miejsca na studiach podyplomowych –dwusemestralnych dla 1 osoby na kierunku „Systemy sterowania i nadzoru w budynkach”
Program studiów musi obejmować, co najmniej 220 godzin zajęć dydaktycznych
i między innymi takie zagadnienia jak:
• Instalacje elektryczne w budynkach
• Oświetlenie elektryczne
• Systemy ogrzewania i wentylacji w budynkach
• Wprowadzenie do technik zabezpieczenia mienia
• Inteligentne instalacje elektryczne
• Systemy sygnalizacji włamania i napadu
• Sterowniki programowalne i systemy wbudowane
• Systemy monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu i systemy biometryczne
• Systemy komunikacji i przesyłu informacji
• Mikrokontrolery w układach sterowania
2. Termin realizacji usługi: rok akademicki 2018/2019 (dwa semestry) w systemie weekendowym.
3. W odniesieniu do każdej z części zamówienia, Oferent winien jest zapewnić:
a) sale wykładowe spełniające warunki realizacji zajęć w ramach studiów podyplomowych,
b) wykładowców posiadających odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć,
c) materiały dydaktyczne w formie papierowej dla uczestników zajęć,
d) dokumentację potwierdzającą realizację programu nauczania i uczestnictwo słuchaczy studiów, np. listy obecności,
e) dyplom ukończenia studiów podyplomowych dla uczestników wraz z zaświadczeniami oraz kopie na potrzeby archiwalne projektu,
f) dostęp do infrastruktury Oferenta dla słuchaczy studiów, w tym karty biblioteczne.
4. Studia podyplomowe mają być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.).
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Umowa o udzielenie zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony.
2. Termin wykonania zamówienia do 31.X. 2019 r.
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia studiów dla każdego z zadań zostanie uzgodniony
z Zamawiającym.

VIII. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolnictwa wyższego dla nauczycieli Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej obejmująca zakup miejsca na studiach podyplomowych – dwusemestralnych na kierunkach:
- „Chłodnictwo i klimatyzacja”
- „Systemy sterowania i nadzoru w budynkach”

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do organizacji studiów podyplomowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2183, z póź. zm),
2) wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca musi posiadać doświadczenie w organizacji studiów podyplomowych z zakresu chłodnictwo i klimatyzacja oraz systemy sterowania i nadzoru w budynkach (zrealizował co najmniej jedną edycję studiów podyplomowych z tych kierunków).
3) potencjału technicznego
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania
1) Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału
w postepowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

X. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca do oferty załączy:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji Oferenta, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa
w pkt. 10 niniejszego Zapytania ofertowego lub zaświadczenie o wpisie na listę uczelni publicznych lub niepublicznych;
b) dokument potwierdzający prowadzenie kształcenia na kierunku i w zakresie objętym zamówieniem;
c) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;
d) ramowy program studiów ze wskazaniem przedmiotów i ich wymiaru godzinowego;
e) ramowy harmonogram realizacji studiów ze wskazaniem terminów i miejsca realizacji zajęć.
2. Zamawiający informuje, iż przedłożenie ww. dokumentów będzie oceniane odrębnie dla każdej z części postępowania.


XI. KRYTERIUM OCENY OFERT, WAGA I SPOSÓB PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT :
Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
Kryterium – cena, podlegać będzie ocenie wg wzoru:

Cena min.
Cena = ---------------------- x 100
Cena Bad. of.
gdzie:
C min – cena brutto oferty najniższej,
C bad. of – cena brutto badanej oferty


XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

XIII. INNE FORMALNOŚCI, KTÓRE NALEŻY DOPEŁNIĆ CELEM ZŁOŻENIA OFERTY:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, podając cenę brutto/netto. Cena wyrażona jest w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Do oferty należy dołączyć:
1) Dokumenty wskazane w pkt X niniejszego zapytania,
2) wypełniony formularz ofertowy,
Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia wszystkich ofert danego oferenta.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, przed terminem składania ofert, w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pani Edyta Szostakiewicz, adres e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, tel. 81 53 15 203. Informacja zostanie udzielona w terminie 48 h, chyba, że pytanie Oferenta nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty.
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

XIV. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT:
Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie do 22 maja 2018 r. (decyduje data wpływu w siedzibie Zamawiającego
w Łęcznej), drogą pocztową, elektroniczną (zamówienia@powiatleczynski.pl ) przesyłką kurierską lub osobiście. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

Starostwo Powiatowe w Łęcznej
ul. Al. Jana Pawła II 95 A
21-010 Łęczna
Oferta: Studia podyplomowe - „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”.

Złożona oferta oraz załączniki muszą być parafowane na każdej stronie. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez Oferenta.

XV. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
……………………………………………
Data i podpis kierownika Zamawiającego
Wykaz załączników:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Wzór umowyPliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www