Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zapytanie o sprzedaż oleju napędowego

2008-12-08 13:45:18
PZAZ.II.3411-11/08 Łęczna, dn. 08.12.2008r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm), art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) oraz Zarządzeniem Nr 3/2008 z dn. 18 stycznia 2008r. Kierownika PZAZ w Łęcznej w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
REGON: 060196692 NIP: 505-00-56-689
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Sprzedaż oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej:
a) Dojazd pojazdów będących własnością PZAZ do zatankowania do stacji paliwowej
w promieniu 10 km od siedziby zakładu.
b) Przewidywana ilość zakupu oleju napędowego w okresie 01.01.2009-31.12.2009r. będzie wynosić 9 000 litrów.
c) Zapłata za dostawę paliwa będzie dokonywana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT zbiorczej wystawionej Zamawiającemu nie częściej niż dwa razy w miesiącu.
d) Sprzedaż artykułów niezbędnych przy eksploatacji samochodów.

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 01.01.2009r.-31.12.2009r.

IV. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1).

V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :
S = ( Cmin / Cof.) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów , jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
- formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
- zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej,

VII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Paprota, tel. (081) 752-29-20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „ oferta – sprzedaż oleju napędowego” do dnia 17.12.2007r. do godz. 1100 w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej,
21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52.Łęczna, dn. 08.12.2008 r.


………………………
Kierownik PZAZ

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków