Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na zakup z dostawą i montażem przesuwnych regałów archiwalnych dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

2018-04-04 13:22:48

NR SPRAWY: IPR.272.1.18.2018

IPR.272.1.18.2018 Łęczna, dnia 04.04.2018r.
ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Zarządzenia Nr 75/2016 Starosty Łęczyńskiego z dnia 19 września 2016 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.z 2016 r. Dz. U. poz. 1870 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęcznej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup z dostawą i montażem przesuwnych regałów archiwalnych dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

I. ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 531-52-04, fax /81/ 752-64-64
www.powiatleczynski.pl
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl
NIP 713-23-98-078,
REGON 431029168

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV: 39131100-0 – regały archiwalne

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie (pomiary pomieszczenia
z rozplanowaniem rozmieszczenia regałów) dostawę i montaż fabrycznie nowych metalowych, dwustronnych, z korbowym mechanizmem przesuwu regałów archiwalnych do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
2. Zamawiający zakłada realizację zabudowy pomieszczenia archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Łęcznej zlokalizowanego w podpiwniczeniu budynku na ul. Staszica 9 w Łęcznej.
1) Charakterystyka pomieszczenia:
a) podłoże pomieszczenia: lastryko
b) orientacyjne wymiary pomieszczenia: długość, szerokość: 727 x 453 cm.
2) Charakterystyka regałów:
a) regały przesuwne dwustronne o wys. max. 200 cm+ ścianki (co 100cm)+ panel oddzielający strony (siatkowany z wzmocnieniem w kształcie X z płaskownika + korba + odbojnik, 4-5 półek + półka wieńcząca.
b) regały malowane proszkowo, kolorystyka: szary
c) regały na szynach montowanych nawierzchniowo z najazdami.
d) oznakowanie regałów – tabliczki opisowe - 1.szt na regale

UWAGA!
W celu prawidłowej wyceny Zamawiający wymaga przed sporządzeniem oferty przeprowadzić wizję lokalną w celu zapoznania się z ewentualnymi utrudnieniami
i uwarunkowaniami logistycznymi miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokonać właściwych pomiarów w celu zaprojektowania i rozmieszczenia regałów.

3) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na regały oraz ich montaż na okres minimum 24 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru – bez zastrzeżeń.
4) Dostarczone regały stanowiące przedmiot zamówienia, będą fabrycznie nowe oraz kompletne, najwyższe gatunkowo, pochodzić będą z bieżącej produkcji i posiadać parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia nie może pochodzić z żadnych pokazów, nie będzie także obciążony prawami na rzecz osób trzecich i nie będzie naruszał praw osób trzecich oraz będzie spełniał wymogi prawa polskiego i europejskiego.
5) Wykonawca dostarczy regały na własny koszt, własnym staraniem i na własne ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w ustalonym przez Strony dniu roboczym w godz. 9:00- 14:00
6) Wykonawca zapewni odpowiednią obsługę oraz sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
7) Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru podpisanym przez Zamawiającego, i Wykonawcę.
8) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek przedmiotu umowy, strony uzgadniają w treści protokołu odbioru termin usunięcia wad lub usterek. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru, Zamawiający po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
9) W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub w okresie gwarancji, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
10) Wykonawca wystawi za wykonany przedmiot zamówienia fakturę VAT z min. 14-sto dniowym terminem płatności na:
Nabywca: Powiat Łęczyński
Al. Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
NIP: 5050017732 REGON 431019425
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
11) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: do 25.05.2018r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3. zdolności technicznej lub zawodowej,
1) doświadczenie:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy z montażem regałów archiwalnych odpowiadające przedmiotowi zamówienia.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty :
1) wykaz dostaw, wg wzoru załącznika 2, wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności w/w dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

VI. WYKAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW:

1. Formularz ofertowy (zał. 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę
Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania, zapytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
4. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl, fax. 81 752 64 64
5. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Agnieszka Jóźwiak; e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl tel. 81 53 15 204
Agnieszka Plechawska; e-mail: a.plechawska@powiatleczynski.pl tel. 81 53 15 276

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 15 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki
i inne, o których mowa w zapytaniu.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 20.04.2018 r do godziny 10:00
1) pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego podany w punkcie I, lub
2) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111), lub
3) przesłać faksem na nr: /081/ 752 64 64 lub e-mailem: a.jozwiak@powiatleczynski.pl; (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane).
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zamówienia. Zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1).
2. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty netto dla przedmiotu zamówienia, wartość należnego podatku VAT oraz cenę ofertową brutto podając je w zapisie liczbowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W razie rozbieżności wiążącą jest cena podana słownie.
3. Wartości cenowe należy podać w złotych polskich (PLN)
4. Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za realizację zamówienia.
5. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania.

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Zamawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny,
tj.: cena ofertowa brutto za całość zamówienia – waga 100%.
a) Zamawiający porówna i oceni oferty, według następującego wzoru matematycznego:

Cena = Cena najtańszej oferty x 100 pkt
Cena ocenianej oferty

3. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.
4. W przypadku złożenia ofert z taką samą najniższą ceną, przez co najmniej dwóch Wykonawców, zostaną oni poproszeni o ponowne złożenie oferty cenowej.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
6. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY.

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane w formie notatki służbowej z przeprowadzonego postępowania pocztą elektroniczną do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
2. Przed montażem regałów wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (do wglądu) atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do obrotu regałów.
3. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od realizacji zamówienia Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
XIV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania.


Wykaz załączników:
Zał. Nr 1 - formularz ofertowy.
Zał. Nr 2 – wykaz wykonanych dostaw.
Zał. Nr 3 – wzór protokołu odbioru

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron