Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

informacja o wyniku postępowania na: wykonanie usługi zaprojektowania, wykonania, dostawy oraz montażu mebli do pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej

2018-03-27 13:08:03

.,

Znak sprawy: IPR.272.1.16.2018
Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro W ramach projektu „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w ramach projektu „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zastosowaniem wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Opis przedmiotu zamówienia:
1. WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU MEBLI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ
1. kod CPV: 39130000-2– meble biurowe
79932000-6 – usługi projektowania wnętrz
39131000-9 – regały biurowe
39113000-7 – różne siedziska i krzesła
36112200-1 – meble metalowe
1. dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
20 000,00 zł
2. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 801, Rozdział 80195 § 6050
3. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro.
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Meble.pl S.A. z siedzibą przy ulicy Langiewicza 33, 35-021 Rzeszów
2) Meble Milejów - Andrzej Barbachowsk Milejów 170Milejów
3) Smok. Pph. Smoczyński T. ul.Ofiar Majdanka 12 KRĘPIEC 21-007 Mełgiew
4) Metalkas ul. Zemborzycka 57 20-445 Lublin
5) Meble Biurowe S&K, ul.Turystyczna 7A, 20-207 Lublin
6) KERRO Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1b, 20-045 Lublin
5. Wykaz uzyskanych ofert:
L.p Nazwa i adres Wykonawcy Meble biurowe
Cena netto Cena brutto
1. Tronus Polska, ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa 23 988,00 29 505,24
2. KERRO Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1b, 20-045 Lublin
17 659,00 21 720,57
6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
KERRO Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1b, 20-045 Lublin
oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełnia wymagania Zamawiającego.

19.03.2018r. …………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam

……………………………………………

podpis kierownika Zamawiającego
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe