Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu na "Udzielenie kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" Nr sprawy IPR.272.4.3.2018

2018-03-26 11:52:30

. ,

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IPR.272.4.3.2018INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Przedmiot zamówienia : „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.


Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 26.03.2018r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 5 576 059,33 złotych brutto.
3. Termin realizacji zamówienia: Termin uruchomienia kredytu do 25.04.2018r.
4. Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami istotnych postanowień umowy.
5. Okras gwarancji: nie dotyczy
6. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęła następująca oferta:


Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena oferty Oprocentowanie kredytu (%) Stała marż (%)
Wibor 1M na dzień 28.02.2018r
Termin uruchomienia kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego
1.Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,
Region Lubelski ul. Dolna 3-go Maja 3, 20-079 Lublin

5 216 690,73 2,93% 1,28% 1,65% 1 dzień roboczy

Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa