Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na zakup trzech kompletnych zestawów komputerowych (z instalacją oprogramowania i wgranymi programami komputerowymi zgodnie ze specyfikacją) i pozostałego sprzętu komputerowego z dostawą do siedziby zamawiającego PZAZ w Łęczne

2018-03-22 14:38:41

. ,

PZAZ.XI.272.1. 1.2018 Łęczna, dn. 21.03.2018r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup trzech kompletnych zestawów komputerowych (z instalacją oprogramowania i wgranymi programami komputerowymi zgodnie ze specyfikacją) i pozostałego sprzętu komputerowego z dostawą do siedziby zamawiającego PZAZ w Łęcznej.

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
REGON: 060196692 NIP: 505-00-56-689
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl

Powiat Łęczyński - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej zaprasza do składania ofert na: zakup trzech kompletnych zestawów komputerowych (z instalacją oprogramowania i wgranymi programami komputerowymi zgodnie ze specyfikacją)
i pozostałego sprzętu komputerowego z dostawą do siedziby zamawiającego dla PZAZ
w Łęcznej- wg CPV:302310000-7

II. Tryb:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zakup trzech kompletnych zestawów komputerowych (z instalacją oprogramowania i wgranymi programami komputerowymi zgodnie ze specyfikacją) i pozostałego sprzętu komputerowego z dostawą do siedziby PZAZ w Łęcznej wg CPV:302310000-7, szczegółowe parametry zostały podane w załączniku formularza ofertowego.
2. Dowóz sprzętu do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
3. Potwierdzeniem wykonania dostawy z zainstalowanym oprogramowaniem będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.
3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych trzech kompletnych zestawów komputerowych (z instalacją oprogramowania i wgranymi programami komputerowymi zgodnie ze specyfikacją) i pozostałego sprzętu komputerowego w przypadku rozbieżności pomiędzy przedstawioną ofertą a dostawą, zastrzeżeń ze strony informatyka Zamawiającego co do właściwego działania urządzeń komputerowych.
4. Wykonawca udzieli gwarancji na zestawy komputerowe - 5 lat w miejscu użytkowania, urządzenie wielofunkcyjne – 4 lata, pozostały sprzęt min. 2 lata, wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy dokument potwierdzający termin i szczegółowy zakres gwarancji.

5. Zapłata będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

IV. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia: do 21 dni od dnia podpisania umowy.
V. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku. b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
• Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
• Zamawiający wymaga przedstawienia doświadczenia w zakresie wykonywanych usług oraz wykazania, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 3 usługi obejmujące swym zakresem sprzedaż sprzętu -zestawów komputerowych na kwotę co najmniej 10.000 zł każda., których należyte wykonanie potwierdzi dokumentami załączonymi do oferty (np.: referencje lub inne dokumenty),

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
Pani Małgorzata Paprota Tel.: 81 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert: Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
Do oferty przygotowanej zgodnie z formularzem ofertowym ( załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty) Wykonawca załącza:
b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty),
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona osobiście, w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
IX. Miejsce oraz termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć w Siedzibie Zamawiającego do dnia 6.04.2018 r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
X. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu od składania ofert.
XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Cena ofertowa brutto - waga 100 %.
Ocena ofert: S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy
XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadku:
1) zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy,
2) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).
3) zmiany podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, któremu Wykonawca w trakcie realizacji umowy powierzył zakres realizacji dostaw objętych przedmiotem zamówienia

XIV. Postanowienia końcowe
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
2. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.


Małgorzata Paprota Dyrektor PZAZ

Załączniki:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa